OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

Stiahnuť PDF

Navrhované riešenie by malo zrýchliť manažment pacienta od prvých príznakov onkologického ochorenia, alebo suspekcie až po zahájenie liečby. Zároveň toto riešenie by malo zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických pacientov. Praktickým lekárom a potom aj špecialistom by malo poskytovať podporu v rozhodovaní sa a vo výbere najvhodnejšej liečby. Pacientovi by malo poskytovať lepšiu informovanosť, notifikačné služby. Malo by podporiť výmenu zdravotných dát pacienta medzi lekármi. Mali by sa využiť externé dátové banky pre automatizáciu pri diagnostike onkologických diagnóz a odporúčanie následnej vhodnej liečby.

Náklady na projekt

7,2M Eur (investície) + 900k Eur (SLA a prevádzka za 8 rokov po uvedení do prevádzky) s DPH

Garant

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má jasný biznis prínos a konkrétnu pridanú hodnotu pre pacienta. Vidíme ale viaceré IT riziká, najmä absenciu stratégie (KRITu) NZCI a rezortu zdravotníctva a z tohto vyplývajúcich rizík, fixovanie problémov eZdravia cez takéto izolované projekty, potrebu legislatívnych zmien pre fungovanie dôležitých modulov tohto projektu, absenciu vyčíslenia celkových nákladov za projekt, keďže v rámci tohto projektu sa riešia len 3 pilotné onkologické diagnózy

Stanovisko Slovensko.Digital

Vidíme význam a prínos projektu v doméne onkológie. Ale opäť ide o ďalší projekt, ktorý má v podstate riešiť nedostatky eZdravia a robiť nad ním ďalšiu nadstavbu. Bez úprimného a komplexného zhodnotenia stavu eZdravia a stratégie jeho rozvoja nie je efektívne schvaľovať čiastkové investície, aké predstavuje tento projekt.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Obstarávanie

Čo sa práve deje

 • Prebieha verejné obstarávanie

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Aj keď ide o špecifický projekt a doménu, tak neexistuje reformný zámer alebo iný dokument, ktorý by analyzoval a popisoval reformu a zmenu agendy v danej doméne.

Náznaky reformy sú uvedené v projektovom zámere.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ciele sú nastavené z pohľadu biznisu a nie IT cieľov, čo je správne. Nakoľko nie sme odborníci na onkológiu je pomerne náročné zvalidovať plánované hodnoty. Plánované hodnoty vychádzajú z iných analytických dokumentov.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Postup dosiahnutia deklarovaných cieľov vnímame viaceré riziká, a to aj vo väzbe na ambiciózne stanovené merateľné ukazovatele.

Odporúčame projekt overiť najprv vo forme pilotného riešenia/proof of concept v zmysle Vyhlášky 85/2020 o riadení projektov a to z funkčného hľadiska a aj adopcie zo strany lekárov a až potom prípadne investovať ďalšie zdroje.

Modul komunikácie a modul klinických dát majú zabezpečiť výmenu údajov medzi lekármi. Aby toto bolo možné, je potrebná úprava legislatívy, pričom považujeme za nevyhnutné najprv realizovať zmenu legislatívy, a nákup/budovanie SW a HW realizovať až po zmene legislatívy.

Kľúčovým elementom projektu a jeho úspešnosti sú údaje, ktoré majú byť katalyzátor automatizácie. Majú sa nakúpiť dáta ako napr. génové banky a pod. a zároveň majú organicky vznikať dáta o pacientovi a nad nimi má byť budovaná logika riešenia. Absentuje datailnejší pohľad na tento aspekt projektu - kto bude definovať pravidlá pre odporúčané liečby, ako často, ako často je potrebné nakupovať externé dáta a pod.

Projekt má pomerné silné závislosti na iných projektoch NCZI smerujúcich do eZdravia. Analýza závislosti je z nášho pohľadu nedostatočná, nie je dostatočne detailná. Tento fakt opäť súvisí s absenciou KRITu pre NCZI a rezort zdravotníctva.

