Efektívne služby Sociálnej poisťovne

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je redizajn služieb a optimalizácia procesov SP tak, aby sa dosiahla optimalizácia a integrácia procesov v kontexte celej životnej situácie klienta, zavedenie proaktívnych služieb voči klientom a aplikácia zásady „1x a dosť“, zvýšenie efektívnosti prostredníctvom elektronizácie a automatizácie procesov, pro-klientska orientácia služieb a podpory klientov, multikanálový prístup, zvýšenie efektívnosti administratívnych (podporných) služieb a procesov, zavedenie monitoringu, merania a kontinuálneho zlepšovanie procesov a podpora rozvoja vlastných analytických kapacít SP.

Náklady na projekt

33m EUR (4.5m EUR projekt manažmentu údajov)

Garant

Sociálna poisťovňa

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt sa snaží o dôležitú, potrebnú a dlho zanedbávanú konsolidáciu údajov sociálnej poisťovne. Vítame rozhodnutie postupovať po častiach, nie jedným veľkým projektom ako tomu bolo v minulosti. Prvý projekt konsolidácie údajov sa zameriava na konsolidáciu údajov a konsolidáciu integračných prepojení rôznych informačných systémov sociálnej poisťovne. V štúdii podľa nášho názoru chýba jeden variant, ktorý by neuvažoval vytvorenie centrálneho úložiska a silne odporúčame sa vyhnúť pri integrácii orchestrácii na centrálnom bode. Zvyšuje sa tým riziko vendor lock a udržateľnosti projektu do budúcna. Riziko neefektívnosti taktiež vidíme v nejasných prínosoch konsolidácie voči iným referenčným registrom, ktoré môžu mať len malé biznis prínosy.

Stanovisko Slovensko.Digital

Navrhujeme štúdiu doplniť o spomenuté varianty a vyhodnotiť ich CBA. V úvode realizácie projektu odporúčame klásť veľký dôraz aj na netechnické charakteristiky proof-of-concept, ako: zníženie rizika vendor locku, jednoduchosť integrácie konzumentov aj producentov údajov ako aj integráciu samotnú.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reforma VS je momentálne popísaná len na úrovni Reformného zámeru. Tento popisuje reformu veľmi technicky, bez zámerov, ktoré by poukazovali na snahu zásadne reformovať procesy. Projekt obsahuje zavedenie princípov ako “jedenkrát a dosť (dáta)”, ale z RZ nie je vôbec jasné, ktoré súčasné procesy SP sa majú reformovať a akým smerom. Plnenie cieľov OP EVS je podľa reformného zámeru nulové.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer uvádza nasledovné KPI pre projekt:


KPI projektu sú navrhnuté nevhodne - orientujú sa na výstupy (napr. počet poskytovaných koncových služieb) a nie výsledky pre používateľa. Jediné KPI, ktoré ako tak spĺňa túto definíciu je “Zníženie počtu povinností klienta dokladovať SP údaje alebo preukázať skutočnosti, na účely konania”. Pritom v časti RZ, ktorý popisuje pridanú hodnotu reformy, sú formulácie jasnejšie. Nie sú však vyjadrené cez KPIs.

Projekt manažmentu údajov: KPI sa sústreďujú primárne na data governance a sprístupnenie údajov ako referenčných, KPI ako také sú vhodné, nie je však zrejmá ich súčasná hodnota. Úplne absentuje KPI pre využívanie nových referenčných dát ako v rámci Sociálnej poisťovne tak aj mimo nej. Považujeme tento indikátor za kľúčový pre sledovanie napĺňania cieľa 1x a dosť.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Implementačná jednotka zodpovedajúca za realizáciu reformy (Odbor strategického rozvoja SP) má len 5 pracovnkov, čo sa dá považovať za riziko. Plánuje sa navýšiť na 12. Tento počet by viac zodpovedal rozsahu reformy.
Plán aktivít je v RZ popísaný. Reforma procesov sa javí úplne oddelená od ostatných streamov a celý plán tak neberá charakter “povinnej jazdy”, len aby sa dali realizovať IT projekty. Riziko takéhoto postupu je vysoké.

Projekt manažmentu údajov: Projekt obsahuje v úvode plánu Proof-of-concept pre vertikálny rez funkcionalitou, čo hodnotíme pozitívne. Taktiež plán spostupovať po rôznych segmentoch postupne hodnotíme pozitívne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Pre aktualizované KRIS nebol zatiaľ zhodnotený súlad.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Biznis prínosy (resp. napĺňanie cieľov OP EVS) sú v rozpracovanom RZ nejasné a často absentujúce. Je to vo veľkom kontraste k IT prínosom, čo len posilňuje vnímanie, akoby išlo len o realizáciu IT projektu, bez širšieho uvažovania nad reformou v SP.

Projekt manažment údajov: Z uvedených biznis prínosov je zrejmé, že bez konsolidácie údajov a zavedenia zdieľania údajov medzi agendami a centrálnou úrovňou, môže pre SP spôsobiť problémy s výkonom jej zákonných povinností.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Reformný zámer deklaruje plnenie špecifických cieľov OPII- Súlad projektu s princípmi NKIVS je momentálne ťažké hodnotiť. Najväčie riziká vidíme v absencii elementov ako je napr. proof of concept, pri tak veľkej investícii

Projekt manažment údajov: Ciele projektu sú v súlade s cieľmi NKIVS a informatizáciou, bez konsolidácie údajov a publikovania referenčných údajov vidíme veľké riziko nezavedenia princípu 1x a dosť do praxe.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia bola vypracovaná, bola predstavená na verejnom hearingu a bolo umožnené aj jej pripomienkovanie. Z obsahového hľadiska vítame koncept postupného budovania cez Proof-of-concept. Zo štúdie nie je úplne zrejmé, aké úlohy bude plniť centrálny komponent. Výstupy projektu sú definované najmä k vzťahu k zlepšeniu dátovej kvality, vidíme však potenciálne riziko v prípadnej efektívnosti prepájania a čistenia dát. Dátová integrácia na iné registre (napr. register adres) môže by veľmi náročná s malými prínosmi v reálnej prevádzke. Bolo by vhodné do štúdie doplniť aké konkrétne problémy dnes vznikajú v kontexte ako dátovej integrácie, tak integrácie systémov. Chýba porovnanie efektívnosti pre rôzne (aspoň uskutočniteľné) alternatívy.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer neobsahuje hodnotenie alternatívnych postupov. Štúdia obsahuje alternatívy. Spracovanie alternatív však neuvažuje alternatívu s decentralizovaným úložiskom údajov a čistením údajov priamo pri “zdrojovej agende”, ako je to bežné pri referenčných registroch (napríklad aj pomocou centrálnej služby). Orchestráciu samotných služieb na centrálnom bode považujeme ako nevhodnú alternatívu, ktorá je akceptovateľná len ako prechodné riešenie a dnes je už prekonaná SOA 2.0 prístupom riadeným udalostami. Odporúčame pre integráciu zvážiť namiesto centralizácie alternatívu silnou štandardizáciou a “ľahkým” event-busom.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predložená CBA pre štúdiu uskutočniteľnosti má viaceré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. Ide napríklad o nesprávne uvedené vstupné hodnoty (chýba počet zamestnancov vybavujúcich agendu) a doplnenie prevádzkových nákladov.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

K projektu sa zatiaľ neviedla širšia verejná diskusia ani aktívnejšie zapojenie verejnosti do jeho prípravy.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 20.7.2017 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 23.11.2017 Verejné prerokovanie pripomienok štúdie uskutočnitelnosti