Zoznam hodnotených projektov

Chýba Vám tu nejaký projekt? Nezdá sa Vám hodnotenie? Toto hodnotenie je možné dopĺňať a upravovať.

Projekt Hodnotenia podľa kritérií
Register trestov (Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov)
Príprava projektu
4 × 3 × 1 × 1 × 78%
Informačný systém Centra právnej pomoci
Príprava projektu
2 × 5 × 2 × 75%
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejne...
Príprava projektu
4 × 3 × 2 × 1 × 75%
Digitalizácie a modernizácie elektronických služieb štátnych archívov v európ...
Príprava projektu
5 × 1 × 3 × 1 × 75%
Informačný systém Analytického centra MS SR (ISAC)
Príprava projektu
3 × 3 × 3 × 75%
IS Obchodného registra 3 × 3 × 2 × 1 × 72%
Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)
Príprava projektu
1 × 6 × 2 × 72%
Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne
Príprava projektu
4 × 1 × 3 × 1 × 72%
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
Príprava projektu
3 × 2 × 3 × 1 × 69%
Otvorené údaje 2.0
Príprava projektu
2 × 3 × 4 × 69%
IS eForms
Obstarávanie
2 × 5 × 2 × 69%
Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému
Obstarávanie
2 × 4 × 2 × 1 × 69%
Informačný systém - Živnostenský register
Príprava projektu
1 × 4 × 4 × 67%
Výcvikové a školiace stredisko bezpečnosti IT
Obstarávanie
3 × 2 × 2 × 2 × 67%
Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO
Príprava projektu
2 × 2 × 4 × 1 × 64%
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsekto...
Príprava projektu
2 × 2 × 3 × 2 × 61%
Redizajn siete GOVNET
Príprava projektu
2 × 2 × 3 × 2 × 61%
DCOM+ 1 × 1 × 7 × 58%
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažme... 1 × 3 × 3 × 2 × 58%
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Príprava projektu
4 × 4 × 1 × 58%
eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých
Príprava projektu
1 × 4 × 1 × 3 × 58%
Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených úda...
Obstarávanie
3 × 6 × 58%
Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR
Príprava projektu
3 × 6 × 58%
Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)
Príprava projektu
2 × 1 × 4 × 2 × 58%
WiFi4SK
Príprava projektu
2 × 1 × 3 × 3 × 56%
Slovensko v mobile
Príprava projektu
1 × 3 × 2 × 3 × 56%
Zavedenie služieb Platform as a Service 3 × 2 × 2 × 54%
Centrálny ekonomický systém (CES) 2 × 6 × 1 × 53%
Atlas pasívnej infraštruktúry
Príprava projektu
1 × 2 × 3 × 3 × 53%
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva ...
Príprava projektu
2 × 6 × 1 × 53%
Centrálna API manažment platforma (API GateWay)
Príprava projektu
3 × 4 × 2 × 53%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 3 × 3 × 3 × 50%
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a ... 1 × 2 × 2 × 4 × 50%
Register zbraní a streliva
Príprava projektu
2 × 5 × 2 × 50%
Efektívne služby Sociálnej poisťovne 1 × 1 × 3 × 4 × 47%
Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2
Príprava projektu
7 × 2 × 44%
Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov
Obstarávanie
1 × 4 × 4 × 44%
Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Príprava projektu
6 × 3 × 42%
Zvýšenie dostupnosti eZdravia
Príprava projektu
5 × 2 × 1 × 38%
Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)
Príprava projektu
4 × 1 × 3 × 1 × 1 ×
Systém verejného obstarávania (SVO)
Príprava projektu
1 × 3 × 3 × 1 × 1 × 1 ×
OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby
Obstarávanie
1 × 2 × 5 × 1 × 1 × 1 ×
Online procesy eZdravia
Obstarávanie
1 × 3 × 3 × 2 × 1 × 1 ×
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
Príprava projektu
2 × 6 × 1 × 1 ×
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Príprava projektu
8 × 1 × 1 ×
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Zrušený projekt
2 × 4 × 2 × 1 × 1 ×
Optimalizácia systému verejného obstarávania 1 × 4 × 1 × 1 × 1 ×
Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
Príprava projektu
1 × 5 × 2 × 1 × 1 ×
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB)
Zastavený projekt
1 × 3 × 2 × 1 × 1 ×
Pamiatkový informačný systém
Príprava projektu
6 × 2 × 1 × 1 ×
Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 × 3 × 3 × 1 × 1 ×
Rezortný privátny cloud
Príprava projektu
1 × 1 × 6 × 1 × 1 ×
RedFlags: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)
Príprava projektu
2 × 3 × 1 × 2 × 2 ×
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ
Príprava projektu
1 × 2 × 3 × 2 × 2 ×
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej st...
Príprava projektu
3 × 4 × 2 × 2 ×
Centrum výuky kybernetickej bezpečnosti
Príprava projektu
2 × 3 × 2 × 2 × 2 ×
Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)
Obstarávanie
2 × 3 × 3 × 2 × 2 ×
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Príprava projektu
1 × 1 × 3 × 2 × 2 × 2 ×
Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt PFA
Príprava projektu
1 × 1 × 3 × 2 × 2 × 2 ×
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príprava projektu
2 × 3 × 2 × 2 × 2 ×
Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva
Zrušený projekt
2 × 2 × 3 × 2 × 2 ×
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR
Príprava projektu
2 × 2 × 3 × 2 × 2 ×
Digitálny ekosystém inklúzie
Príprava projektu
2 × 1 × 4 × 2 × 2 ×
Digitálna infraštruktúra škôl
Príprava projektu
4 × 3 × 2 × 2 ×
Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte ... 3 × 4 × 2 × 2 ×
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej repu...
Zrušený projekt
3 × 4 × 2 × 2 ×
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému...
Príprava projektu
2 × 3 × 1 × 3 × 3 ×
Digitálne vybavenie škôl
Príprava projektu
2 × 1 × 3 × 3 × 3 ×
Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+)
Príprava projektu
1 × 2 × 4 × 3 × 3 ×
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 3 × 3 × 3 × 3 ×
Informačný systém výstavby
Zrušený projekt
3 × 3 × 3 × 3 ×
Centrálne komponenty konania vo verejnej správe
Zrušený projekt
3 × 3 × 3 × 3 ×
Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR
Príprava projektu
1 × 4 × 4 × 4 ×
Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (jednotky CSIRT)
Príprava projektu
1 × 1 × 3 × 4 × 4 ×
EDUNET_SK 2 × 4 × 4 × 4 ×
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska
Príprava projektu
1 × 4 × 4 × 4 ×