Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+)

Stiahnuť PDF

Obmena zastaralého HW vybavenia iba na obciach zapojených do riešenia DCOM. Obmena sa týka: PC/notebooku a jeho vybavenia štandardným SW, monitoru, multifunkčného tlačového zariadenia. Do projektu zarátaná aj centrálna správa a podpora pre tieto komponenty.

Náklady na projekt

12,5M Eur (investície a podpora počas 10 rokov) s DPH

Garant

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEÚS)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Ide o technický projekt náhrady zastaralého HW za nový. Pravidelná obnova HW je štandardná, na základe prezentovaných údajov DEÚS aj v súčasnosti vhodná. Centralizácia tejto obmeny môže priniesť úsporu nákladov, aj zvýšenie efektívnosti práce. Absentuje však vízia pre DEÚS ako taký, jeho práva a povinnosti voči obciam. Absentuje koncepcia rozvoja informačných technológií danej organizácie (KRIT). Absentuje udržateľný model financovania aktivít DEÚS a aj riešenia IS DCOM, tieto aktivity a aj riešenie nie sú financované ako bolo pri kreovaní organizácie a spustení riešenia plánované. Obce, ktoré nevyužívajú IS DCOM sa k možnosti získania nového HW nedostanú. Pre obce zaradené do IS DCOM, ktoré si HW vymenili zo svojich zdrojov, bude prínos projektu minimálny. Nákup HW zariadení môže byť pri redukcii požiadaviek na zbytočné parametre hospodárnejší. V rámci alternatív nebol vyhodnotený prenájom HW zariadení. Otázne je, ako by bol problém riešený v prípade absencie eurofondov.

Stanovisko Slovensko.Digital

Projekt hodnotíme kriticky, jeho riziká vyplývajú z dlhodobo známych a neriešených problémov DEUS ako organizácie a riešenia IS DCOM. Cieľom projektu je len využitie eurofondov na nákup HW, čo však považujeme za neprijateľné. Rozumieme potrebe riešiť problém so zastaralým hw vybavením, ktorý sa “naviezol” spolu s roll-outom riešenia DCOM do jednotlivých obcí, tento problém bol známy už pri spustení riešenia DCOM. Projektový zámer je potrebné prepracovať z koncepčného hľadiska, t.j. nemá pokrývať len obce zapojené do riešenia DCOM a optimalizovať náklady na hw zariadenia.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 27.10.2022 schvaľovanie v rámci RV PO7 OPII

Hodnotenie 3 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Absentuje reformný zámer. Ukazuje sa, že pôvodný reformný zámer sa nedarí naplniť. Je potrebné prehodnotiť povinnosti a práva DEUSu ako organizácie a jej služieb voči obciam a to nielen tým, ktoré využívajú riešenie DCOM.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Počty vymenených hw zariadení nepovažujeme za relevantné KPIs.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Ide o obmenu hw. Dúfame, že v prípade realizácie projektu sa nepristúpi k “jednému VO na výber jedného dodávateľa”.

Rizikovú časť vidíme v dodaní potebných kusov, ich distribúcii a inštalácii v rámci jednotlivých obcí.


Súlad s KRIS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Absentuje KRIT. Absentuje koncepcia a stratégia pre organizáciu ako takú. Tieto nedostatky sa už dlhodobo prejavujú v rámci financovanie DEUS ako organizácie a aj riešenia DCOM. Neboli naplnené pôvodné plány.

Absencia KRITu zvýrazňuje, že ide o “sólo projekt” typu, keď je možnosť prefinancovať výdavky z eurofondov.


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Minimálny biznis prínos. Obnova hw. Ako pozitívum je možné hodnotiť aspoň snahu o poskytnutie služieb zo strany DEUS voči obciam a to v zastrešení procesu nákupu, distribúcie, inštalácie a správy hw zariadení.

Kriticky hodnotíme fakt, že z takto navrhnutého projektu môžu benefitovať len obce zapojené do DCOM riešenia. Absentuje možnosť pre nečlenov DCOMu získať podporu a odmena pre poriadne hospodáriace obce,ktoré si obnovu zabezpečili zo svojich zdrojov.


Príspevok v informatizácii :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Príspevok k informatizácii z pohľadu strategických priorít eGov je minimálny.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štandardný projektový zámer. Obsahuje všetky potrebné náležitosti.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Absentuje zhodnotenie alternatívy prenájmu hw zariadení. Táto alternatíva je účelovo vylúčená. Projekt a alternatívy sú koncipované smerom ku CAPEX výdavkom, aby boli financovateľné z eurofondov.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Zmenou vybraných parametrov hw zariadení je možné dosiahnúť pomerné úspory. Napr. požiadavku na dotykový displej notebooku považujeme za nadbytočnú. Po oodstránení tejto požiadavky dochádza k zníženiu ceny notebooku o 100 až 150 eur. Ceny zariadení pri daných objemoch považujeme za pomerne vysoké.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Bol realizovaný verejný proces pripomienkovania projektového zámeru. Zo strany DEUS prebehli osobné stretnutia s vybranými subjektami a bola možnosť detailnejšie diskutovať o projektovom zámere. Proces hodnotíme pozitívne.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

zoznam dôležitých míľnikov, napr.