Zoznam hodnotených projektov

Chýba Vám tu nejaký projekt? Nezdá sa Vám hodnotenie? Toto hodnotenie je možné dopĺňať a upravovať.

Fáza I. Prípravná fáza
Projekt
Reforma VS
Merateľné ciele (KPI)
Postup dosiahnutia cieľov
Súlad s KRIS
Biznis prínos
Príspevok v informatizácii
Štúdia uskutočniteľnosti
Alternatívy
Kalkulácia efektívnosti
Participácia na príprave projektu
Celkové hodnotenie
Register a IS mimovládnych neziskových organizácií (MNO) 79%
Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO 75%
Informačný systém Centra právnej pomoci 75%
IS Obchodného registra 72%
DCOM+ 58%
Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených úda... 58%
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažme... 58%
WiFi4SK 56%
Zavedenie služieb Platform as a Service 54%
Centrálny ekonomický systém (CES) 53%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 50%
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a ... 50%
Efektívne služby Sociálnej poisťovne 47%
Optimalizácia systému verejného obstarávania 1 ×
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) 1 ×
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 ×
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 2 ×
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte ... 2 ×
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 3 ×
Informačný systém výstavby 3 ×
EDUNET_SK 4 ×