Ako pozitívum je možné považovať, že projekt myslí na zapojenie a motivačné benefity pre lekárov, ktorí majú vystupovať v roli “testerov ako koncoví používatelia”. Takýto mechanizmus sa ukazuje ako potrebný, nakoľko je známe, že je pomerne často odpor zo strany lekárov voči novým elektronickým službám.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Koncepcia rozvoja informačných technológií, resp. akákoľvek stratégia smerovania rozvoja a prevádzky IT systémov NCZI a celého rezortu zdravotníctva nie je aktualizovaná a nie je známa. KRIT NCZI nedefinuje/nepozná tento projekt. Úlohou KRITu je poskytnúť koncepčný pohľad na rôznych úrovniach na budovanie IT v danej organizácii/rezorte. Je potrebné minimalizovať stav, že sa schvaľujú IT investície, ktoré nie sú definované v KRITe. Ak sa taká IT investícia objaví, je potrebné KRIT aktualizovať.

Neaktualizovaný KRIT znamená, že nie je aktuálny pohľad na rezortnú architektúru, vzniká priestor na duplicity s inými projektami a pod., ktoré vnímame aj v tomto projekte. Napr. projekt Úradu verejného zdravotníctva so svojom projekte tiež pripravuje modul pre laboratóriá a zdieľanie výsledkov z laboratórnych vyšetrení.

Projekt smeruje dodatočné zdroje do prostredia eZdravia. Okrem tohto projektu sú plánované ďalšie projekty rozširujúce projekt eZdravie, t.j. ide o dodatočné rádovo desiatky miliónov Eur do eZdravia. Projekt OnkoAsist v podstate duplicitne zavádza určité funkcionality, ktoré by už mali fungovať v rámci eZdravia, nakoľko neboli doteraz spochybnené. Absentuje úprimný a odborný pohľad na eZdravie, jeho funkčnosť a jednotlivé moduly a rozhodnutie, či má význam realizovať ďalšie investície do tohto projektu, ľudovo povedané, či “stavať dom na hnilých základoch”.

Zároveň je známe, že daný projekt sa plánuje ďalej rozvíjať z Plánu obnovy alebo OP Slovensko. Čiže nie je úplne jasný celý rozsah projektu, ale je poskytnutý len izolovaný pohľad na projekt v zmysle financovania “pilotného projektu” pre vybrané 3 diagnózy.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Potreba zlepšenia onkologickej liečby a včasnej diagnostiky onkologickej diagnózy je relevantná a uveriteľná. Voči tejto potrebe nie je čo namietať. Z tohto pohľadu biznis prínos projektu pre SR by mohol byť pomerne významný.

Biznisový pohľad kopíruje už overené a úspešné postupy z iných krajín.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Pozitívne sa dá hodnotiť snaha o automatizáciu, proaktívne a notifikačné služby a lepšiu informovanosť pacienta.

Z hľadiska prínosu k informatizácii projektový zámer nereflektuje podstatné témy:

 • spôsoby autentifikácie a autorizácie,
 • OpenAPI,
 • OpenData,
 • MyData,
 • umiestnenia do cloudu.

Projekt vnímame ako ďalšie fixovanie eZdravia.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Projektový zámer formálne spĺňa potrebné náležitosti.

Výhrady máme ku konceptu projektového zámeru ako takého:

 • Absentuje zhodnotenie stavu eZdravia a použiteľných modulov a teda jasná špecifikácia.
 • Absentuje pohľad cez funkčnosť, ktorú je možné dodať bez potreby legislatívnych zmien a ktorú je možné dodať len na základe zmeny potrebnej legislatívy.
 • Projektový zámer a aj nasledujúce dokumenty by mali pokrývať celý zámer bez ohľadu na zdroj financovania. Projektový zámer hovorí o ďalšom plánovanom financovaní z Plánu obnovy alebo OP Slovensko. Zároveň projektový zámer je koncipovaný pre 3 onkologické diagnózy. Nie je jasné aké dopady finančné a pod. bude mať postupné rozširovanie na ďalšie diagnózy, napr. aké dopady to bude mať na náklady jednotlivých modulov, na potrebu nákupu externých dát a pod.

Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Alternatívy vychádzajú z konceptu akým je uchopený projektový zámer a teda, že sa ide rozvíjať eZdravie, primárne sa ide programovať funkcionalita a alternatívy len rozširujú rozsah funkčnosti. V podstate je pomenovaná len biznis alternatíva bez IT podpory a potom s IT podporou a tá sa škáluje podľa rozsahu funkčnosti.

V alternatívach absentuje pohľad:

 • funkčnosť, ktorú je možné dodať bez legislatívnych zmien a funkčnosť, ktorú je možné dodať len na základe potrebných legislatívnych zmien,
 • či rozvíjať existujúce riešenie eZdravie a jeho moduly, prípadne ktoré alebo riešenie stavať na zelenej lúke, toto je pomerne dôležitá časť,
 • ktoré časti, moduly nakúpiť priamo ako služby alebo produkty a ktoré programovať.

Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

CBA vychádza z konceptu projektového zámeru a z toho vyplývajúcich alternatív. CBA je z formálneho hľadiska spracovaná štandardne. Bola využitá UC points metodika.

Prínosy CBA sú postavené iba na jednom kvalitatívnom parametri a tým je hodnota života. Takto stanovené prínosy vybudovania IT systému ja javia ako nereálne vysoké a je potrebné ich pomenovať v reálnejšom kontexte.

Vnímame pomerne vysoké CAPEX výdavky do jednotlivých modulov, napr.:

 • modul komunikácia - 1,2M Eur
 • modul klinické dáta - 2,4M Eur

Úspešné používanie týchto modulov je však závislé od legislatívnych zmien, aby bolo možné zo strany lekárov pristupovať k zdravotným dátam pacientov.

CBA by mala pokrývať celý rozsah projektu, t.j. aj plánované financovanie v ďalšom období napr. z Plánu obnovy alebo OP Slovensko.

CBA by mala pokrývať a modelovať dopad na náklady projektu po zavedení ďalších diagnóz. Aktuálny projektový zámer počíta s 3 onkologickými diagnózami. Aké budú náklady, keď ich bude 9? Bude potrebné dokupovať ďalšie špecializované externé dáta a pod.?

CBA nepočíta s nákladmi na strane výrobcov sw riešení na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Z projektového zámeru a CBA sa javí, že pomerne veľká časť nákladov smeruje do opravy a dorábania eZdravia a jeho modulov ako eObjednanie, eVyšetrenie a pod.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Dokumenty boli štandardne zverejnené v MetaIS.

Bolo verejné pripomienkovanie predmetných dokumentov. Zároveň boli realizované PTK, ktoré boli oznamené aj cez Slovensko.Digital PTK - NCZI - IS OnkoAssist


:file_folder: Dokumenty

6.5.2022 Verejné prerokovanie Projektového zámeru:

14.6.2022 Dokumenty aktuálne k schvaľovaniu financovania z OPII:

22.9.2023 Dokumenty aktuálne k schvaľovaniu financovania z OPSK:

Verejné obstarávanie:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • marec 2022 Prípravné trhové konzultácie
 • 6.5.2022 Verejné prerokovanie dokumentov prípravnej fázy
 • 30.6.2022 Schválenie projektu v rámci PO7 OPII
 • 5.1.2023 Vyhlásenie verejného obstarávania
 • august 2023 Verejné pripomienkovanie dokumentov prípravnej fázy
 • 22.9.2023 Schválenie projektu v OP Slovensko