Zoznam hodnotených projektov

Chýba Vám tu nejaký projekt? Nezdá sa Vám hodnotenie? Toto hodnotenie je možné dopĺňať a upravovať.

Fáza I. Prípravná fáza II. Obstarávanie / nákup
Projekt
Reforma VS
Merateľné ciele (KPI)
Postup dosiahnutia cieľov
Súlad s KRIS
Biznis prínos
Príspevok v informatizácii
Štúdia uskutočniteľnosti
Alternatívy
Kalkulácia efektívnosti
Participácia na príprave projektu
Stratégia obstarávania
Prípravné trhové konzultácie
Druh postupu
Predmet zákazky
Podmienky účasti
Kritériá hodnotenia
Vendor Lock-in a Autorské práva
Lehoty
Obchodné podmienky
Hospodárska súťaž
Subdodávatelia
Rozdelenie na časti
Vyhodnotenie obstarávania
Cena
Celkové hodnotenie
Informačný systém Centra právnej pomoci
Príprava projektu
75%
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejne...
Príprava projektu
75%
IS Obchodného registra 72%
Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)
Príprava projektu
72%
Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne
Príprava projektu
72%
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
Príprava projektu
69%
Otvorené údaje 2.0
Príprava projektu
69%
IS eForms
Obstarávanie
69%
Informačný systém - Živnostenský register
Príprava projektu
67%
Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO
Príprava projektu
64%
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsekto...
Príprava projektu
61%
DCOM+ 58%
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažme... 58%
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Príprava projektu
58%
eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých
Príprava projektu
58%
Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených úda...
Obstarávanie
58%
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR
Príprava projektu
58%
Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)
Príprava projektu
58%
WiFi4SK
Príprava projektu
56%
Zavedenie služieb Platform as a Service 54%
Centrálny ekonomický systém (CES) 53%
Atlas pasívnej infraštruktúry
Príprava projektu
53%
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva ...
Príprava projektu
53%
Centrálna API manažment platforma (API GateWay)
Príprava projektu
53%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 50%
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a ... 50%
Register zbraní a streliva
Príprava projektu
50%
Efektívne služby Sociálnej poisťovne 47%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2
Príprava projektu
44%
Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov
Obstarávanie
44%
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Príprava projektu
42%
Zvýšenie dostupnosti eZdravia
Príprava projektu
38%
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)
Príprava projektu
1 ×
Systém verejného obstarávania (SVO)
Príprava projektu
1 ×
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
Príprava projektu
1 ×
Slovensko v mobile
Príprava projektu
1 ×
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Príprava projektu
1 ×
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Zrušený projekt
1 ×
Optimalizácia systému verejného obstarávania 1 ×
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
Príprava projektu
1 ×
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)
Zastavený projekt
1 ×
Pamiatkový informačný systém
Príprava projektu
1 ×
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 ×
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)
Príprava projektu
2 ×
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ
Príprava projektu
2 ×
Redizajn siete GOVNET
Príprava projektu
2 ×
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej st...
Príprava projektu
2 ×
Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti
Príprava projektu
2 ×
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Príprava projektu
2 ×
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príprava projektu
2 ×
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva
Zrušený projekt
2 ×
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR
Príprava projektu
2 ×
Digitálny ekosystém inklúzie
Príprava projektu
2 ×
Online procesy eZdravia
Príprava projektu
2 ×
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte ... 2 ×
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej repu...
Zrušený projekt
2 ×
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému...
Príprava projektu
3 ×
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 3 ×
Informačný systém výstavby
Zrušený projekt
3 ×
Centrálne komponenty konania vo verejnej správe
Zrušený projekt
3 ×
Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT)
Príprava projektu
4 ×
EDUNET_SK 4 ×
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
Príprava projektu
4 ×