Systém verejného obstarávania (SVO)

Stiahnuť PDF

Systém má elektronizovať kompletný end-to-end scenár obstarávania (aj procesy, ktoré dnes elektronizované nie sú. Umožniť analytiku pomocou čistejšieho zberu dát. Systém ma taktiež konsolidovať roztrúsenú internú procesnú agendu do jednotného systému a skrátiť čas potrebný na tieto úkony. Cieľom projektu je skrátiť čas potrebný na vykonanie verejného obstarávania a vytvoriť príjemné používateľké prostredie pre koncových používateľov, ktorí budú vedení celým procesom obstarávania.

Náklady na projekt

19,8M Eur (investície) + 15,3M Eur (prevádzka počas 10 rokov) s DPH

Garant

Úrad pre verejné obstarávanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt ako taký dáva vzhľadom na fragmentovanú situáciu IT systémov na UVO biznisový zmysel, CBA v časti merania aktuálnych procesov je spracovaná výnimočne detailne. Naopak časť nákladov je ťažko obhájiteľna, kedže autori štúdie neposkytli presvedčivé podklady, z ktorých tieto odhady vychádzajú.

Stanovisko Slovensko.Digital

Biznis prínos tohto projektu považujeme za rozumný, avšak nedokážeme sa stotožniť s uvedenými nákladmi na agendový systém. Odporúčame prepočítať náklady napr. metodikou UCP a zverejniť všetky vstupné údaje, ktoré do tohto výpočtu vchádzajú. Vysokú alokáciu (20 miliónov Eur) hodnotíme ako kritické riziko projektu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 21.2.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

K projektu sa viaže reformný zámer Budovanie proklientsky orientovaného UVO. Projekt deklaruje realizáciu optimalizácie procesov v spolupráci s SVS MV SR. Vzhľadom na detailnosť súvisiacej legislatívnej úpravy a pozornosť, ktorá je jej počas dlhého časového obdobia venovaná očakávame iba malé zmeny v tejto oblasti.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ukazovatele sú zvolené vhodne, odrážajú dobre ciele projektu a sú veľmi ambiciózne. Skrátenie času kontrol verejných obstarávaní je plánované na 60% súčasnej hodnoty a Skrátenie celkového času verejného obstarávania od jeho vyhlásenia až po uzatvorenie a plnenie zmluvy dokonca na polovicu (čo pri niektorých obstarávaniach môže znamenať aj pol roka).


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram projektu sa javí ako čisto vodopádový model s veľmi dlhou dobou do rolloutu, čo považujeme pri projekte s takýmto rozsahom agendy za pomerne veľké riziko pri rolloute. Niektoré moduly je z nášho pohľadu možné vhodnejšie rozfázovať (zamerať sa na migráciu klúčových procesov najprv), prípadne overiť pilotným riešením (časti kolaboračnej platformy ako diskusné fórum, Q&A…)


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Biznis prínosy projektu v časti optimalizácie dĺžky trvania procesu obstarávania sa javia sú veľmi ambiciózne a vhodné. Taktiež konsolidácia údajovej bázy, ktorá umožní analytiku údajov verejného obstarávania je nevyhnutná aj pre iné orgány verejnej moci. Ako riziko vnímame veľkosť projektu, ktorý niekoľkonásobne presahuje veľkosť iných projektov realizovaných na tomto úrade.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Z pohľadu NKIVS budú najmä napĺnané cieľe 1x a dosť, zverejňovanie open data a API, využívanie vládneho cloudu a centrálnych komponentov. Nejde však o zásadný projekt z globálneho pohľadu informatizácie.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia jasne vysvetľuje kontext a potreby realizácie tohto projektu. Z pohľadu štruktúry máme výhrady voči vágnej definícii niektorých komponentov (napr. kolaboračná platforma), kde nie je zrejmé aké používateľské scenáre majú riešiť, resp. otázna je aj odkiaľ vzišla potreba ich realizácie. Ide o úplne nové služby, ktoré by si zaslúžili dôkladnejšie overenie voči potrebám koncových používateľov.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Z kontextu situácie IT systémov na úrade je zrejmé, že ide o heterogénne prostredie, kde jednotlivé podsystémy nie sú vhodne prepojené, čo komplikuje a spomaľuje výkon agendy. Alternatívy sú zvolené vhodne, avšak nie je zrejmé prečo pri distrubuovanom riešení nie je možné vybudovať BI/DWH nad týmito systémami. Centralizáciu internej agendy do jedného integrovaného systému považujeme za správny krok. V kontexte toho, že existuje pomerne zrelý trh s existujúcimi sw riešeniami, ktoré riešia agendu obstarávania by si vysvetlenie budovania a potreby štátneho konkurečného systému zaslúžilo silnejšie argumenty ako konštatovanie “Z hľadiska implementačných nákladov je alternatíva „Distribuované riešenie verejného obstarávania v SR” v porovnaní s alternatívou „ÚVO ako garant správnosti údajov pre oblasť verejného obstarávania" kvôli potrebe zabezpečenia poskytnutia integračných rozhraní zo strany systémoch uskutočňujúcich VO, vrátane komerčných certifikovaných systémov, pre takýchto poskytovateľov riešení nákladnejšia."


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

CBA z pohľadu analýzy súčasného stavu je v nesmiernom detaile a môže ísť príkladom iným štúdiám. Uvedené cieľové stavy (časov) by bolo vhodné vysvetliť viac, najmä v prípadoch kde ide o signifikatné skrátenie času jednotlivých procesných krokov. Napriek tomu sú prínosy uveriteľné. Naopak časť nákladov považujeme za neprimeranú deklarovaným funkcionalitám, resp. pri niektorých moduloch je požadovaná funkcionalita definovaná tak vágne, že opodstatnenosť nákladov je bez ďaľších vstupov neoveriteľná. Taktiež zvolené licencie v rozpočte považujeme za zbytočné, väčšina je dnes nahraditeľná slobodným softvérom, ktorý má celosvetové nasadenia. Vzhľadom na nadštandardne veľkú alokáciu projektu (takmer 20 miliónov eur) pre takýto typ projektu musíme dať red flag.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Úrad pristúpil k príprave projektu participatívne, konzultoval výhrady aj nad rámec štandardne vyžadovaný. Avšak pre krátkosť času nebolo možné urobiť zásadnejšie zmeny v projekte. Z pripomienok iných subjektov je zrejmé, že vzhľadom na to, že existuje zrelý trh konkurenčných komerčných riešení obstarávacích softvérov mal úrad dať viac času a priestoru na participáciu, kedže môže toto trhové prostredie negatívne narušiť. Odpoveď na pripomienku ohľadom nákladov považujeme za nedostatočnú, nebolo dostatočne vysvetlené ani na verejnom híringu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 24.1.2019 - Verejný híring