Register trestov (Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov)

Stiahnuť PDF

Nahradenie aktuálnych IS evidencie odsúdených osôb a Registra trestov. Úprava procesov týkajúcich sa evidencie a spracovania údajov o odsúdených osobách, poskytovania informácií o odsúdeniach a iných súvisiacich rozhodnutiach iným ústredným orgánom členských štátov EÚ a podľa medzinárodných zmlúv, ako aj poskytovania výpisov a odpisov z registra trestov oprávneným subjektom a dotknutým FO a PO.

Náklady na projekt

5M EUR (investície) + 6,5M Eur (prevádzka počas 10 rokov) s DPH

Garant

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Pozitívne hodnotíme vhodne nastavené merateľné ukazovatele, postup dosiahnutia cieľov projektu, jeho biznis prínos a naviazanie aj na reformy realizované legislatívne, realistický rozpočet a nezvýšenie nákladov na prevádzku oproti súčasnému stavu. Generálna prokuratúra sa naozaj zaujíma o potreby používateľov registra trestov, o čom svedčí aj vykonaný prieskum v auguste 2022 a snaha o vyriešenie vznesených pripomienok vrátane verejného prerokovanie projektu v júni 2023. Slabšie miesta projektu vidíme v nedostatočnej analýze možnosti optimalizácie interných procesov, nedoriešené viaceré témy z IT oblasti a iba formálnej analýze možných alternatív.

Stanovisko Slovensko.Digital

V projekte nevidíme zásadné riziká a odporúčame ho realizovať. Počas analytickej fázy bude potrebné zamerať sa na používateľsky prívetivý dizajn elektronických služieb a reálne riešenia pre oblasti MyData a OpenData.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 11.06.2023 Schvaľovanie projektu v Komisii pre cieľ 1 OP Slovensko

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Projekt nadväzuje na zmeny a optimalizácie navrhnuté v novom registri trestov, napr. široko nastavený rozsahu preukazovania miery bezúhonnosti. Projektom sa zavedú funkcie potrebné na splnenie požiadaviek viacerých smerníc EÚ.
V projekte sú iba slabo analyzované možnosti optimalizácie interných procesov súvisiacich s evidenciou odsúdených osôb.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa projektovej dokumentácie:

Merateľné ukazovatele sú definované správne a explicitne tak, že je možné vyhodnotiť ich stav pred realizáciou projektu, cieľový stav po realizácii projektu. Cieľové hodnoty sú navrhnuté pre rok 2024, niektoré aktivity projektu sú však naplánované až do r.2026. Vhodné by bolo aj určenie ďalšieho zlepšovania KPI počas úprav IS pri prevádzke.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::star:

Projekt bude realizovaný vodopádovou metódou. Trvanie projektu korešponduje s posunutou účinnosťou relevantných častí nového zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov a zohľadňuje aktuálny harmonogram projektov realizovaných pre Európsku komisiu agentúrou eu-LISA v rámci Nariadenia o Interoperabilite, ktorého súčasťou je aj centrálny systém ECRIS-TCN.Súlad s KRIS (nie je hodnotený)

Súlad s KRIT nie je hodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::star:

Projekt realizuje potreby vyplývajúce z legislatívy, najmä Smernice EÚ 2019/884, Smernice E2011/93, Smernice EÚ 2019/816, návrhu nového zákona o registri trestov. Taktiež potreby optimalizácie posudzovania žiadostí o výpis a odpis z registra trestov a zmeny obsahu verejnej listiny.

Projekt rieši podporu pre životné situácie: Doklady potrebné k začatiu podnikania, Osobné údaje a doklady, Právna ochrana.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projektom sa nahrázajú súčasné IS za inovované.

Vendor Lock-in a autorské práva - na technologickej úrovni GP SR už v súčasnom stave využíva Open source SW (napr. Liferay, Framework Angular a jeho knižnice, Wildfly a pod.) a predpokladá sa jeho využitie aj v rámci projektu. V projektových dokumentoch sú jednoznačne požadované/definované podmienky, aby bol vylúčený právny (licencia, vlastnícke práva), dátový a technologický lock-in. Autorské práva k SW sú definované tak, že je jasne oddelené čo sa dodáva ako produkt s vhodnou licenciou a čo sa dodáva ako vývoj na zákázku s tým, že objednávateľ má k tomu všetky majetkové práva, t.j. môže výstupy projektu použiť ako chce (meniť, dať ďalším, zverejniť atď.)

Prototyp GUI a navigácie - V projektových dokumentoch prípravnej fázy je požadovaný prototyp alebo overenie konceptu.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - V projekte sú požadované/definované “oficiálne” služby a funkcionalita, ktoré sú skutočne potrebné.

OpenAPI - V dokumentoch fázy Príprava projektu, je požadované/definované využitie OpenAPI technológie.

Riadenie/migrácia údajov - V projekte je riešená migrácia dát. .Bude zabezpečená aj migrácia obrázkov z databázy mikrofilmového úložiska na súborové úložisko.

MyData - Nebudú poskytované žiadne Moje údaje, ale verejná listina, ktorá bude autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

OpenData - Nie je plánované poskytovanie otvorených údajov.

Zdrojový kód/ OpenSource - V projekte je požadované/definované, že zdrojový kód s dokumentáciou bude samostatným výstupom projektu, bude zverejňovaný a dostupný v súlade s legislatívou.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Projekt má vypracované a schválené projektové dokumenty Prípravnej fázy. Predmet projektu je definovaný dostatočne. V projektovej dokumentácii je slabo spracované porovnanie rizík.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V projekte sú definované tri alternatívy: súčasný stav, čiatočné riešenie a plné riešenie. Vybrané bolo plné riešenie. V projekte nie sú porovnávané viaceré alternatívne riešenia, ktoré by obsahovali všetky časti projektu.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::star:

V CBA je odôvodnenie projektu spracované uveriteľne. Čísla uvedené v kalkulácii efektívnosti sú založené na realite. Úspory sú vyčíslené na základe reálnych údajov popisujúcich časové náročnosti jednotlivých činností. Návratnosť projektu je vypočítaná v 5. roku.
Náklady na prevádzku sú kalkulované v rovnakej výške, ako pri súčasnom systéme, t.j. nie je predpokladané ich zvýšenie po náhrade systému.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Vopred bol vykonaný prieskum potrieb koncových používateľov.
Dokumenty Prípravnej fázy boli zverejnené pred schválením a bolo umožnené verejné pripomienkové konanie. Po prerokovaní boli pripomienky odbornej verejnosti akceptované a zapracované do projektu.


:file_folder: Dokumenty

Dokumentácia online v MetaIS

Dokumenty do verejného pripominekového konania:

Schválené dokumenty projektu (MIRRI SR):


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • august 2022 Prieskum potrieb koncových používateľov Registra trestov
  • 10.5.2023 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
  • 14.6.2023 Verejné prerokovanie projektu
  • 19.6.2023 Vyhodnotenie verejného pripomienkového konania
  • 22.6.2023 MIRRI SR schválilo projekt