DCOM+

Stiahnuť PDF

Plošné rozšírenie IS DCOM (dátové centrum obcí a miest), ktoré poskytne ďalším zhruba 1 000 obciam a mestám plnú funkčnosť už existujúceho riešenia pre elektronický výkon verejnej moci a pre vyše 1 470 už zapojených obcí a miest poskytne doplnenie infraštruktúrnych služieb.

Náklady na projekt

31 440 000,- EUR s DPH (zdroj: štúdia uskutočniteľnosti)

Garant

Združenie DEUS

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt DCOM+ vychádza z projektu DCOM, ktorý preukázateľne prispel k vyššej efektívnosti výdavkov na IT v samospráve - rozpočty zapojených obcí na IT klesli. Na druhej strane, aj zistenia NKÚ potvrdzujú, pôvodný projekt sa nevyužíva dostatočne a neplnia sa očakávania na strane úspor času občanov. V rámci hodnotenia Red Flags vidíme najväčšie riziko v prínose projektu k informatizácii. Projekt DCOM+ je naviazaný na cieľ OPII - migrácia ISVS do cloudu, pričom z celkového rozpočtu sa na migráciu používa len malá časť (migruje sa len záložné riešenie, zvyšok rozpočtu sa používa na HW vybavenie obcí a ich zapájanie do DCOM). V tom vidíme riziko neoprávnenosti výdavkov a možnej korekcie.

Stanovisko Slovensko.Digital

Považujeme za rizikové postupovať navrhnutým spôsobom - predovšetkým s ohľadom na možnú neoprávnenosť výdavkov. Odporúčame zvážiť alternatívu postupu, kde migrácia záložného riešenia bude hradená z EŠIF a pripájanie nových obcí bude pokryté zo zdrojov štátneho rozpočtu. Taktiež je potrebné tému riešiť z pohľadu informatizácie obcí, nielen rozširovania IS DCOM (napr. iné alternatívy, celkové náklady).

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je zameraný predovšetkým na aktivity súvisiace so správou a rozširovaním infraštruktúry IS DCOM (projekt zameraný na služby typu SaaS a IaaS). Ako taký, nenesie v sebe zásadnú reformu fungovania verejnej správy. Tento potenciál vidíme skôr v projekte DCOM2, ktorý má rozširovať funkčnosť existujúceho systému.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

K projektu sú KPI definované v rámci Štúdie uskutočniteľnosti nasledovne:

a

Prvé KPI (počet zapojených obcí) je čisto výstupové, nie výsledkové. To je jeho slabá stránka, pretože počet zapojených obcí ešte nehovorí nič o prínose projektu. Druhé KPI hodnotíme pozitívne. KPI by sa podľa nášho názoru mali rozšíriť aj o KPI na úrovni obce, aby reflektovali prepočty v CBA. To znamená - sledovanie úspory IT výdavkov v zapojených obciach.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Plán prezentovaný v štúdii uskutočniteľnosti je pomerne jednoduchý, ale javí sa realizovateľný. Nedostatkom plánu je riešenie obcí, ktoré môžu mať špecifické požiadavky (dá sa predpokladať, že práve tento segment bude rozšírením DCOM zasiahnutý).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

KRIS zatiaľ nebol schválený


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má ekonomické opodstatnenie a pre cieľovú skupinu (obce, mestá a ich obyvatelia) má význam. Za podstatné však považujeme riešiť nielen “rozvoj IS DCOM”, ale zaoberať tematikou z pohľadu informatizácie samosprávy (obcí). Tento aspekt nie je zohľadnený a projekt potenciálne vytvára monopolnú situáciu v rámci elektronizácie samosprávy bez toho, aby zohladňoval následky takého stavu. Projekt by mal obsahovať aj záväzok DEUS udržať rovnaký platobný model počas doby trvania projektu a sledovania jeho CBA a nezvyšovať príspevok 1 EUR na občana. Takýto záväzok je potrebný aj preto, že ak by došlo k jeho navýšeniu, celá ekonomická opodstatnenosť projektu môže byť spochybnená (inými slovami - ak sa DCOM obciam oplatí, pokiaľ platia 1 EUR na občana, nemusí sa im už oplatiť, ak by mali platiť 2 alebo 3 násobok tejto sumy)


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt určite prispieva k informatizácii územnej samosprávy. Je však veľmi otázna využívanosť služieb, ktoré DCOM poskytuje - to potvrdila aj kontrola NKÚ. Aj preto by bolo vhodné analyzovať elektronizáciu samosprávy ako takú, nielen rozšírenie DCOM.

Ciele projektu sú naviazané na špecifický cieľ OPII 7.8 - migrácia ISVS do vládneho Cloudu. Do Cloudu sa pritom migruje len záložné riešenie DCOM a veľká časť rozpočtu sa použije na zapájanie nových obcí do DCOM - čo podľa nášho názoru nesúvisí s uvedeným cieľom OPII. Vzniká tak riziko neoprávnenosti výdavkov s ohľadom na financovanie z európskych zdrojov a riziko budúcej korekcie EŠIF.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti popisuje ekonomické rácio myšlienky DCOM aj jeho rozšírenia. Rozloženie výdavkov však vytvára obavu o ich oprávnenosť vo väzbe na ciele OPII. Z celkového rozpočtu projektu (33 miliónov eur) sa až 21 miliónov používa na cieľ “Zabezpečenie využívania cloudových služieb” - čo je pomerne široká kategória bez jasnejšej väzby na konkrétne aktivity. Logika, že stačí časť riešenia presunúť do Cloudu a tým pádom sa všetky súvisiace výdavky prehlásia za “zabezpečenie využívania cloudových služieb” je podľa nášho názoru nesprávna.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje pojednanie o alternatívnych postupoch. Chýba však detailná multikriteriálna analýza alternatív a taktiež nie je detailne analyzovaná alternatíva presunu celého riešenia do vládneho cloudu (nielen zálohy). V rámci alternatív považujeme za potrebné analyzovať aj iný prístup z pohľadu obcí, než len použitie IS DCOM.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulácie pre obce nezapojené do DCOM vychádzajú z údajov projektu eMestá/eObce, čo nie je podľa nášho názoru presné - mali by sa použiť údaje o reálnych nákladoch obcí, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou DCOM.

Taktiež zatiaľ chýba zhodnotenie plnenia pôvodnej CBA projektu DCOM - až následne má zmysel uvažovať o jeho rozširovaní.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Projekt je dlhodobo pripravovaný a diskutovaný so zainteresovanými stranami. K projektu sa konali individuálne konzultácie aj verejný hearing.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty

Štúdia uskutočniteľnosti


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • verejný hearing k projektu dňa 23.11.2017