Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Stiahnuť PDF

Rozvoj ústredného portálu slovensko.sk a spoločných modulov o časti zo strategických priorít (portfólio klienta, responzívny dizajn, udelovanie oprávnení tretím stranám (Open API), štátny chat/messanger)

Náklady na projekt

18 711 280 EUR s DPH

Garant

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt je v súlade so schválenými prioritami informatizácie a jeho kľúčové časti sú kritické pre posun informatizácie. Projekt obsahuje niekoľko nesúvisiach častí/modulov, ktoré by bolo vhodné posudzovať úplne samostatne, kedže majú iné biznis prínosy, merateľné ukazovatele či alternatívy. Uvedené alternatívy preto považujeme za fiktívne, nevhodné pričom pre jednotlivé časti projektu chýbajú zrejmé alternatívy. Zásadným nedostatkom sú tiež merateľné ukazovatele, ktoré nepokrývajú alebo nedokážu merať úspech jednotlivých častí projektu vzhľadom na ciele projektu. Nákladové položky na vývoj softvéru sú neoveriteľné, bez uvedenia zdroja alebo metodiky a naopak prínosy považujeme za nadhodnotené či v niektorých prípadoch úplne neexistujúce.

Stanovisko Slovensko.Digital

Odporúčame pre jednotlivé časti projektu samostatne uviesť vhodné merateľné ukazovatele a skutočné alternatívy. Tiež žiadame uviesť uveriteľný a overiteľný spôsob výpočtu nákladov na vývoj jednotlivých častí projektu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Popísaná reforma je skôr pokračovaním rozvoja ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, ktorý má zabezpečiť jeho kvalitatívne zlepšenie z pohľadu občana. Z veľkej časti nejde o žiadnu optimalizáciu procesov, hlavným novým prvkom je vytvorenie portfólia klienta, ktorý je v súlade so schválenými strategickými prioritami štátu.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele považujeme za nedostatočné. Projekt má niekoľko úplne nezávislých častí, pričom niektoré z nich nie sú vôbec pokryté releventnými merateľnými ukazovateľmi. Niektoré merateľné ukazovatele nijako nehovoria o dosahovaní cieľov (napr. podiel spracovanej spätnej väzby) či môžu byť dokonca kontraproduktívne (napr. zvyšovanie priemerého počtu zobrazení stránok za deň). Odporúčame výrazne rozšíriť a zlepšiť merateľné ukazovatele pre každú samostatnú časť projektu zvlášť.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Z uvedeného plánu je zrejmé, že ide o klasický vodopádový model, čo pri častiach projektu, kde bude nutné prototypovanie a kontinuálne testovanie s používateľmi považujeme za nevhodné.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Biznis prínosy niektorých častí projektu sú veľmi otázne (napr. nový editor formulárov alebo správa webového obsahu) alebo veľmi riskantné (napr. chatbot).


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt ide rámcovo v súlade so schválenými strategickými prioritami štátu. Za časti, ktoré môžu najzásadnejšie prispieť k informatizácii považujeme časť Open API, optimalizáciu navigácie a obsahu pre životné situácie a responzívny dizajn.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti obsahom smeruje k vytýčeným cieľom a pre väčšinu častí projektu sú zrejmé dôvody na ich implementáciu. Z praxe je zrejmé, že plánované UX testovanie a prototypovanie potrebné pre niektoré časti projektu má zásadný vplyv na ďalší vývoj a rozsah prác, preto nákladové v indikatívnom rozpočte považujeme za neoveriteľné čísla. Nie je zrejmé akou metodikou boli určené a ako je vôbec možné odhadnúť náklady na vývoj softvéru bez informácie o tom, akú funkcionalitu má poskytovať koncovým používateľom.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Zvolené alternatívy v štúdii uskutočniteľnosti pôsobia umelo, kedže vybraná alternatíva bola zrejmá zo schválených strategických dokumentov. Naopak štúdia nedáva odpoveď na otázky, kde by bolo možné využiť nákup softvéru ako služba (napr. chat) a absentujú skutočné alternatívy (napr. pri novom editore formulárov). Alternatívy je potrebné uvažovať nie pre celý projekt, ale pre jednotlivé nesúvisiace časti oddelene.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Prínosy projektu sú z nášho pohľadu značne nadhodnotené a predpoklady nepôsobia uveriteľne. Pri niektorých použitých konštantách (napr. interakcie vedúce k podaniu, skrátenie času) sú nedohladateľné zdroje. Niektoré uvedené úspory (napr. úspora na mzde počas času čakania úradníka) považujeme za fiktívne. Taktiež nákladové položky na vývoj potrebného softvéru vôbec nemajú uvedené zdroje ani metodiku, ktorou k nim bolo možné dospieť. Vzhľadom na to, že niektoré časti nemajú vôbec jasnú špecifikáciu a majú až experimentálny charakter, považujeme tieto odhady v tejto fáze takmer neurčiteľné.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

K zapojeniu sa do prípravy projektu nemožno mať veľké výhrady, prebehlo verejné pripomienkovanie, boli zverejňované pracovné verzie štúdii uskutočniteľnosti. Zásadnejšie zmeny štúdie uskutočniteľnosti, ktoré považujeme za nutné neboli zapracované.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 28.11.2017 Reformný zámer predložený na verejné pripomienkovanie a prípadné schválenie komisiou 18.12.2017
  • 13.3.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti.