Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je nahradenie súčasného IS novým, ktorý bude zároveň podporovať optimalizáciu procesov inšpektorátov práce a reflektovať súčasné požiadavky na IS verejnej správy.

Náklady na projekt

1.400.000 Eur (OP EVS), 5.803.061 Eur (OPII s DPH)

Garant

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Ide o implementáciu klasického agendového IS, ktorým má byť nahradený doterajší zastaralý systém za nový. V rámci toho má byť podporené zefektívnenie procesov inšpektorátov práce, najmä interných. Plán reformy služieb/procesov pre občanov nie je zatiaľ známy. Proti samotnému zámeru projektu nemáme výhrady. Niektoré časti štúdie sú však slabo rozpracované, najmä kalkulácia prínosov, ale aj harmonogram projektu, alternatívy. Vzhľadom na deklarovanú funkčnosť sú predpokladané náklady na niektoré časti IS vysoké.

Stanovisko Slovensko.Digital

Odporúčame dopracovať identifikované slabé miesta v štúdii uskutočniteľnosti a projekt schvaľovať až následne.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Príprava obstarania predmetu projektu a žiadosti o NFP

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

V projekte je predpokladaná optimalizácia interných aj externých procesov inšpektorátov práce. Hoci od schválenia reformného zámeru uplynulo už pol roka, nie sú známe výsledky, alebo ani konkrétne zámery v tejto oblasti. V štúdii uskutočniteľnosti sú analyzované iba optimalizácie súvisiace s prechodom na elektronické vedenie údajov.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:
Väčšina týchto cieľov súvisí iba s nasadzovaním nového IS a nevypovedá o celkovom zlepšení činností verejnej správy. Z pohľadu občanov najdôležitejšími cieľmi sú zrýchlenie rozhodovacej činnosti - nie sú však uvedené skutočné súčasné hodnoty, ani detailnejšie popísaný zvolený cieľový stav a jeho zdôvodnenie a zvýšenie spokojnosti občanov s činnosťou inšpektorátov práce.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Realizácia projektu je navrhnutá klasickým vodopádovým modelom. Predpokladané spustenie do prevádzky je až na úplnom konci projektu, viac ako rok po ukončení fázy “dizajn” a pol roka po ukončení fázy “implementácia”. Pri takomto prístupe vidíme vysoké riziko vytvorenia produktu, ktorý bude zďaleka nie optimálny pre používateľov.
V projekte je zaradená krátka pilotná fáza, čo má byť jej predmetom nie je konkretizované.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projektom má byť podporená optimalizácia interných aj externých procesov inšpektorátov práce.
Projekt iba nahrádza už existujúci IS novým, pričom majú byť naplnené všetky súčasné požiadavky na ISVS, vrátane súladu s NKIVS.
V štúdii je deklarovaná podpora pre zavedenie konceptu 1x a dosť, My Data, OpenAPI a OpenData, spôsob ich realizácie nie je konkretizovaný. Vytvorené majú byť viaceré referenčné registre a nový IS má byť integrovaný so všetkými inými z ktorých je potrebné údaje čerpať.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nahrádza už existujúci zastarný IS novým.
Deklarované je prepojenie na DMS integračnú platformu ministerstva práce, priame prepojenie na centrálne moduly (v zmysle zákona o eGov) nie je v štúdii uvedené.
Na základe iba veľmi stručných popisov uvedených v štúdii uskutočniteľnosti a predpokladanom nasadení generických produktov Microsoft (ktoré majú byť iba customizované) vidíme riziko, že deklarované služby budú implementované iba ako “systém na vypĺňanie formulárov”.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, cieľová funkčnosť je v nej popísaná iba veľmi stručne opisom budovaných modulov.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Nový IS je prehľadne rozdelený na 8 modulov.
V štúdii sú uvažované dve varianty, pričom “minimalistický” variant implementuje iba niektoré moduly, s čím je spojená úspora viac ako polovice nákladov, avšak zásadne sú znížené prínosy. Nie je uvažovaný variant, ktorý by maximalizoval prínosy pri čo najnižších nákladoch.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na uvádzanú funkčnosť niektorých modulov sa predpokladané náklady javia ako neobvykle vysoké, napr. pre modul M3, ktorý má slúžiť ako úložisko dokumentov umožňujúce prístup a vyhľadávanie sú odhadované náklady 266.000 Eur na implementáciu a ďalších 0,5 milióna Eur na prevádzku a rozvoj počas celej doby používania IS.

V CBA je stručne uvedený prehľad trvania jednotlivých krokov niektorých procesov (predpokladáme že na základe meraní), tieto údaje však nie sú prepojené s analýzou budúceho stavu. Kľúčové prínosy projektu sú iba uvedené v položke “Kvalitatívne prínosy”, bez väzby na ostatné časti CBA a hlbšej analýzy. To považujeme za zásadný nedostatok analýzy prínosov (ktorými musia byť odôvodnené náklady na projekt).


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Reformný zámer aj štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienokvať.

Podľa reformného zámeru:
09
Predpokladaná spoločenská diskusia zatiaľ neprebieha.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • Feb 2018 Reformný zámer zverejnený na webstránke ministerstva vnútra SR
  • 12.3.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 14.9.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • 11.10.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV PO7 OPII