Zavedenie služieb Platform as a Service

Stiahnuť PDF

Projekt má zaviesť moderné procesy a nástroje pre zrýchlenie nasadzovania aplikácii v prostredí cloudu a poskytnúť niektoré nové služby.

Náklady na projekt

39 372 460 EUR (celkové náklady na vlastníctvo zo štúdie)

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt ide v súlade s cieľmi strategických priorít a je dôležitým krokom k zrýchleniu nasadzovania aplikácii, racionalizácii využívania licencovaného softvéru a údržby dôležitých. Chýba alternatíva pre využitie verejného cloudu, ktorá je bežne využívaná v zahraničí. Nákladové položky obsahujú odhady prácnosti na vývoj, ktoré nie sú podložené dostupnými zdrojmi a naopak obsahujú licencie a moduly, ktoré sú duplicitné k iným centrálnym projektom.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Merateľné ciele (KPI)

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza

Reforma VS (nehodnotené)

Reformný zámer sa nerobil.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele projektu sa sústredia najmä na šetrenie v oblasti nákupu licencií centrálne. Ak má byť ambíciou presúvať informačné systémy do PaaS prostredia, bolo by vhodné zaradiť nielen KPI na využívanie služieb cez PaaS, ale aj percento aplikácii, ktoré nevyužívajú služby mimo PaaS. Jednou z kľúčových prekážok pri nasadzovaní aplikácii v prostredí eGovernmentu je neflexibilita a zdĺhavé procesy. Nezaradenie KPI na sledovanie tohto kľúčového cieľa (aj keď ťažšie merateľného) považujeme za chybu. Zo štúdie nie je jasné, ako bola odhadnutá výška “potenciálnych KPI”, ani potrebné aktivity smerujúce k ich naplneniu.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti:
Merateľný ukazovateľ OPII: Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Ďalšie potenciálne navrhované biznis KPI stanovené na základe reálnych možností a predpokladaného potenciálu projektu sú:

  • aspoň 60% projektov OPII bude využívať softvérové licencie poskytované cez PaaS,
  • úspora z centrálneho nákupu SW licencií - 5%,
  • úspora počtu licencií z dôvodu vyššej efektívnosti a zavedenia SAM procesov 6%,
  • aspoň 40% projektov OPII bude využívať služby cloud natívnej platformy PaaS alebo jednotný devops,
  • zefektívnenie vývoja a nasadenia zmien pri využívaní služieb CI/CD – projekty využívajúce tieto služby nebudú potrebovať prostredia a tímy na vykonávanie devops operácii, pričom odhad úspor vo je výške 5% (tento odhad nie je možné zaradiť medzi merateľné ukazovatele z dôvodu, že nie je možné ho jednoducho zmerať, je tu však uvedený z dôvodu logickej príslušnosti)

Postup dosiahnutia cieľov (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Tento projekt zapadá do dlhodobých cieľov eGovernmentu ako celku. Vychádza zo strategických priorít avšak sústreďuje sa príliš na šetrenie z centrálneho nákupu licencii. Väčším biznis prínosom by bolo zváženie využitia služieb hybridného cloudu.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt je v súlade NKIVS a strategickými dokumentami. Je dôležitým krokom pre zjednodušenie nasadzovania aplikácii a racionalizáciu využívania licencovaného softvéru.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje nedostatky hlavne časti nákladov, ktorá obsahuje odhady nepodložené výpočtami alebo zdrojmi potrebných človekodní. Základné zadanie projektu je zo štúdie zrejmé, no obsahuje aj niektoré moduly, ktorých funkcionalita je popísaná príliš všeobecne a vágne. Naopak duplicitne pôsobia niektoré licencie a komponenty, ktoré sú navrhované ako centrálne v iných projektoch.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Alternatívy riešenia sú zvolené vhodne a realisticky, avšak obmedzenosť štúdie len na “privátny cloud” resp. on-premise riešenie obmedzuje alternatívy zásadným spôsobom. Využitie hybridného/verejného cloudu by vyriešilo mnohé riziká, ktoré sú spojené s uvedenými alternatívami (napr. skúsenosti s administráciou, ladením a prevádzkov služieb, ktoré bude potrebné podporovať). Kladne hodnotíme zaradenie slobodného softvéru do multikriteriálnej analýzy ako aj navrhnuté produkty OpenShift a Cloud Foundry.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Väčšina nákladových položiek v časti vývoj aplikácie nie je podložená zdrojmi, čísla nepôsobia uveriteľne a obsahujú licencie na produkty, ktoré nikde v štúdii nie sú uvedené.
Sme presvedčení, že na úrovni štúdie nie je možné schváliť konkrétny zoznam produktov, ktoré budú zaradené do PaaS, ale po jej schválení je potrebné ďalej participatívnym spôsobom pracovať na príprave katalógu PaaS služieb.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejňovaná pred schvaľovaním,vykonané bolo aj jej verejné pripomienkovanie. Väčšina jednoduchých pripomienok bola zapracovaná, no pripomienky zásadnejšieho charakteru nie.


Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: