Zoznam hodnotených projektov

Chýba Vám tu nejaký projekt? Nezdá sa Vám hodnotenie? Toto hodnotenie je možné dopĺňať a upravovať.

Fáza I. Prípravná fáza II. Obstarávanie / nákup
Projekt
Reforma VS
Merateľné ciele (KPI)
Postup dosiahnutia cieľov
Súlad s KRIS
Biznis prínos
Príspevok v informatizácii
Štúdia uskutočniteľnosti
Alternatívy
Kalkulácia efektívnosti
Participácia na príprave projektu
Predmet zákazky
Dostupnosť podkladov
Predbežná hodnota zákazky
Vylučujúce podmienky
Priestor na zapojenie sa
Súťaživosť
Úspora
Vendor lock-in
Autorské práva
FOSS
Sadzby za práce
Ceny za komodity
Modulárnosť / delenie projektu na časti
Celkové hodnotenie
Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 79%
Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO 75%
Informačný systém Centra právnej pomoci
Príprava projektu
75%
IS Obchodného registra 72%
DCOM+ 58%
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažme... 58%
eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých
Príprava projektu
58%
Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených úda...
Obstarávanie
58%
WiFi4SK
Príprava projektu
56%
Zavedenie služieb Platform as a Service 54%
Centrálny ekonomický systém (CES) 53%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 50%
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a ... 50%
Efektívne služby Sociálnej poisťovne 47%
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Príprava projektu
42%
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
Príprava projektu
1 ×
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Príprava projektu
1 ×
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Príprava projektu
1 ×
Optimalizácia systému verejného obstarávania 1 ×
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
Príprava projektu
1 ×
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)
Zastavený projekt
1 ×
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 ×
Redizajn siete GOVNET
Príprava projektu
2 ×
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Príprava projektu
2 ×
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva
Zrušený projekt
2 ×
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte ... 2 ×
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej repu...
Príprava projektu
2 ×
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 3 ×
Centrálne komponenty konania vo verejnej správe
Príprava projektu
3 ×
Informačný systém výstavby
Zrušený projekt
3 ×
Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT)
Príprava projektu
4 ×
EDUNET_SK 4 ×