Slovensko v mobile

Stiahnuť PDF

Projekt má za cieľ vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá ponúkne niekoľko funkcionalít (mobilné id, asistovaný onboarding, onboarding cez eID (staré aj NFC), push notifikácie, kalendár). Súčasťou projektu je aj vytvorenie dizajn manuálu a komponentov znovupoužiteľných pre tvorbu ďalších natívnych mobilných aplikácii.

Náklady na projekt

4,6M Eur (investície) + 3,9M (prevádzka na 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt považujeme z pohľadu použiteľnosti výstupov informatizácie pre bežného občana za mimoriadne dôležitý. Aplikácia Slovensko v mobile má v prevádzke prvú verziu, ktorá má limitovanú funkčnosť na autentifikátor, aktiváciu (onboarding pomocou eID), statický kalendár s push notifikáciami o udalostiach v kalendári. Z pôvodných plánov nateraz úplne vypadla možnosť autorizácie, ktorá mala priniesť možnosť “vybaviť agendu z mobilu”. Kvôli absencii ucelenej stratégie v oblasti autentifikácie a autorizácie, nie je možné posúdiť ani to, či niektoré moduly je vhodné z dlhodobého hľadiska vôbec podporovať (napr. podpora pre NFC eID). Oproti pôvodnej štúdii už nie je možné považovať prístup vyčíslenia prínosov po moduloch (resp. biznis cieľoch, ktoré majú napĺňať) a uvedené biznis ciele za dostatočne zvládnuté. Chýbajú zjavné alternatívy pre uvedené biznis ciele (napríklad zrýchlenie prihlasovania úpravou UPVS IAM, online onboarding…). Tieto nezrovnalosti však boli v pripomienkovom konaní dostatočne vysvetlené. Niektoré moduly sa javia podľa uvedených prínosov ako nerentabilné (napr. kalendár) a odporúčame ich čo najskôr rozšíriť o funkcionalitu, ktorá prinesie prínosy. Nemáme pochybnosti, že tieto prínosy sa nájdu. V samotných biznis cieloch nevidíme problém. Z pohľadu počtu stretnutí a “nepovinných” aktivít objednávateľa, ako aj realizátora Slovensko IT, je možné participáciu pochváliť a považovať za nadštandardnú aj keď niektoré pripomienky (po akceptovaní) trvalo zapracovať neúmerne dlho.

Stanovisko Slovensko.Digital

Neexistencia mobilnej identity je už dlho identifikovaná ako jedna z kľúčových prekážok k rozšíreniu používania elektronických služieb na Slovensku. Prvá verzia aplikácie dokázala tento problém čiastočne adresovať avšak širšiemu použitiu chýba vyššia penetrácia používateľov a okrem prihlasovania aj možnosť autorizácie na mobilnom zariadení. Odporúčame projekt v tomto stave schváliť. Do rozvoja onboardingu odporúčame zaradiť aj riešenia, ktoré nevyžadujú fyzickú návštevu (napr. ako to urobil DEUS). Zároveň dôrazne žiadame MIRRI, aby urýchlene vypracovala a na štandardných fórach schválila strategický dokument, ktorý udá smer pre komplexné riešenie cieľového stavu autorizácie a autentifikácie.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 6.10.2022 Plánované schvaľovanie projektového inkrementu 1 na riadiacom výbore

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ide o čisto technologický realizačný projekt, ktorý nie je zasadený do širšieho rámca reforiem, či zmien činnosti verejnej správy, ani systémovej zmene prístupu v komunikácii medzi verejnou správou a občanom.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Niektoré merateľné ciele považujeme za fiktívne (resp. budú splnené už len samotným dodaním projektu), napríklad “Počet API pre integráciu systémov obslužných miest na registráciu mID” alebo “Počet natívnych mobilných aplikácii pre eGOV služby”. Je zrejmé, že cieľom projektu je zvyšovanie využívania služieb a šetrenie času (viď prepočty v CBA) a tieto KPI budú naplnené aj keby sa natívna aplikácia alebo platformy nikým nevyužili. Vhodným cieľom naopak sú uvedené merania zrýchlenia prihlasovania do štátnych systémov a počet externých subjektov využívajúcich platformy v komerčnom sektore. Odporúčame KPI z CBA preniesť aj do projektového zámeru.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa harmonogramu je práca rozdelená na viaceré inkrementy. Inkrement 1 v podstate obsahuje len jednu zásadnú zmenu oproti prevádzovanej verzii a to asistovaný onboarding. Mobilné podanie (t.j. najmä autorizácia), ktoré by malo najväčší prínos pre občana v tomto inkremente absentuje. Ak má byť cieľom penetrácia riešenia aj medzi ľudí dlhodobo žijúcich v zahraničí, tento inkrement na nich nemyslí.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS/KRIT MIRRI sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Biznis prínosy sú pre mobilné id, push notifikácie v súlade so schválenou NKIVS a strategickými dokumentami. Biznis prínos kalendáru je v tejto fáze skôr nejasný. Z pohľadu onboardingu chýba jasná predstava aké skupiny sú cieľové a či bude postačovať len autentifikácia (bez autorizácie).


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Nedostupnosť mobilného id je jedna z kľúčových prekážok pri využívaní elektronických služieb na Slovensku. To zahŕňa aj možnosť autorizácie cez mobilné zariadenie. Bez realizácie tejto časti projektu je zrejmé, že informatizácia bude stále stagnovať. Push notifikácie sú vhodný nový kanál pre informovanie občana, ktorý navyše šetrí zdroje (oproti SMS). Onboarding mobilného id asistovane považujeme za vhodný pre skupiny ľudí, ktoré so súčasným eID nevedia pracovať, avšak je potrebné zvážiť aj iné dostupné alternatívy onboardingu. Absentuje riešenie autorizácie, ktoré je nutné pre väčšinu interakcie s verejnou správou.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Projektový zámer definuje cieľový stav a dostatočne konkrétne špecifikuje rámcové výstupy, ciele a harmonogram projektu. Sú dostupné zdroje pre v väčšinu údajov, ktoré používa. Zásadné nedostatky sú v porovnaní alternatív, ktoré neumožňujú vyhodnotiť nakoľko je zvolený prístup najlepší. Tento nedostatok však bol dostatočne vysvetlený v pripomienkovom konaní. Zároveň treba vyzdvihnúť, že aj keď v projekte ide o de-facto budovanie centrálnych komponentov, prínosy projektu sú podporené nasadeniami konkrétnych služieb. Riziko že by centrálne komponenty ostali nevyužité tak, ako sme tomu boli v minulosti sa tak výrazne znižuje. Modul Kalendár je nepodstatný, resp. neplní žiadne biznis ciele uvedené v projektovom zámere.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Najvážnejším problémom projektového zámeru je to, že pre jednotlivé moduly nebolo vykonané porovnanie skutočných alternatív (napr. pre onboarding ). Moduly sú pomerne nezávislé, plnia iné biznis ciele a pri pohľade na biznis ciele sú zrejmé aj iné alternatívy riešenia, ktoré projektový zámer neuvádza. Napríklad pre zvýšenie penetrácie existujú aj iné možnosti ako asistovaný onboarding (napr. biometria a zníženie úrovne autentifikácie), pre zjednodušenie prihlasovania (napr. opravenie prepínania profilov na UPVS IAM bez opätovného prihlásenia). Modul kaledára navyše porušuje princíp “responsive first”, ktorý zvyšuje náklady a bude musieť byť reimplementovaný v projekte modernizácie UPVS. Tieto porovnania majú zásadný vplyv na náklady riešenia ako aj širšie zasadenie do iných projektov (modernizácia UPVS). Takýto nedostatok v projektovom zámere bol MIRRI vytknutý už v predchádzajúcom hodnotení Red Flags a stále nie je vyriešený. V pripomienkovom konaní však boli uvedené aj zvažované alternatívy a ich vyhodnotenie (resp. vylúčenie) považujeme za dobre zvládnuté.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti je počítaná po jednotlivých moduloch a je podporená reálnymi meraniami, čo považujeme za nasledovania hodnú praktiku. Niektoré kľúčové faktory v CBA však považujeme za nevhodne zvolené: Počet prihlásení na slovensko.sk je zjavne spôsobený limitáciou súčasného riešenia (prihlasovanie pre každý zastupovaný subjekt zvlášť) a nové riešenie môže mať po optimalizácii tohto procesu problém dosiahnuť podobné hodnoty, pričom je zrejmé, že používateľom bude šetriť čas. Pri niektorých moduloch (napr. kalendár) sú hodnoty prínosov natoľko nízke, že ich voči nákladom považujeme za nerentabilné avšak vzhľadom na to, že bol implementovaný už v prvej fáze a bude v budúcnosti potrebný nepovažujeme jeho schválenie ako rizikové.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Vzhľadom na dôležitosť časti mobilného autentifikátora Slovensko.Digital proaktívne komunikovalo s MIRRI už cca. dva roky pred schvaľovaním projektu. Prvotná komunikácia bola pomerne jednosmerná smerom do Slovensko.Digital a následne zo strany MIRRI dlhodobo odsúvaná a riešená výhradne interne. Pred publikovaním prvej verzie bol zástupca Slovensko.Digital prizvaný ako člen riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva, čo považujeme za mimoriadne nadštardnú formu participácie. Dokumenty a zápisy z riadiacich výborov sú dostupné aj verejnosti na MetaIS, čo považujeme za dobre nastavenú latku transparetnosti aj keď rýchlosť ich zverejnenia mohla byť miestami podstatne vyššia. Participáciu na projekte považujeme za veľmi dobrú napriek faktu, že aj po akceptácii niektorých pripomienok k náprave dochádza až po značnom časovom odstupe.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 8.4.2021 Online prezentácia k projektu
  • 21.5.2021 Verejné prerokovanie projektu