Digitálny ekosystém inklúzie

Stiahnuť PDF

Vytvoriť centrálny systém, pomocou ktorého sa bude dať realizovať nový, unikátny spôsob testovania “digitálnych kompetencií” občanov a riadiť vykonávanie skúšok ukončených certifikátom.

Náklady na projekt

8,4M Eur (investície) + 6,0M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Tento projekt je doplnok k projektu “Zamestnaj sa, buďe Kompetentný!”, ktorý zatiaľ nie je schválený a má v podstate výskumný charakter, a teda jeho úspech nie je zaručený. Projekt má implementovať zväčša servisné funkcie súvisiace s testovaním digitálnych zručností. Pre tieto funkcie sú kalkulované príliš vysoké náklady. Projekt má nastavené ambiciózne merateľné ukazovatele, avšak absentuje metodika ich merania a uveriteľný postup ich dosiahnutia. Návratnosť investície projektu je na hranici akceptovateľnosti. Komunikácia s budúcimi partnermi projektu, ktorí majú zabezpečovať výkon testovania bola doteraz minimálna. Reformný zámer pre projekt nie je schválený.

Stanovisko Slovensko.Digital

Vzhľadom na mnohé identifikované riziká a zatiaľ chýbajúcu kompetenciu ÚPVII vôbec takýto systém prevádzkovať by štúdia v súčasnej podobe nemala byť schválená.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 21.2.2019 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 2 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt nemá spracovaný reformný zámer. Výkon certifikácie digitálnych kompetencií (zručností) nie je výkon verejnej správy. V súčasnosti existujú viaceré schémy overenia digitálnych zručností, viaceré z nich aj medzinárodne uznávané, napr. ECDL.
Realizácia informačného systému nadväzuje na projekt Zamestnaj sa, buď KOMPetentný! , ktorý má byť financovaný z OPĽZ a jeho prijímateľom má byť ŠIOV. Tento projekt predpokladá vytvorenie unikátneho spôsobu hodnotenia digitálnych kompetencií (zručností) občanov, s principiálne vyššou pridanou hodnotou ako v súčasnosti existujúce v SR dostupné spôsoby testovania. Preto tento zámer vnímame skôr ako výskumný, a investície do podporného IT systému by mali byť minimalizované až do času, kedy bude zrejmé že deklarované prínosy sú naozaj dosiahnuteľné.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa štúdie uskutočniteľnosti:

  • Projektový ukazovateľ: Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami: 230 000 znevýhodnených občanov (po skončení 5. ročného obdobia udržateľnosti)
  • Ukazovateľ: Percento obyvateľstva s nepostačujúcimi IKT zručnosťami pre pracovný trh, Cieľová hodnota: 10% (pokles z 24,7% na 10,00%) z cieľovej skupiny
  • Ukazovateľ: Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu, Cieľová hodnota: 73% z občanov, ktorí využili elektronické služby v rámci projektu
  • Ukazovateľ: Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi, Cieľová hodnota: 50 000 (príspevku projektu k celkovému naplneniu ukazovateľa)
  • Ukazovateľ: Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet, Cieľová hodnota: 70% z cieľovej skupiny znevýhodnených občanov

Pre tieto ukazovatele nevidíme jasnú metódu ich merania a prínosy projektu k týmto ukazovateľom vnímame najmä ako nepriame.

Podľa CBA:

  • počet vydaných certifikátov: 21 tisíc za 7 rokov
  • počet vykonaných sebahodnotení: 455 tisíc za 7 rokov

V štúdii uskutočniteľnosti sú prezentované aj viaceré triválne merateľné ukazovatele, napr. “Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín: 4”


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii je predložený iba návrh realizácie IT systému.
Úspech projektu je závislý od úspešného návrhu nového spôsobu testovania, ktorý má byť vytvorený v rámci projektu Zamestnaj sa, buď kompetentný!. Pozitívny výsledok, t.j. vytvorenie unikátneho spôsobu testovania, pritom nie je zaručený. Pokiaľ je nám známe, v súčasnosti tento súvisiaci projekt nie je zatiaľ ani schválený.

V kalkulácii efektívnosti projektu sú predpokladané určité počty vykonaných certifkácií a sebahodnotení. Nie je však popísané, aké kroky budú vykonané, aby deklarované hodnoty boli aj reálne dosiahnuté. Najmä v oblasti sebahodnotení je predpokladané vykonanie spolu 455 tisíc testov v priebehu 7 rokov, čo bez prezentovania jasného plánu považujeme za nereálne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie je jasné, prečo tento projekt realizuje ÚPVII, podľa našej analýzy nemá na prevádzkovanie takéhoto systému oprávnenie v rámci súčasných kompetencií.
ÚPVII deklaruje, že má ísť o “spoločný komponent”, pomocou ktorého sa majú v budúcnosti dať vykonávať akékoľvek certifikácie. Za týmto účelom však už sú zriadené inštitúcie v rámci rezortu školstva, najmä ŠIOV a NÚCEM. Postup zriaďovania spoločného komponentu podľa platného dokumentu Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov taktiež nebol dodržaný.
Taktiež je uvádzané, že ÚPVII má zabezpečiť iba obstaranie informačného systému, prevádzku má následne prebrať novo založené neziskové združenie. V takomto prípade nevidíme dôvod realizovať zámer ako národný projekt financovaný z OPII, ktorého prijímateľom je ÚPVII.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

V projekte je predpokladané vytvoriť riešenie v ktorom sú všetky dôležité funkcie podporované informačným systémom. Deklarované je prepojenie na platformu zdieľania údajov štátu, podporu konceptov 1x a dosť, My Data, Open Data, vytváranie elektronických originálov (certifikátov).
Naopak, vzhľadom na povahu budovaného systému v niektorých prípadoch extenzívne prepojenie na existujúce ISVS nevidíme ako prínosné (napr. integrácia na moduly ÚPVS), alebo iba problematicky realizovateľné (integrácia na RFO), a vzhľadom na vysoké kalkulované náklady neefektívne.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, avšak má viaceré nedostatky, v tomto honotení popísané v kritériách Reforma VS, Postup dosiahnutia cieľov, Biznis prínos, Alternatívy, Kalkulácia efektívnosti. Celkovo je možné konštatovať, že štúdia nedáva priestor na skutočné zváženie najlepšieho postupu v predkladanom zámere.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je uvedených 6 variantov riešenia.
V jednotlivých alternatívach nebolo vykonané porovnanie dosiahnutých parametrov v merateľných ukazovateľoch projektu - pritom práve ony sú pre tento projekt kľúčové, keďže neide o výkon verejnej správy (t.j. projektové funkcie nie je “nevyhnutné” vykonávať), ani infraštruktúrny projekt.

V projekte je deklarovaná závislosť na externých organizáciách, ktoré budú zabezpečovať vykonanie testovania. Pritom v projekte nie je zahrnutá alternatíva, podľa ktorej by si “servisné” funkcie zabezpečovali tieto organizácie vlastnými kapacitami - čo by mohlo zásadne prispieť na zníženie nákladov na nich.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podstatná časť nákladov bude vynaložená na “servisné” funkcie, slúžiace na riadenie certifikácií a práce s certifikátmi, ide o funkcie typu “Vytvorenie záujemcu”, “Sledovanie obsadenosti”, “Prijatie prihlášky” (viď. dokument Príloha Architektúra IS Alt E). Táto funkčnosť má iba minimálnu pridanú hodnotu pre merateľné ukazovatele projektu. Bežne je implementovaná za násobne nižšie ako v projekte predpokladné ceny.

Typickým príkladom je navrhovaný “Register certifikátov”, ktorý však nie je legislatívne ukotvený a vzhľadom na malý objem údajov (3 tisíc za rok) na neho kalkulované náklady 1,2M Eur považujeme za absurdné.

Predpokladané prevádzkové náklady cca. 791 tisíc Eur ročne pokiaľ nám je známe nie sú v súčasnosti kryté štátnym rozpočtom.

Podľa CBA je návratnosť projektu kalkulovaná na 9. rok trvania projektu, čo vzhľadom na viaceré slabé miesta projektu (viď. hodnotenie vyššie) pokladáme za obzvlášť rizikovú investíciu.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená a bolo možné ju pripomienkovať.
Projekt je závislý na spolupráci s organizáciami, ktoré budú zabezpečovať výkon samotnej certifikácie -v štúdii uskutočniteľnosti boli označené minimálne Slovenská technická univerzita, Technická univerzita Košice a “univerzita zo stredného Slovenska”. Tieto organizácie však o príprave projektu mali iba formálnu vedomosť.
V SR pôsobí viacero vykonávateľov certifikácií digitálnych zručností (napr. SISp zabezpečuje certifikácie ECDL), pokiaľ nám je známe, hlbšia komunikácia so žiadnym z nich neprebehla.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty

Štúdia uskutočniteľnosti:

Zápisnica z Komisie pri monitorovacom výbore OPĽZ: online, viď. časť “Zamestnaj sa, buď kompetentný!”


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 23.1.2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti