Online procesy eZdravia

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je prostredníctvom elektronizácie vybraných procesov optimalizovať trvanie vybraných kritických procesov: vybavenie registrácie a ukončenie platnosti registrácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov sociálnej pomoci, zdravotníckym pracovníkom a prijímateľom zdravotnej starostlivosti, evidenciu pracovno-právnych vzťahov, kapitačných vzťahov, zastupovaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zmluvných vzťahov medzi Zdravotnou poisťovňou a Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistných vzťahov medzi Zdravotnou poisťovňou a Prijímateľom zdravotnej starostlivosti.

Náklady na projekt

2M Eur (investície) + 1M Eur (prevádzka 10 rokov)

Garant

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Prepracovaný projekt rieši aktuálny problém neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov, ktorý pretrváva kvôli nesystémovému prístupu v doterajších projektoch súvisiacich s eHealthom. V projekte absentuje komplexný pohľad na aktuálny stav riešenia eHealth, zrealizovaných a pripravovaných projektov rezortu MZ SR a preto nie je jasné aký bude mať projekt skutočný prínos pre eHealth.

Stanovisko Slovensko.Digital

Predložený projekt znamená pokračovanie nesystémového prístupu budovania eGovernmentu v rezorte MZ SR. Po prepracovaní projektu boli optimalizované náklady na realizáciu a sú riešené len akútne problémy neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov. Kľúčovými podmienkami pre budúcu integráciu výstupov projektu s ďalšími projektami eHealth a životnými situáciami realizovanými v rámci eGovernmentu je dôsledná realizácia funkcionality OpenAPI, MyData a OpenData. Realizácia projektu bude mať prínos v skrátení lehôt vybraných procesov a znížení pracovnej náročnosti na správu ich údajov.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Obstarávanie

Čo sa práve deje

 • Verejné obstarávanie

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt rieši aktuálny problém neúmerne dlho trvajúcich vybraných procesov a zlého stavu správy ich údajov. Optimalizuje vybrané agendy a doby vybavenia registrácie, ukončenia platnosti registrácie. Optimalizované sú aj evidencie pracovno-právných, kapitačných, zmluvných a poistných vzťahov. V projekte sú definované a popísané vybrané procesy.

Projekt rieši optimalizáciu iba aktuánych procesov v NCZI a ďalších organizáciách: ÚDZS, PovOrg, ZP, Komory a ďalších zainteresovaných stranách. NCZI má s nimi podpísané memorandá o spolupráci pri realizácii projektu.

Cieľom projektu je postupne zrušiť nutnosť tlače, ktorá sa využíva v súčasnom stave aj pri elektronickom podaní, kde je celá dokumentácia aj v papierovej forme. Cieľom je postupné zrušenie papierových dokumentov v procese spracovania podania, ako aj na výstupe z úradu v horizonte 10 rokov.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:Pri stanovení cieľových merateľných ukazovateľov neboli zohľadnené možnosti zmeny súvisiacich procesov pri optimalizácii a realizácii prepracovaného projektu.

Dobrým príkladom je ukazovateľ “Registrácia PrZS (novorodenci)”, ktorý označuje dobu, ktorú trvá zavedenie dieťaťa do systému eHealth po jeho narodení. Bohužiaľ plánovaná cieľová hodnota “3 dni” je stále nedostatočná a naznačuje pokračovanie nekoncepčného prístupu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Projekt bude realizovaný metódou waterfall v dvoch etapách. V 1. etape bude vytvorené a nasadené plne funkčné riešenie v NCZI. V 2. etape bude riešenie implementované a nasadené do ďalších dotknutých organizácií.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Koncepcia rozvoja informačných technológií, resp. akákoľvek stratégia smerovania rozvoja a prevádzky IT systémov NCZI a celého rezortu zdravotníctva nie je aktualizovaná a nie je známa. KRIT NCZI nedefinuje/nepozná tento projekt. Úlohou KRITu je poskytnúť koncepčný pohľad na rôznych úrovniach na budovanie IT v danej organizácii/rezorte. Je potrebné minimalizovať stav, že sa schvaľujú IT investície, ktoré nie sú definované v KRITe. Ak sa taká IT investícia objaví, je potrebné KRIT aktualizovať.

Neaktualizovaný KRIT znamená, že nie je aktuálny pohľad na rezortnú architektúru, vzniká priestor na duplicity s inými projektami a pod., ktoré vnímame aj v tomto projekte. Projekt smeruje dodatočné zdroje do prostredia eZdravia. Okrem tohto projektu sú plánované ďalšie projekty rozširujúce projekt eZdravie, t.j. ide o dodatočné rádovo desiatky miliónov Eur do eZdravia. Absentuje úprimný a odborný pohľad na eZdravie, jeho funkčnosť a jednotlivé moduly a rozhodnutie, či má význam realizovať ďalšie investície do tohto projektu, ľudovo povedané, či “stavať dom na hnilých základoch”.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má riešiť centrálnym spôsobom skrátenie doby trvania vybraných procesov, konsolidáciu ich údajov, zasielanie údajov medzi organizáciami a zabezpečenie kvality údajov.

Tento cieľ je správny, avšak dotýka sa iba existujúcich procesov a konsolidovať bude súvisiace údaje.

Projekt rieši podporu optimalizácie prioritných životných situácií: Narodenie dieťaťa, Úmrtie a dedičské konanie, Som chorý, mám chorého člena rodiny, Začatie podnikania.

Dotknuté organizácie, ktoré spolupracujú na realizácii projektu majú s NCZI podpísané memorandá o spolupráci, kde deklarujú, že budú aktívne spolupracovať s NCZI za účelom riadnej realizácie projektu, dosiahnutí jeho účelu a cieľa a zachovaní výsledkov projektu v dobe následného monitorovania projektu.

Deklarované optimalizácie a integrácie sa majú dotknúť viacerých ďalších organizácií podieľajúcich sa na vybraných procesoch. Okrem NCZI sú to: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Prijímatelia zdravotnej starostlivosti, Zdravotnícki pracovníci, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vyšší územný celok, Zdravotné poisťovne, Stavovská organizácia v zdravotníctve, Ministerstvo Zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo vnútra SR, Sociálna poisťovňa.


Príspevok v informatizácii :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt bude realizovaný v rámci vládneho cloudu. Jednotlivé moduly budú budované ako cloud aplikácie, s maximálnym využitím softvérových produktov s open licenciami.

Vendor Lock-in a autorské práva - V projektových dokumentoch sú jednoznačne požadované/definované podmienky, aby bol vylúčený právny (licencia, vlastnícke práva), dátový a technologický lock-in. Autorské práva k SW sú definované tak, že je jasne oddelené čo sa dodáva ako produkt s vhodnou licenciou a čo sa dodáva ako vývoj na zákazku s tým, že objednávateľ má k tomu všetky majetkové práva, t.j. môže výstupy projektu použiť ako chce (meniť, dať ďalším, zverejniť atď.)

Protoyp GUI a navigácie - V projektových dokumentoch je požadované dodanie plne funkčného otestovaného riešenia v rámci 1. etapy realizácie projektu, ktoré v prípade potreby bude optimalizované na začiatku 2. etapy pred implementáciou do ďalších organizácií.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - V projekte sú požadované/definované “oficiálne” služby a funkcionalita, ktoré sú skutočne potrebné.

1x a dosť - projekt má definované všetky potrebné integrácie na externé IS VS na zabezpečenie princípu 1x a dosť.

OpenAPI - Riešenie má byť predmetom analýzy.

Riadenie/migrácia údajov - V projekte je riešená migrácia dát vrátane kvality dát a ich prenosu.

MyData - V projekte je plánovaná elektronická služba, kde sa subjekt (FO/PO) dozvie aké údaje sú o ňom spracúvané v archívnych systémoch a služby pre bádateľov v archívoch.

OpenData - V projekte sa plánuje zverejňovanie datasetov na data.gov.sk. Presný rozsah bude vyšpecifikovaný v Realizačnej fáze projektu, ale minimálny plánovaný rozsah je definovaný už v dokumentácii iniciálnej fázy projektu.

Zdrojový kód/ OpenSource - V projekte nie je požadované/definované, že zdrojový kód s dokumentáciou bude samostatným výstupom projektu, bude zverejňovaný a dostupný a že dokumentácia zdrojového kódu bude zverejňovaná a dostupná. Požadované je len to, že zdrojový kód má mať licenciu EUPL.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má vypracované a schválené projektové dokumenty Prípravnej fázy. Predmet projektu je definovaný dostatočne. V projektovej dokumentácii je slabo spracované porovnanie rizík.

V dokumentácii nie je popis a vyhodnotenie aktuálneho stavu eHealth a väzby projektu na ďalšie pripravované a realizované projekty v rezorte MZ SR.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Popísané sú 3 alternatívy, nie je však jasný logický postup, ktorým bola vybraná podpora procesov. Aletrnatívy 2 a 3 sa líšia iba počtom integrácií. Zdrojové údaje na preukázanie ekonomickej efektívnosti zvolenej varianty sú dostatočné.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Prínosy projektu sú jasne formulované.

Za vážny nedostatok považujeme, že v analýze nie sú uvažované náklady na zmeny procesov a IS u iných správcov ako NCZI.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Projektovú dokumentáciu prepracovaného projektu bolo možné pripomienkovať. Všetky pripomienky a zásadné otázky, ktoré boli diskutované na vyhodnotení verejného pripomienkovania projektu boli akceptované a zapracované.

II. Obstarávanie / nákup


Verejné obstarávanie na pôvodný projekt:
URL na vestník verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421278
Dátum vyhlásenia VO: 12.9.2019
PHZ: 15 604 708 EUR bez DPH
Dátum predloženia ponúk: 17.10.2019/24.10.2019/31.10.2019
Dĺžka trvania zákazky: 144 mesiacov
7.5.2020 bolo zrušené verejné obstarávanie na "Online procesy eZdravia a služby prevádzkovej podpory

Verejné obstarávanie prepracovaného projektu:


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty pôvodného projektu:

Dokumenty prepracovaného projektu:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • Tento projekt nahrádza projekt KUZZ, ktorý bol zrušený.
 • 21.5.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
 • 29.11.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • 17.12.2018 Schválená štúdia uskutočniteľnosti
 • 19.2.2019 Vvyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP
 • 20.5.2019 Predložená žiadosť o NFP
 • 16.8.2019 Schválená žiadosť o NFP
 • 16.10.2019 Podpísaná zmluva o NFP (1059/2019 | Centrálny register zmlúv)
 • 12.9.2019 Vyhlásené verejné obstarávanie na “Online procesy eZdravia a služby prevádzkovej podpory” (6 502 896 EUR)
 • 1.2.2020 Začiatok realizácie EŠIF projektu (23 mesiacov, t.j. do 31.1.2022)
 • 7.5.2020 Zrušené verejné obstarávanie na “Online procesy eZdravia a služby prevádzkovej podpory”
 • 21.10.2022 Ukoncenie výberového konania: JOSEPHINE - Online procesy eZdravia (VS)
 • 11.8.2023 Ukončenie verejného pripomienkového konania prepracovaného projektu
 • 22.9.2023 Schválenie projektu v OP Slovensko