IS Obchodného registra

Stiahnuť PDF

Implementovanť nový IS pre správu Obchodného registra a súvisiace opatrenia na zafektívnenie jeho procesov.

Náklady na projekt

13 250 000 EUR (s DPH, podľa vyzvania na národný projekt)

Garant

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má viaceré silné stránky: merateľné prínosy, dôkladné riešenie manažmentu údajov, štruktúrovaný plán realizácie. Ministerstvo spravodlivosti o projekte od začiatku jeho prípravy detailne komunikuje a zaujíma sa o pripomienky. Projekt rieši známu a dobre ohraničenú tému Obchodného registra, takto však nie sú komplexne podchytené životné situácie súvisiace s podnikaním. Slabou stránkou projektu v tejto fáze je nedostatočné analyzovanie variantných riešení a finančná efektívnosť predpokladaných nákladov.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pre dobrý výsledok projektu považujeme v nasledujúcich krokoch za dôležité zaistiť reálnu vykonateľnosť zámerov deklarovaných v štúdii uskutočniteľnosti, napr. v oblasti agilného vývoja a sústredenie sa na zníženie nákladov na IS pri ich obstarávaní.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt deklaruje optimalizáciu procesov priamo súvisiacich s Obchodným registrom.
Konkrétne bola identifikovaná zmena v rozsahu subjektov ktoré môžu zapísať spoločnosť do OR.

Projekt nerieši komplexne životné situácie súvisiace s podnikaním.
Napr. celkový priemerný čas na založenie obchodnej spoločnosti je 45 dní (viď. RZ kap. 1). Tento projekt nerieši situáciu komplexne, ale iba časť týkajúcu sa zapísania do OR - z 2 dní na “obratom”. Aj v prípade uskutočnenia cieľov projektu sa výsledný celkový čas teda zlepší najviac o 5%.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:


“Termínom “obratom” sa v podmienkach Obchodného registra rozumie do konca dňa, obchodný register bude aktualizovaný na dennej báze.” (podľa Štúdie uskutočniteľnosti)

Štúdia uskutočniteľnosti:

  • Dôležitým výstupovým ukazovateľom projektu je zabezpečenie 100% kvality a integrity dát v obchodnom registry. (kap. 1.1)
  • Dáta z obchodného registra budú použiteľné na právne účely on-line, čím sa eliminuje potreba výpisov z obchodného registra. (kap 1.1)

Nie sú známe merateľné ciele súvisiace s optimalizáciou vnútorného prostredia verejnej správy súvisiacej s agendou OR, čo je jeden z deklarovaných zámerov projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa sú funkcie pre ktoré nie je vyžadovaná legislatívna zmena (podľa štúdie uskutočniteľnosti). Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje detailný harmonogram činností.
Od iných subjektov je pri realizácii projektu závislá iba integrácia na referenčné údaje.

Nie je známe, akým spôsobom bude realizované dosiahnutie cieľa “100% kvality dát v registri”, ktoré bude náročné aj vzhľadom na historické skúsenosti v tejto oblasti.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu súvisiacu s ORSR.
Implementácia princípu “Digital by default” v rámci interného spracovania agendy.
V súčasnosti je podstatná časť agiend OR už podporovaná špecializovaným IS, ide teda skôr o postupné zlepšenie v tejto oblasti.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Súčasťou projektu je riešenie kvality údajov (cieľ - 100% správnych údajov v registri).
Od začiatku sú podporované princípy OpenData, OpenAPI, zverejnenie právne záväzných údajov.
Projekt počíta s integráciou na všetky registre obsahujúce všetky údaje potrebné na jednotlivé procesy OR, čím sa zabezpečí princíp 1x a dosť voči OR.
Údaje OR majú byť referenčné a jednoducho použiteľné pre ostatné OVM. V tejto oblasti nie je jasné rozdelenie kompetencií medzi ORSR a RPO.

Podľa štúdie bude v relevantných moduloch zvážený agilný prístup vývoja a možnosť obstarať časti ako službu (a nie ako dielo).

V ďalších etapách projektu treba overiť, že uvažované je používateľsky prívetivé grafické rozhranie, nie len formulárový systém.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, bolo umožnené jej pripomienkovanie, vzhľadom na (malý) rozsah projektu obsahuje dostatočnú mieru detailov, konkrétnych cieľov a postupov.
Uvedený prehľad v súčasnosti prevádzkovaného IS a súvisiacich nákladov.
Navrhnutý nový IS je prehľadne členený na moduly.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

V Štúdii uskutočniteľnosti je podrobne analyzovaná možnosť rozvoja súčasného IS a vybudovanie nového IS a dopady rozšírenia okruhu registrátorov obchodných spoločností.
Nie sú analyzované varianty v závislosti od spôsobu realizácie jednotlivých modulov (napr. riešenie integrácií prostredníctvom MÚK vs. integrácie priamo G2G, obstaranie niektorých komponentov v režime SaaS).
Nie sú analyzované náklady a prínosy pri realizácie “nepovinných” súčastí, napr. publikovanie profilov obchodných firiem, resp. porovnanie s už existujúcimi riešeniami (napr. v komerčnej sfére).


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

CBA uvádzanú v štúdii sme zatiaľ podrobne neanalyzovali. Vyzvanie na národný projekt obsahuje viaceré verzie CBA, s vzájomne nekonzistentnými hodnotami položiek.
Niektoré položky projektu, napr. náklady na OpenData a OpenAPI - 400.000€, kalkulované náklady potrebné na integrácie G2G a BRIS - 2,2M€ sa javia ako neobvykle vysoké.
Nie je známe, akým spôsobom boli odhady nákladov na jednotlivé položky stanovené.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K reformnému zámeru aj štúdii uskutočniteľnosti bolo možné poslať pripomienky.
Ministerstvo prizvalo vybrané subjekty (vrátane S.D), mohli sa vyjadriť a dať pripomienky k štúdii vo fáze draftu.
Uskutočnilo sa verejné prerokovanie štúdie, za účasti ministerky.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 2.6.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO 7
  • 18.7.2017 v OPII PO 7 zverejnená výzva na Národný projekt IS Obchodného registra