Zoznam hodnotených projektov

Chýba Vám tu nejaký projekt? Nezdá sa Vám hodnotenie? Toto hodnotenie je možné dopĺňať a upravovať.

Reset
Projekt Hodnotenie prípravy Hodnotenie produktu Posledná aktualizácia Detail
Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike
Príprava projektu
83% Zobraziť
- 24.06.2024
Register trestov (Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov)
Príprava projektu
78% Zobraziť
- 04.07.2023
Informačný systém Analytického centra MS SR (ISAC)
Príprava projektu
75% Zobraziť
- 08.11.2023
Informačný systém Centra právnej pomoci
Príprava projektu
75% Zobraziť
- 30.09.2018
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe
Príprava projektu
75% Zobraziť
- 09.06.2021
Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte
Príprava projektu
75% Zobraziť
- 04.07.2023
IS Obchodného registra
72% Zobraziť
- 13.11.2017
Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)
Príprava projektu
72% Zobraziť
- 12.06.2019
Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne
Príprava projektu
72% Zobraziť
- 24.04.2019
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
Príprava projektu
69% Zobraziť
- 11.02.2019
IS eForms
Obstarávanie
69% Zobraziť
- 17.12.2021
Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému
Obstarávanie
69% Zobraziť
- 22.09.2023
Otvorené údaje 2.0
Príprava projektu
69% Zobraziť
- 24.04.2019
Výcvikové a školiace stredisko bezpečnosti IT
Obstarávanie
67% Zobraziť
- 23.02.2022
Informačný systém - Živnostenský register
Príprava projektu
67% Zobraziť
- 25.04.2019
Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO
Príprava projektu
64% Zobraziť
- 12.06.2019
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS
Príprava projektu
61% Zobraziť
- 09.06.2021
Redizajn siete GOVNET
Príprava projektu
61% Zobraziť
- 26.10.2022
Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)
Príprava projektu
58% Zobraziť
- 14.12.2018
eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých
Príprava projektu
58% Zobraziť
- 10.10.2018
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR
Príprava projektu
58% Zobraziť
- 14.12.2018
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov
58% Zobraziť
- 17.04.2018
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Príprava projektu
58% Zobraziť
- 24.04.2019
DCOM+
58% Zobraziť
- 06.12.2017
Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie
Obstarávanie
58% Zobraziť
- 12.12.2018
Slovensko v mobile
Príprava projektu
56% Zobraziť
- 05.10.2022
WiFi4SK
Príprava projektu
56% Zobraziť
- 30.07.2018
Zavedenie služieb Platform as a Service
54% Zobraziť
- 17.04.2018
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)
Príprava projektu
53% Zobraziť
- 12.06.2019
Centrálny ekonomický systém (CES)
53% Zobraziť
- 13.11.2017
Centrálna API manažment platforma (API GateWay)
Príprava projektu
53% Zobraziť
- 11.02.2019
Atlas pasívnej infraštruktúry
Príprava projektu
53% Zobraziť
- 12.06.2019
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy
50% Zobraziť
- 17.04.2018
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA)
50% Zobraziť
- 17.04.2018
Register zbraní a streliva
Príprava projektu
50% Zobraziť
- 11.02.2019
Efektívne služby Sociálnej poisťovne
47% Zobraziť
- 11.12.2017
Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov
Obstarávanie
44% Zobraziť
- 17.12.2021
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2
Príprava projektu
44% Zobraziť
- 24.04.2019
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Príprava projektu
42% Zobraziť
- 10.10.2018
Zvýšenie dostupnosti eZdravia
Príprava projektu
38% Zobraziť
- 01.07.2019
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 12.06.2019
Systém verejného obstarávania (SVO)
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 11.02.2019
Online procesy eZdravia
Obstarávanie
1 × Zobraziť
- 22.09.2023
OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby
Obstarávanie
1 × Zobraziť
- 22.09.2023
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 11.10.2018
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 10.10.2018
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Zrušený projekt
1 × Zobraziť
- 17.12.2021
Optimalizácia systému verejného obstarávania
1 × Zobraziť
- 13.11.2017
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 10.10.2018
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)
Zastavený projekt
1 × Zobraziť
- 03.08.2018
Pamiatkový informačný systém
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 21.02.2019
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
1 × Zobraziť
- 13.11.2017
Rezortný privátny cloud
Príprava projektu
1 × Zobraziť
- 26.10.2022
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 17.12.2018
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 17.12.2018
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 14.12.2018
Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 11.06.2019
Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)
Obstarávanie
2 × Zobraziť
- 26.10.2022
Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt PFA
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 22.09.2023
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 11.10.2018
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 15.12.2018
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva
Zrušený projekt
2 × Zobraziť
- 29.11.2018
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 02.05.2019
Digitálny ekosystém inklúzie
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 11.02.2019
Digitálna infraštruktúra škôl
Príprava projektu
2 × Zobraziť
- 15.06.2023
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva
2 × Zobraziť
- 13.11.2017
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zrušený projekt
2 × Zobraziť
- 18.12.2021
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR
Príprava projektu
3 × Zobraziť
- 11.06.2019
Digitálne vybavenie škôl
Príprava projektu
3 × Zobraziť
- 05.06.2023
Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+)
Príprava projektu
3 × Zobraziť
- 26.10.2022
Centrálne komponenty konania vo verejnej správe
Zrušený projekt
3 × Zobraziť
- 18.12.2021
Informačný systém výstavby
Zrušený projekt
3 × Zobraziť
- 18.10.2018
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)
3 × Zobraziť
- 13.11.2017
Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR
Príprava projektu
4 × Zobraziť
- 09.11.2023
Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT)
Príprava projektu
4 × Zobraziť
- 30.04.2019
EDUNET_SK
4 × Zobraziť
- 13.11.2017
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
Príprava projektu
4 × Zobraziť
- 05.10.2022