Modernizácia dávkových agend Sociálnej Poisťovne

Stiahnuť PDF

Projekt má konsolidovať interné backoffice systémy Sociálnej poisťovne do nového jednotného systému, ktorý bude schopný pružnejšie reagovať na prípadné zmeny legislatívy a znížiť náklady na údržbu o 50%.

Náklady na projekt

19,5M Eur (investície) + 26,8M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Sociálna Poisťovňa

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Zámer projektu síce neprináša žiadnu reformu z pohľadu občana či podnikateľa, avšak dáva zmysel z pohľadu internej optimalizácie nákladov. Plánované celkové náklady na tento projekt sú pomerne vysoké, bez hĺbkovej doménovej znalosti agendy je veľmi ťažké zhodnotiť nakoľko sú odhady prácnosti presné. Náklady na údržbu sú cca 6% ročne z investičných nákladov, čo je v súlade s inými projektami. Projekt dostal výnimku (kritická infraštruktúra) a produkčné prostredie bude prevádzkované vo vlastnom privátnom cloude, ktorý bude obstaraný. Ako veľké riziko zvýšenia nákladov vnímame zaradenie projektu budovania proklientských služieb v harmonograme až za tento projekt, ktorý zmenou procesov bude bezpochyby dotknutý.

Stanovisko Slovensko.Digital

Plán konsolidovať interné backoffice systémy do štandardizovaných worflow/BPM systémov vnímame pozitívne, migrácia systémov po dobe udržateľnosti je tiež nevyhnutnosťou. Považujeme za dôležité čo najskôr začať zmeny procesov (cez OP EVS), ktoré nastanú v projekte proklientských služieb, aby sa minimalizovali potrebné zásahy do tohto projektu v budúcnosti. Ako kritické taktiež vnímame odpilotovanie schopnosti migrácie pravidiel existujúceho systému do zvolených technológii tohto projektu. Projekt odporúčame schváliť s týmito podmienkami.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt je zameraný výhradne na konsolidáciu interných backoffice systémov, z pohľadu občana neprestavuje žiadnu reformu procesov (resp. prinajlepšom pôjde o ich zrýchlenie). Novými službami sa zaoberá až ďalší projekt v rámci rovnakého reformného zámeru. Chápeme dôvody na nutnosť konsolidácie existujúcich systémov avšak považujeme za veľké riziko stavať interné backoffice systémy a frontend systémy s úplne novými službami ako dva separátne projekty.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer uvádza nasledovné KPI pre projekt:


KPI projektu sú navrhnuté nevhodne - orientujú sa na výstupy (napr. počet poskytovaných koncových služieb) a nie výsledky pre používateľa. Jediné KPI, ktoré ako tak spĺňa túto definíciu je “Zníženie počtu povinností klienta dokladovať SP údaje alebo preukázať skutočnosti, na účely konania”. Pritom v časti RZ, ktorý popisuje pridanú hodnotu reformy, sú formulácie jasnejšie. Nie sú však vyjadrené cez KPIs.

Štúdia uskutočniteľnosti uvádza nasledovné KPI:

image

Je zrejmé, že plánované dosiahnutie cieľov z reformného zámeru sa posunulo o päť rokov. KPI zníženia prevádzkových nákladov považujeme za vhodné.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Ako riziko vnímame budovanie backoffice systémov, pričom optimalizované proklientské frontendové služby sa majú vyvíjať až nasledujúcom projekte. Ak má ísť o skutočnú reformu procesov, backoffice systémy budú musieť byť takmer okamžite upravované a byť schopné tieto zmeny absorbovať s nízkymi nákladmi. Ako kritické miesto považujeme schopnosť migrovať biznis logiku (pravidlá) z existujúceho systému (COBOL a iné) do nového systému. Odporúčame zvážiť pilotovať túto časť projektu čo najskôr.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili


Biznis prínos :star::star::star::star:

Biznis prínos konsolidácie heterogénneho prostredia množstva existujúcich systémov je nepopierateľný, ak budú naplnené ciele, ktoré v budúcnosti zamedzia podobnému stavu ako je tomu dnes (t.j. vendor lock, proprietárne systémy, vysoké náklady na zmeny). Zvolená architektúra naznačuje, že ak sa bude trvať aj na preferovaní otvorených štandardov a overených balíkových komerčných či dokonca open source riešení malo by sa podariť takejto situácii zabrániť. Z pohľadu internej optimalizácie biznis prínos hodnotíme kladne.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Kedže ide o internú konsolidáciu systémov, nie je očakávané zlepšenie informatizácie ako celkového integrovaného informačného systému.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti jasne ukazuje zásadný problém Sociálnej poisťovne s udržateľnosťou existujúceho systému, ktorý je postavený na architektúre mainframe a v programovacom jazyku COBOL. Zásadnou zmenou oproti existujúcemu stavu je návrhovaná konsolidácia do štandardného BPM systému, ktorý by mal byť menej náchylný na zmeny legislatívy a procesov v budúcnosti.

Zo spoločných modulov je plánované využitie vládnehou cloudu IaaS a aj to len pre testovacie prostredie a záložné produkčné prostredie. Potenciálne budú využité BPMS, BRMS a API manažment PaaS služby, pravdou je, že v čase prípravy štúdie, tieto spoločné moduly zatiaľ dostupné neboli. Projek taktiež získal výnimku z povinnosti používať vládny cloud, kedže je považovaný za súčasť kritickej infraštruktúry. Plánuje sa vybudovať vlastný privátny cloud za cca 670 tisíc eur. Zo štúdie nie je zrejmé aké parametre nespĺňa vládny cloud.


Alternatívy :star::star::star::star:

Alternatívy sa primárne zaoberajú spôsobom migrácie systému výpočtu dôchodku (v COBOL na mainframe). Vybrané alternatívy sú vhodné a zvolená alternatíva je vyargumentovaná dobre.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::star:

Kalkulácia efektívnosti je v časti prínosov vypracovaná veľmi podrobne a precízne. Taktiež príloha výpočtu nákladov metódou UCP je veľmi detailná avšak bez hlbokej doménovej znalosti je ťažké zvalidovať uvedené položky prácnosti. Kladne hodnotíme započítanie nulových nákladov na licencie produktov, ktoré majú open-source alternatívu. Plánované náklady na údržbu sú približne ~6% ročne z investičných nákladov, čo je v súlade s inými projektami.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Pripomienky Slovensko.Digital, ktoré ich ako jediné zaslalo v termíne, boli na verejnom híringu zodpovedané resp. neskôr zapracované. Boli poskytnuté všetky dokumenty, prisľúbené aj zverejnenie kalkulácie UCP.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 28.3.2019 Verejné prerokovanie pripomienok k štúdii uskutočniteľnosti