Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Stiahnuť PDF

Vytvorenie komplexného integrovaného systému v rámci odborných domén spadajúcich pod Úrad verejného zdravotníctva. Cieľom je vytvorenie nových alebo rozvoj existujúcich IS v rámci Úradu verejného zdravotníctva/ regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ich vzájomná integrácia, spracovanie a výmena údajov. Z architektonického hľadiska ide o sadu samostatných IS, využívajúcich spoločné moduly a navzájom integrovaných prostredníctvom zbernice. Deklaruje sa vývoj pod licenciou EUPL, využívanie otvorených technológií (FOSS) a maximálne využitie cloudu.

Náklady na projekt

Vývoj a EU projektové riadenie 17 982 240,- EUR (z toho 804 000,- EUR predstavuje nákup HW); prevádzka na 10 rokov 6 871 296,- EUR

Garant

Úrad verejného zdravotníctva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

V zámere projektu a jeho rozpracovaniu v štúdii uskutočniteľnosti nevidíme zásadné riziká. Slabou stránkou projektu sú však veľmi vysoké predpokladané náklady - spolu je plánovaných na realizáciu projektu viac ako 20.000 človekodní. Náklady sú odôvodnené úsporami času úradníkov, ktoré sú iba odhadované a pokladáme ich za nereálne vysoké.

Stanovisko Slovensko.Digital

Žiadame štúdiu neschvaľovať, kým nebude podrobnejšie analyzovaná opodstatnenosť vysokých nákladov (alebo bude dosiahnuté ich zníženie) a deklarované prínosy budú založené na exaktnejších analýzach.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Štúdia uskutočniteľnosti bude posudzovaná riadiacim výborom 11.10.2018

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer je spracovaný a už schválený.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Nie je jasný vzťah medzi plánovanými KPI s ich plánovanými cieľovými hodnotami a plánovaným IT projektom. Na základe RZ a ani štúdie nie je možné určiť ako plánované IT riešenie prispeje k plneniu plánovaných KPI, prípadne, či by plánované cieľové hodnoty nemohli byť dosiahnuté aj bez existencie IT riešenia.

KPI_1


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Plán, harmonogram dosiahnutia cieľov v rámci reformného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti poskytuje high level/zjednosúšený pohľad na jednotlivé plánované kroky, ide najmä o kroky a opatrenia v oblasti realizácie IT projektu. Chýba detailnejší pohľad na kroky a harmonogram spojený s reformou VZ, návrhom nových stratégií a politík v nadväznosti na deklarované KPI. Návrh reforiem, stratégií a politík nie je výlučne v gescii Úradu verejného zdravotníctva, ale v gescii aj iných orgánov verejnej moci, napr. Ministerstvo zdravotníctva SR.
Z harmonogramu je zrejmé, že sa plánuje vývoj IS vo viacerých iteráciách. Chýbajú kroky spojené s prípravou, vyhlásením a realizáciou VO na plánovaný IT projektu. Z logického a technického hľadiska je možné IT projekt rozdeliť na viac častí a tie obstarávať samostatne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Z pohľadu domény a aj nákladov ide o pomerne veľký a rozsiahli projekt. Z pohľadu domény IT projekt má dodať riešenia v rôznorodých doménách, ktoré Úrad verejného zdravotníctva rieši.
Chýba prioritizovaný zoznam biznis požiadaviek, ktorý by jasne idefinované požiadavky s najväčšou prioritou a ich podielom na biznis prínosoch projektu. Takto je každá doména považovaná za rovnocennú. Je možné tvrdiť, že pomerne vysoké % biznis prínosov, plánovaných KPI je možné dosiahnuť aj s menším scopeom jednotlivých častí projektu a teda aj za nižšie náklady.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt deklaruje prínos k špecifickému cielu 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT a mal by napĺňať ukazovatele OPII: Počet nových optimalizovaných úsekov verenej správy a Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami.
Projekt deklaruje riešenie nasledovných životných situácií: Ochrana zdravia/Zdravotná prevencia a Služby (pre služby odvolania a vyznačovania právoplatnosti).
Vo vzťahu k NKIVS projekt deklaruje riešenie týchto priorít:
- Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou,
- Riadenie údajov a big data,
- Rozvoj agendových IS.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti existuje. Vybrané časti sú spracované v dostatočnom detaile, napr. harmonogram, plán realizácie, rozpad procesov na jednotlivé kroky a pod. Zo štúdie uskutočniteľnosti nie sú úplne jasné biznis prínosy a ich prioritizácia. ToBe stav, teda popis budúceho stavu po zrealizovaní projektu a to najmä v oblasti architektúry informačných systémov nie je dostatočne popísaný. Chýbajú jasne a zrozumiteľne popísané biznis požiadavky, ich prioritizácia a teda nie je možné relevantne posúdiť plánovaný scope projektu, odhadovanú pracnosť jednotlivých častí/modulov projektu a s tým spojené plánované náklady.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

V rámci štúdie uskutočniteľnosti boli posudzované 4 alternatívy (A, B, C a pôvodný stav). Jedna z alternatív je zachovanie pôvodného stavu. Alternatíva C - budovanie komplexného IS pokrývajúceho všetky potreby Úradu verejného zdravotníctva, má dva varianty a to centralizovaný a decentralizovaný.
Zvolenou alternatívou je Alternatíva C v centralizovanom variante


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V CBA chýbajú vysvetlenia pre konštanty, ktoré predstavujú vstupné parametre pre ďalšie výpočty. Konkrétne ide o konštanty, ktoré spôsobujú skrátenie budúceho času trvania jednotlivých krokov v rámci procesov. Zároveň v rámci CBA sa predpokladá nárast počtu rozhodnutí, stanovísk, osvedčení vydávaných zo strany Úradov verejného zdravotníctva. Pohľad na historické dáta neukazuje jasný trend iba nárastu týchto dokumentov v čase.
Sme názoru, že CBA je postavená na estimáciách a odhadoch, ktorých naplnenie nemusí byť reálne. Ak nedôjde k predpokladanému naplneniu, tak predpokladaný ekonomický prínos nebude dosiahnutý.
Investícia do IT riešenia sa neprejaví napr. znížením personálnych výdavkov, ale štúdia uskutočniteľnosti predpokladá, že sa zvýši efektívnosť práce osôb a teda zo strany Úradov verejného zdravotníctva bude spracovaných viac podaní, vydaných rozhodnutí a pod. Takýto stav, je ale závislý od externých premenných ako je dopyt po službách organizácie. Teda v konečnom dôsledku sa nezmenia personálne náklady organizácie a k nim sa pridajú ešte náklady na prevádzku IT riešenia, ktoré oproti súčasnému stavu budú 5násobne vyššie.
CBA obsahuje slepé rozpočty. V tomto prípade boli oslovené 2 firmy (Asseco, Lynx, Microcomp, Softec). Nie je zabezpečená reprezentatívnosť podnikateľských subjektov a teda nie je možné hovoriť o objektívnych odhadoch.
Určitá úspora môže byť dosiahnutá využitím existujúcich a plánovaných spoločných komponentov eGov architektúry v SR.
Zároveň úspora môže byť dosiahnutá rozdelením IT riešenia na časti/moduly a ich samostatným obstaraním. Z doménového a aj technického hľadiska ide o v podstate o samostatné a izolované časti/moduly. Rizdelením na časti/moduly sa vytvorí príležitosť účasti aj menších, špecializovaných firiem.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Komunikácia je korektná. Reformný zámer a štúdia uskutočniteľnosti boli zverejnené a bolo možné predložiť pripomienky. Organizácia sa pripomienkami zaoberala, vyhodnotila ich a zverejnila na MetaIS. S riešiteľom štúdie uskutočniteľnosti bolo realizované osobné stretnutie k problematickým častiam, oblastiam štúdie.


:file_folder: Dokumenty

- Reformný zámer: 50.RZ-MZ SR-Zlepsenie procesov verejneho zdravotnictva a nove elektronicke sluzby uradov verejneho zdravotnictva v SR (1).pdf (1.3 MB)
- Štúdia uskutočniteľnosti (pôvodná): SU-MD-su_116.doc (6.5 MB)
- Pripomienky SD k ŠU: Formular-na-predkladanie-pripomienok_UVZ.xlsx (30.1 KB)
- Štúdia uskutočniteľnosti final: SU-SU-MD-su_116_final.pdf (4.5 MB)
- CBA final: SU_OPII_IS_UVZ - CBA a TCO.(FULL).final.xlsx (776.2 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

-12.9.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
- 20.9.2018 Stretnutie SD a autora štúdie uskutočniteľnosti k CBA a ďalším otázkam