Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR

Stiahnuť PDF

Projekt sa skladá z 2 častí. Jedna časť sa zameriava na podporu administratívneho, ekonomického a manažérskeho chodu Najvyššieho súdu SR ako organizácie, t.j. vytvorenie elektronickej podateľne, modulov zaručenej konverzie, ekonomických a personálnych systémov, atď. Druhá časť sa zameriava na IKT podporu hlavných biznis procesov organizácie, t.j. súdu samotného. Cieľom v tejto časti je IKT podpora pri digitalizácií historických rozhodnutí súdu, tvorba registra rozhodnutí, automatizovaného a systematického vyhľadávania podobných rozhodnutí/dokumentov na základe metadát dokumentov alebo fulltextového kontextového vyhľadávania, čo v konečnom výsledku má smerovať k zjednocovaniu rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu a aj nižších súdov. Zároveň sa plánuje zverejňovanie dát/dokumentov verejnosti, či už laickej alebo odbornej.

Náklady na projekt

vývoj a EU projektové riadenie 6 229 615,- EUR; prevádzka na 10 rokov 3 030 627,- EUR

Garant

Najvyšší súd SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Ide o projekt štandardného agendového systému organizácie, jeho naplánovanie má však veľa slabých miest. Implementácia takéhoto IS má byť naviazaná na podstatnú reformnu, alebo optimalizáciu verejnej správy, ktorú v tomto projekte nevidíme. Viaceré témy sú v štúdii spracované iba povrchne, najmä postup dosiahnutia cieľov, alebo konkretizácia jednotlivých funkcií tak, aby bolo možné overiť opodstatnenosť uvažovaných nákladov a prínosov. Náklady na projekt sú v niektorých oblastiach vysoké - napr. náhradou súčasného IS za nový vzrastú prevádzkové náklady štvornásobne. Pritom niektoré predpokladané prínosy pokladáme za nereálne, resp. nevidíme plán ako budú naplnené (napr. nárast používania rešerší a ich celkový prínos).

Stanovisko Slovensko.Digital

Projekt má vo vviacerých oblastiach slabé miesta, ktoré odporúčame pred jeho schválením dopracovať.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Štúdia uskutočniteľnosti bude posudzovaná riadiacim výborom 11.10.2018

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer predstavuje výlučne reformný zámer pre IT projekt. V relevantnom reformnom zámere nie je plánovaná reforma verejnej správy.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

KPI predstavujú výsledky/výstupy IT projektu. KPI nepredstavujú dopady IT projektu na organizáciu, chýbajú vyjadrenia úspor času, finančných prostriedkov, zmeny štruktúry rozpočtu organizácie, atď.

KPI


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Plán, harmonogram dosiahnutia výsledok je veľmi high level. Nie je možné určiť, identifikovať zásadné kroky, miľníky v pláne, harmonograme. Na základe harmonogramu nie je možné určiť, kedy sa plánujú ďalšie kroky ako je príprava a vyhlásenie VO. Na základe plánu nie je možné určiť prístup k plánovanej realizácii, riadenia projektu, ako napr. iteratívny vývoj, prototyp/PoC, atď. Z logického a technického hľadiska je možné projekt rozdeliť na viac častí a tie obstarávať samostatne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Nebolo predmetom hodnotenia.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Z reformného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti nie je ľahko identifikovať hlavné biznis potreby organizácie. Na základe verejného prerokovania a prezentácie motivácií Najvyššieho súdu SR a už zrealizovaných krokov, opatrení a vízií je možné lepšie chápať biznis prínos jednotlivých streamov projektu. Sme názoru, že pomerne veľký biznis prínos je možné dosiahnúť aj realizáciou minimalstickejšej verzie IS, platí najmä pre druhý stream projektu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Z reformného zámeru a zo štúdie uskutočniteľnosti nie je možné jasne identifikovať, ku ktorým cieľom a ukazovateľom NKIVS daný projekt prispieva. Štúdia uskutočniteľnosti v technickejších častiach je v rozpore s NKIVS a inými dokumentmi, ktoré vznikli v rámci pracovných skupín pod ÚPVII, ako napr. nepublikovanie služieb do API GW. V rámci alternatív chýbajú alternatívy využívajúce existujúce spoločné moduly eGov architektúry, napr. v rámci projektu sa plánuje modul na zaručenú konverziu, elektronická podateľna, archív, atď.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti existuje. Medzi hlavné nedostatky štúdie patria - nejasná identifikácia hlavných biznis prínosov/potrieb, KPI, nedostatočný detail harmonogramu, nedostatočný detail o VO (plánované termíny, plánovaný postup VO), nie vhodná definícia alternatív riešenia vo vzťahu k ich biznis prínosom.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti rieši päť alternatív. Jedna z nich je zanechanie pôvodného stavu. Ani jedna z alternatív nezohľadňuje využitie existujúcich spoločných komponentov architektúry eGov. V rámci projektu sa plánuje realizovať napr. zaručená konverzia, nebola zvážená možnosť využitia existujúceho riešenia. Nie je jasne identifikovaný biznis prínos a porovnanie vyhľadávania dokumentov len na základe metaúdajov vs. vyhľadávanie aj pomocou fulltextového vyhľadávania.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V CBA chýbajú vysvetlenia pre konštanty, ktoré predstavujú vstupné parametre pre ďalšie výpočty. Odhaduje sa nárast spracovania rešerší z t1 = 100 rešerší na 4000 rešerší v t5. Štúdia jasne nepopisuje, nevysvetluje dôvody, opatrenia pre takýto nárast.
Sme názoru, že CBA je postavená na estimáciách a odhadoch, ktorých naplnenie nemusí byť reálne. Ak nedôjde k predpokladanému naplneniu, tak predpokladaný ekonomický prínos nebude dosiahnutý.
V CBA chýbajú vysvetlenia pre niektoré položky, napr. plánované služby v rámci položky SW produkty vo výške 1 097 250,- EUR v rámci modulu “Externé Integrácie a migrácie”. Nie je možné identifikovať ako bol stanovený odhad.
Náklady na prevádzku oproti súčasnému stavu vzrastú skoro 4násobne.
CBA obsahuje slepé rozpočty. V tomto prípade boli oslovené 2 firmy (Ditec, Sevitech). Nie je zabezpečená reprezentatívnosť podnikateľských subjektov a teda nie je možné hovoriť o objektívnych odhadoch.

Určitá úspora môže byť dosiahnutá využitím existujúcich a plánovaných spoločných komponentov eGov architektúry v SR, napr. elektronická podateľna, zaručená konverzia, atď.
Zároveň úspora môže byť dosiahnutá rozdelením IT riešenia na časti/moduly a ich samostatným obstaraním. Z doménového a aj technického hľadiska ide o v podstate o samostatné a izolované časti/moduly.
Úspora môže byť dosiahnutá použitím iných sw produktov, na základe ktorých bola odhadovaná určitá časť nákladov IT riešenia, konkrétne 919 220,- EUR. Ide najmä o open-source alternatívy k vybraným sw produktom, napr. OpenLDAP ako alternatíva voči MS AD, atď.

Pri niektorých uvedených sw produktoch v rámci ceny je aj 5 ročný support. V rámci CBA na podporu a prevádzku sw produktov na obdobie 10 rokov nie sú plánované žiadne výdavky. Z CBA a štúdie nie je jasné, či poplatky za podporu a prevádzku sw produktov sú plánované v rámci nákladov na prevádzku a podporu aplikácií.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Komunikácia je korektná. Reformný zámer a štúdia uskutočniteľnosti boli zverejnené a bolo možné predložiť pripomienky. Organizácia sa pripomienkami zaoberala, vyhodnotila ich a zverejnila na MetaIS. S riešiteľom štúdie uskutočniteľnosti bolo realizované osobné stretnutie k problematickým častiam, oblastiam štúdie.


:file_folder: Dokumenty

napr:
- Reformný zámer: Informacny system Kancelarie Najvyssieho sudu SR.pdf (1.3 MB)
- Štúdia uskutočniteľnosti (pôvodná): 1934_su-su-md-su_141.pdf (2.3 MB)
- Pripomienky SD k RZ: RZ_pripomienky.docx (16.7 KB)
- Pripomienky SD k ŠÚ: Formular-na-predkladanie-pripomienok_Najvyssi sud.xlsx (28.9 KB)
- Štúdia uskutočniteľnosti final: SU-SU-MD-su_141-011018-1301-12085_final.pdf (2.4 MB)
- CBA final: CBA priloha-projekt ISKNS v.28_final.xlsx (224.0 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 13.9.2017 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti