Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva

Stiahnuť PDF

Náklady na projekt

9 771 186 EUR (s DPH, podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

Ministerstvo školstva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Hoci projekt má priamo v názve dva krát uvedené slovo “Open”, Ministerstvo školstva zatiaľ o ňom nijakým spôsobom nekomunikuje. Plánovaný projekt a jeho štúdia uskutočniteľnosti majú nedostatky v každej hodnotenej oblasti. Projekt nie je prepojený so žiadnou reformou verejnej správy, nemá ani jasne určené ciele / merateľné ukazovatele. Zameranie projektu je široké a tým aj nejasné. Nie je jasné prečo “práve teraz” a “práve takto” má byť projekt vedený. Kvalita argumentácie v štúdii usktutočniteľnosti je nízka.

Stanovisko Slovensko.Digital

Takto navrhnutý projekt nebude podľa nášho názoru viesť k dobrému výsledku. Považujeme za nevyhnutné štúdiu uskutočniteľnosti podstatne prepracovať a projekt nerealizovať samoúčelne, ale v nadväznosti na optimalizáciu procesov (a súvisiace rozpracovanie, napr. v reformnom zámere).

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie 2 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt je orientovaný implementačne. Nerieši žiadnu konkrétnu optimalizáciu procesov alebo reformu činností VS.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

K projektu nie je vytvorený Reformný zámer.
Zo štúdie uskutočniteľnosti možno určiť nasledovné meratelné ciele projektu:

  • “projekt predpokladá implementáciu minimálne 200 datasetov z celkového počtu identifikovaných datasetov” (kap. 2)

Nie sú známe žiadne merateľné pre oblasť Open Source, otvorených vzdelávacích zdrojov, konsolidáciu údajov v rezorte škostva, alebo analytické použitie údajov (tieto oblasti sú projektom riešené).


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nepredpokladá zmeny procesov, alebo legislatívy.
Štúdia uskutočniteľnosti pomerne podrobne opisuje činnosti potrebné pre vyhodnotenie a spracovanie každého datasetu otvorených údajov.
Nie je nijako riešený spôsob, harmonogram, či ľubovoľné detaily potrebné na realizáciu cieľov pre oblasť Open Source a otvorených vzdelávacích zdrojov.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt má vytvoriť unifikované prostredie na spracovanie otvorených údajov v rezorte školstva.
Nie sú popísané konkrétne dopady tohto projektu na aktivity ministerstva, alebo ostatných organizácií rezortu, ktoré majú byť do projektu zapojené.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má za cieľ “konsolidáciu dát v rezorte školstva”, v rámci nej je plán pokryť všetky etapy životného cyklu pre otvorené údaje a publikáciu otvorených údajov.
Nie je jasné, ako má byť konsolidácia realizovaná, aké presne sú jej výsledky, či sa bude týkať všetkých údajov, alebo iba tých čo sú určené na publikáciu ako otvorené údaje.
Údaje majú byť poskytnuté na G2G zdieľanie prostredníctvom MÚK.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, doteraz nebola verejne prezentovaná, ani nebola upresnená možnosť jej pripomienkovania.
Štúdia má množstvo nedostatkov a nekonzistencií, napr:

  • v úvode je predpoklad zapojiť do projektu všetky organizácie v pôsobnosti ministerstva, v návrhu riešenia však nie je tento prístup nijako zohľadnený
  • nie je nijako riešený spôsob, harmonogram, či ľubovoľné detaily potrebné na realizáciu cieľov pre oblasť Open Source a otvorených vzdelávacích zdrojov
  • nečitateľné obrázky, bez ktorých nie je možné určiť architektúru plánovaného systému

Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V Štúdii uskutočniteľnosti sú posudzované tri varianty, odlišujúce sa v rozsahu pokrytia procesov spojených s publikovaním a správou otvorených údajov.
Alternatívy sú hodnotené iba neformálne, slovným popisom výhod a nevýhod a tabuľkou s odhadnutým “príspevkom danej alternatívy k plneniu konkrétneho kritéria”. To nie je možné považovať za seriózne porovnanie alternatív.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je uvádzaná referencia na podrobnú CBA, tento dokument však nie je dostupný.
Nie je známe, akým spôsobom boli stanovené odhady nákladov na jednotlivé položky projektu.
Konkrétne prínosy projektu sú podľa štúdie kalkulované výlučne na základe všeobecných štatistických predpokladov, napr. zvýšenie HDP štátu, alebo všeobecných hypotéz, napr. “Modelový príklad uvažuje o 5 až 10 % „odlive“ študentov z humanitárnych odborov do technických.”

Predpoklady vysokého prínosu otvorených údajov nás síce tešia, avšak tento prístup nie je dostatočný na odôvodnenie vysokých výdavkov VS.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

K projektu doteraz neboli žiadne verejné aktivity.

Hoci publikovanie otvorených údajov má byť primárne orientované na používateľov a v súlade s ich potrebami, nezaznamenali sme doteraz žiadnu komunikačnú aktivitu ministerstva o tomto projekte.


:file_folder: Dokumenty

  • Štúdia uskutočniteľnosti:
  • Analýza informačných tokov rezortu školstva: potrebné získať od MŠVaV SR - podľa štúdie uskutočniteľnosti bola vypracovaná

:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: