EDUNET_SK

Stiahnuť PDF

Cieľom EDUNET je zabezpečiť pripojenie škôl na internet a vybudovanie centrálnej akademickej siete. EDUNET je nástupcom projektu Infovek 2.

Náklady na projekt

Predpokladaná hodnota zákazky: 61m EUR bez DPH, Víťazná ponuka: 53m EUR bez DPH

Garant

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Najvýraznejším nedostatkom projektu EDUNET je nedostatočná príprava projektu, chýbajúce zhodnotenie alternatív a ekonomické zhodnotenie rôznych modelov nákupu a budovania školskej siete. Projekt je nastavený tak, že na trhu s viac ako 300 dodávateľmi sa obstarávania zúčastnili len štyria. Ministerstvo taktiež odmieta odbornú diskusiu k projektu, čo výrazne zvyšuje obavu o jeho kvalitu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Odporúčame projekt pozastaviť a dôkladne zanalyzovať rôzne alternatívy budovania siete aj s ohľadom na podmienky na telekomunikačnom trhu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie 4 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Predmet zákazky

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer pred projektom nebol spracovaný (projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu, takže ani formálna povinnosť spracovať RZ neexistovala). Ide čisto o infraštruktúrny projekt, ktorý neprináša takmer žiadnu reformu fungovania verejnej správy.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ciele projektu a merateľné ukazovatele sú nastavené len ako parametre služby v rámci súťažných podkladov. Nakoľko k projektu chýba poctivá štúdia uskutočniteľnosti, ani merateľné a vyhodnotiteľné ciele nie sú zachytené.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nakoľko nie sú jasné ciele a KPI, ani popis ich dosiahnutia nie je možné zhodnotiť. Súťažné podklady obsahujú veľmi rámcový popis toho, ako sa má projekt implmentovať. Úroveň detailu však jednoznačne nepostačuje.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Revidované KRIS majú byť predložené v novembri 2017, preto tento parameter zatiaľ nehodnotíme


Biznis prínos :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Biznis prínos je veľmi okrajovo vysvetlený v technickej štúdii a čiastočne (a nepostačujúco) v súťažných podkladoch. Biznis prínos je preto meraný len formou parametrov služby a z nich sa dá odvodiť, aký prínos by projekt asi mal mať. Biznis príínos je limitovaný, nakoľko ministerstvo poňalo projekt ako infraštruktúrny. Napr.: prípravná dokumentácia vôbec neobsahuje časť o tom, ako dnes funguje telekomunikačný trh a ako by projekt EDUNET dokázal získať najlepšiu hodnotu za peniaze na tomto trhu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt prispieva k lepšej infraštruktúrnej vybavenosti v rezorte školstva. Jeho prínos pre občanov alebo podpory IT trhu je však minimálny, resp. negatívny.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je výrazne technicky zameraná. Vôbec neobsahuje časť o harmonograme budovania siete EDUNET, o trhovej situácií ani o tom, ako by sa projekt mal obstarávať, aby sa na trhu dosiahla najlepšia hodnota za peniaze.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Alternatívy neboli pred vypísaním súťaže zhodnotené a analyzované. Tento záver potvrdila aj správa Útvaru pre hodnotu za peniaze.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia ekonomickej efektívnosti v štúdii uskutočniteľnosti sa zaoberá len analýzou súčasného stavu. Bez porovnania alternatívnych prístupov budovania školskej siete a ich ekonomického vyjadrenia.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Materiály k projektu neboli vopred zverejnené, do prípavy projektu nebola zapojená odborná verejnosť. Aj po snahe odbornej verejnosti stretnúť sa a prediskutovať problémové aspekty projektu bola táto snaha Ministerstvom odignorovaná.


Predmet zákazky :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predmet zákazky a spôsob jeho obstarania nie je nastavený na základe poctivej analýzy trhu a alternatívnych postupov rozvoja iných sietí (napr. SANET). Namiesto toho je stanovený centrálny nákup všetkých zložiek projektu (HW, datacentrum aj konektivita). Takéto nastavenie predmetu zákazky môže obmedzovať konkurenciu.


Predbežná hodnota zákazky :star::grey_star::grey_star::grey_star:

PHZ bola vypočítaná zákonnou metódou, avšak Ministerstvo odmieta zverejniť, aké firmy poskytli vstupy do výpočtu PHZ. Nastavenie projektu a teda aj výpočet PHZ nezohľadňuje podmienky na trhu.


Vylučujúce podmienky (zatiaľ nehodnotené)

Vylučujúce podmienky zatiaľ neboli hodnotené.


Priestor na zapojenie sa :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nastavenie obstarávania nezohľadňuje reálne podmienky na telekomunikačnom trhu a zásadným spôsobom obmedzuje konkurenciu aj v oblastiach, kde prirodzene funguje (napr. decentralizovaná konektivita)


Súťaživosť :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nastavenie obstarávania nezohľadňuje reálne podmienky na telekomunikačnom trhu a zásadným spôsobom obmedzuje konkurenciu aj v oblastiach, kde prirodzene funguje (napr. decentralizovaná konektivita)


Úspora :star::star::grey_star::grey_star:

V obstarávaní bola dosiahnutá úspora približne 14m EUR (víťazný uchádzač SWAN ponúkol sumu 53,6m EUR bez DPH). Uchádzač s najnižšou ponukou (O2 za 47m EUR bez DPH) bol vylúčený.


Vendor lock :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt predstavuje záväzok na najbližšie 4 roky. (Hodnotenie je potrebné dopracovať detailnejšie)


Autorské práva (nie je aplikovateľné)

Predmetný “flag” nie je aplikovateľný na projekt


FOSS (nie je aplikovateľné)

Predmetný “flag” nie je aplikovateľný na projekt


Sadzby za práce (zatiaľ nehodnotené)

Zatiaľ nehodnotené - bude závisieť od vysúťažených cien


Sadzby za komodity (zatiaľ nehodnotené)

Zatiaľ nehodnotené - bude závisieť od vysúťažených cien


Modulárnosť :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Práve rozdelenie projektu na časti (uplatnenie modulárnosti) by mohlo umožniť širšiu konkurenciu dodávateľov. Projekt sa však nakupuje ako veľký centrálny rámec s jedných víťazom.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 11.3.2015 - Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní
  • 1.12.2015 - Vyhlásenie verejnej súťaže
  • 31.3.2016 - Otváranie ponúk
  • 25.7.2017 - Oznámenie o vyhodnotení ponúk
  • 2.8.2017 - Prerokovanie protokolu o kontrole UVO