Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je rozšíriť údajovú základňu projektu eZdravie vo vybraných moduloch ako napr. eVyšetrenie, elektronický zdravotná karta, eVykazovanie, ePrevencia a pod. s cieľom lepšej štruktúrovanosti údajov, automatizácie procesov a budovania ďalších služieb nad takto pozbieranými dátami. Projekt zároveň mení architektúru pôvodného riešenia, zavedením

Náklady na projekt

9,3M Eur (investície) + 3M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

NCZI

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

V projekte nevidíme žiadny kritický problém, ale v niektorých kritériách získal iba nízke hodnotenie - jednu hviezdičku. Do pozornosti dávame, že v projekte sa môžu vyskytnúť duplicity s inými plánovanými projektmi ako napr. mobilné ID a centrálny API GW ako PaaS. Zároveň sme názoru, že plánované aktivity projektu a výsledky by sa dali realizovať aj cez dopytové výzvy, napr. malé zlepšenia eGov služieb, lepšie dáta a pod. a nie realizáciou jedného národného projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Projekt od svojej prvej verzie prešiel redukciou nákladov. Stále ale vidíme riziká v biznisovej a aj nákladovej rovine projektu. Duplicitnú implementáciu mobilného ID a API GW je potrebné vyriešiť ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

 • plánované schvaľovanie projektu na RV OPII dňa 12.6.2019

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Reformný zámer je schválený. Ide o reformný zámer “e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva”. Reformný zámer pokrýva viacero OPII projektov. Cieľom reformy je vo všeobecnosti zvýšenie využívania systému eZdravie a iných IS a z toho plynúce výhody ako napr. že eZdravie bude predstavovať jeden zdroj pravdy pre všetky zainteresované subjekty.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa reformného zámeru:
RZ_KPI

Merateľné ukazovatele podľa štúdie uskutočniteľnosti:
SU_KPI

Ukazovatele “počet zavedených služieb” nevypovedajú prakticky nič o zvýšení kvality služieb pre občanov, ako sme sa mohli presvedčiť aj v doterajšom priebehu projektov eHealthu. Vhodné by bolo stanoviť ukazovatele pomocou ktorých sa dá reálne vyhodnotiť naplnenie cieľov deklarovaných v časti štúdie “motivácia”.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Harmonogram a plánované kroky projektu sa na realizáciu projektu pozerajú komplexne. Niektoré aktivity sú odhadnuté optimisticky, napr. Ex-ante kontrola VO.

Realizácia projektu je rozdelená do modulov, častí/etáp a výsledkom vybraných etáp má byť pilotné riešenie.

Takýmto prístupom sa vytvára predpoklad na priebežné odovzdávanie a overovanie smerovania a kvality dodávaného diela a vytvára sa predpoklad na minimalizáciu nežiadúcich nákladov.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS nebol zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Chýba detailnejší prieskum požiadaviek, očakávaní a rizík jednotlivých aktérov (NCZI, lekári, poisťovne a pacienti).

Chýba detailnejší prieskum požiadaviek, očakávaní a rizík tretích strán pri využívaní OpenAPI.

Nie sú jasne definované problémy súčasného stavu z pohľadu jednotlivých aktérov. Chýba jasné mapovanie problémov jednotlivých aktérov na navrhované opatrenia budúceho stavu. Chýba prioritizácia navrhovaných opatrení.

Problémy v biznis rovine vidíme najmä:

 • v nízkej adopcii zmien zo strany lekárov,
 • v nízkej motivácii, resp. v malej skupine pacientov nahrávať svoje údaje do eZdravia,
 • v nízkej adopcii zmien zo strany poisťovní,
 • nastavení a nepochopeniu demarkačných línií medzi centrálnym riešením (eZdravie) a riešeniami jednotlivých poisťovní,
 • v dopade na existujúce IS jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a potrebe vynaloženia finančných prostriedkov na potrebné úpravy

Rozumieme snahe o rozšírenie údajovej základne eZdravia a nad ňou následne budovať ďalšie služby eZdravia. Riziko ale vidíme v potrebe zabezpečenia dátovej kvality a integrity dát. Tieto aktivity sú v rámci ŠÚ v malom rozsahu identifikované. V rámci ŠÚ je identifikované technické riešenie tohto projektu a plánuje sa overenie pilotným riešením.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Plusy:

 • rozširovanie údajovej základne eZdravia v štruktúrovanej podobe,
 • plánuje sa poskytovanie OpenAPI pre tretie strany,
 • prechod na architektúru založenú na API.

Riziká:

 • plánuje sa vlastná jednoduchá mobilná autentifikácia - duplicita s plánovaným centrálnym riešením mobilného ID.
 • plánuje sa vlastný interný API GW - duplicita s plánovanou podobou PaaS v rámci centrálneho riešenia API GW.

Ohľadne centrálneho riešenia mobilného ID nie sú dostatočné informácie zo strany Nases a ÚPVII, čiže NCZI sí plánuje svoje vlastné riešenia ako záložný plán v prípade, že mobilné ID nebude k dispozícii.

Ohľadne centrálneho riešenia API GW a jeho PaaS podoby nie sú dostatočné informácie zo strany Nases a ÚPVII, čiže OVM sí plánujú svoje vlastné riešenia ako záložný plán. Otázkou teda ostáva opodstatnenosť PaaS v rámci centrálneho riešenia API GW, ktorého gestorom je ÚPVII. Pozitívne vnímame vybratú technológiu a cenu pre komponent API GW v rámci štúdie.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti predstavuje štandardnú ŠÚ, je spracovaná v zmysle pokynov a vzoru ÚPVII a ÚHP. ŠÚ obsahuje všetky definované kapitoly a aj prílohy.

Nedostatkom ŠÚ je detailnejšie rozpracovanie hlavne biznis stránky a overenie si predpokladov, plánov a opatrení na jednotlivých aktéroch.

ŠÚ prešla revíziou a bol miestami redukovaný rozsah, a teda aj náklady. Z aktuálnej verzie nie je možné jednoducho identifikovať, aké požiadavky, funkcionalita boli vypustené, prípadne v akom rozsahu.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Chýba alternatíva iba rozšírenia dátových štruktúr v rámci jednotlivých modulov eZdravia a poskytnutia potrebných API:

 • pre IS poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • pre zdravotné poisťovne,
 • pre aplikácie tretích strán, cez tzv. OpenAPI.

To znamená, že okrem rozšírenia dátových štruktúr a základných API by sa nerealizovali ďalšie služby, funkcionality, ale tie by následne vznikali ako samostatné aplikácie buď na úrovni NCZI, zdravotných poisťovní alebo tretích strán.

Relevantnou alternatívou je aj rozdelenie projektu na menšie samostatné projekty a realizácia týchto samostatných projektov cez dopytové výzvy a nie vo forme národného projektu.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Aktuálna verzia:
TCO na celé riešenie predstavujú 12 385 160,- EUR s DPH. Náklady na vytvorenie riešenia sú 9 343 764,- EUR s DPH. Náklady na prevádzku na 10 rokov sú odhadované vo výške 3 041 395,- EUR s DPH.

Predošlá verzia_minimalistický variant:
TCO na celé riešenie predstavovali 28 533 598,- EUR s DPH. Náklady na vytvorenie riešenia predstavovali 16 517 777,- EUR s DPH. Náklady na prevádzku na 10 rokov boli odhadované vo výške 12 035 821,- EUR s DPH.

K redukcii nákladov došlo najmä z dôvodu nedostatočnej alokácie v rámci OPII.

Redukcia nákladov aktuálnej verzie je spôsobená:

 • vypustením vybraných modulov z pôvodnej verzie ŠÚ a CBA - konkrétne EZK a ePrevencia,
 • zredukovaním nákladov vybraných modulov z pôvodnej verzie ŠÚ a CBA - konkrétne eVyšetrenie, rozšírenia API a Integrácie a migrácie.

CBA nemá dostatočný detail, aj keď ide o rozvoj, doplnenie funkcionality existujúcich modulov eZdravia.

Z CBA a ŠÚ nie je možné identifikovať ako boli určené pracnosti, náročnosť jednotlivých modulov, častí plánovaného riešenia. Chýba podklad estimácie v zmysle štandardných metodík na odhadovanie a plánovanie rozsahu IT projektov, prípadne na základe doterajších skúseností pri úpravách eZdravia a relevantých modulov. Tieto aspekty neboli ani predmetom PTK.

Ďalšie úspory, nie veľkého objemu, by mohli byť dosiahnuté, keby NCZI nemuselo počítať so záložnými riešeniami k mobilnému ID a API GW.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti boli realizované štandardné kroky. ŠÚ bola verejnosti publikovaná 13.5.2019. Nedostatkom je, že o tejto možnosti nebolo zo strany NCZI aktívne informované, nebola oslovená verejnosť.

V rámci procesu prípravy ŠÚ bola realizovaná prípravná trhová konzultácia (PTK). Tento postup bol realizovaný prvýkrat v zmysle metodiky ÚPVII a ÚHP. V rámci PTK sa zapojilo 6 subjektov, ale z toho 4 subjekty nepovažujeme v rámci PTK za úplne relevantné - ÚPVII, Americká obchodná komora v SR, Union ZP, Dôvera ZP. PTK sa zúčastnili teda len 2 potenciálni dodávatelia.

V rámci procesnej stránky PTK negatívne hodnotíme:

 • spôsob komunikácie a informovania trhu o PTK,
 • termíny načasovania PTK - oznámenie, nahlásenie a realizácia workshopu v rozmedzí veľkonočných prázdnin,
 • nedostatok relevantných subjektov.

V rámci obsahovej stránky PTK negatívne hodnotíme rozsah a obsahotázok, ktoré boli v rámci PTK účastníkom položené.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 22.5.2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti