Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému

Stiahnuť PDF

V rámci projektu má byť vybudovaný nový informačný systém, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie procesov volieb ako hlavných, tak aj podporných. Nový IS má byť plne spravovateľný internými kapacitami ŠÚ.

Náklady na projekt

1,4M Eur (investície) + 1,2M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Štatistický úrad SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Ide o kompaktný, rozsahom pomerne malý agendový IS. Doménu zberu a spracovania výsledkov volieb ŠÚ SR dlhodobo dobre ovláda a má zanalyzované vhodné optimalizácie/zlepšenia v tejto oblasti. Projekt je zameraný najmä na výmenu doterajšieho SW financovaného v rámci OPIS vybudovaného viac ako pred 10 rokmi za “moderný”, čím sa má aj odstrániť existujúci stav vendor lock-in.

Stanovisko Slovensko.Digital

V projekte nevidíme žiadne kritické nedostatky. Škoda, že projekt je popísaný iba ako “výmena SW”, keďže ŠÚ SR evidentne sleduje širšie biznis ciele. K tomu zodpovedajúco odporúčame doplniť reálne merateľné ukazovatele, ktoré by umožnili sledovať stav a zlepšenie v procesoch súvisiacich s voľbami. Taktiež by bolo potrebné komplexne sledovať všetky procesy, IT riešenia a potrebné náklady súvisiace s usporiadaním volieb naprieč všetkými subjektmi, ktoré ich zabezpečujú. Trojnásobný pokles odhadovaných nákladov oproti štúdii pre projekt v r.2013 opäť poukazuje na nereálne cenové kalkulácie v rámci OPIS.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Obstarávanie

Čo sa práve deje

  • Prebieha verejné obstarávanie

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Pre oblasť zberu a spracovania výsledkov volieb má ŠÚ SR spracovanú podrobnú analýzu možných zlepšení (GAP analýza). V rámci tohto projektu sú však adresované iba tie, ktoré sú priamo spojené s vytvorením nového IS; ostatné podľa vyjadrenia ŠÚ sú tiež realizované, avšak súvisiaca optimalizácia nie je formálne sledovaná.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa projektového zámeru:

Merateľné ukazovatele typu “vybudujeme 1 systém” sú čisto formálne a nijakým spôsobom nie je podľa nich možné vyhodnotiť splnenie biznis cieľov projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram projektu podľa projektového zámeru:

Plánovaný harmonogram je realistický, riziko predstavuje iba pomerne krátka iniciačná etapa (ktorej súčasťou je VO). Harmonogram obsahuje iba aktivity potrebné na vybudovanie IT systému, nijako nereflektuje na aktivity ktorých cieľom sú optimalizácie v iných oblastiach.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIT nie je zatiaľ pre tento projekt vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Uvedené sú nasledovné biznis ciele projektu: Výrazné znižovanie administratívnych nákladov na zabezpečovanie prípravy, priebehu a vyhodnocovania volieb; Vybudovanie modulárneho systému nezávislého na dodávateľovi; Automatizácia a zlepšenie diseminácie údajov; Využiteľnosť jednotlivých funkcionalít systému pre všetky voľby. Existuje detailná analýza potrebných zlepšení súčasných postupov.
Projekt sa však venuje iba tým častiam volieb, ktoré zabezpečuje ŠÚ SR.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt je primárne orientovaný na náhradu súčasného IS vytvoreného pred 10 rokmi novým riešením v súlade s aktuálnymi princípmi eGov a technológiami.

Vendor Lock-in a autorské práva - Jedných z hlavných cieľov projektu je umožniť samostatnú prevádzku a úpravy IS internými kapacitami - t.j. odstránenie závislosti na dodávateľovi, vrátane formálneho ošetrenia autorských práv za týmto účelom.

Protoyp GUI a navigácie - Používateľské rozhranie je dlhodobo kontinuálne vyvíjané a zlepšované tak, aby bolo čo najjednoduchšie použiteľné najmä pre členov volebných komisií. Vo fáze analýzy a dizajnu má byť realizovaný používateľský prieskum.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - V rámci spracovania výsledkov volieb nie sú žiadne “podania”, t.j. ani elektronické formuláre v zmysle z. o eGov. V projektovej dokumentácii je slabo rozpracovaný use-case poskytovania predbežných výsledkov volieb, ktorý je dlhodobo známy rozdielom medzi požadovanou a dostupnou funkčnosťou.

1x a dosť - V rámci zberu a spracovania výsledkov volieb nie je tento koncept relevantný.

OpenAPI - Ide o uzavretý systém, ku ktorému nie je predpokladaný prístup z aplikácií tretích strán, s výnimkou OpenData API.

Riadenie/migrácia údajov - Údaje sú nanovo pripravované pre každé voľby.

MyData - Realizácia konceptu MyData nie je v projekte uvažovaná, vzhľadom na tajnosť voľby.

OpenData - Súčasťou spracovania výsledkov volieb je publikácia všetkých súvisiacich údajov, aj v strojovo spracovateľnej forme, pre predbežné, aj finálne výsledky volieb.

Zdrojový kód/ OpenSource - V projektovej dokumentácii je uvedené, že v rámci projektu vytvorený zdrojový kód bude zverejnený.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Pre projekt je vytváraná štandardná projektová dokumentácia požadovaná zákonom o ITVS.

Ako problematické vnímame rozdelenie zodpovednosti za prípravu a realizáciu volieb medzi MV SR, ŠÚ SR a obce, na základe toho projekt nepokrýva komplexne všetky súvisiace aspekty IT podpory pre zabezpečenie volieb.


Alternatívy :star::star::star::star:

Vzhľadom na pomerne malý rozsah projektu považujeme vykonanú analýzu alternatív za dostatočnú.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Kalkulované náklady na projekt vnímame ako nízke.
Pre v súčasnosti používaný IS zabezpečujúci spracovanie výsledkov volieb financovaný z OPIS projektu “Elektronické služby ŠÚ SR” boli v štúdii uskutočniteľnosti náklady na príslušný SW kalkulované na úrovni 7,8M Eur /10 rokov (položky “investičné náklady” + SLA + licencie). Oproti tomu v súčasnom projekte dochádza k trojnásobnej úspore!


(Tabuľka zo štúdie uskutočniteľnosti pre projekt Elektronické služby ŠÚ SR / PO1 OPIS.)

V CBA však chýbajú akékoľvek iné náklady ako súvisiace s vytvorením a prevádzkou softvéru, napr. náklady na HW pre centrálnu infraštruktúru projektu. Taktiež chýbajú náklady súvisiace s aktivitami zabezpečované inými subjektmi, napr. náklady na komunikačnú infraštruktúru medzi volebnými komisiami, náklady súvisiace s potrebným HW v komisiách (najmä okrskových).

Pre projekt sú kalkulované iba prínosy súvisiace s nasadením nového SW.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

ŠÚ SR vopred vypracovala analýzu požiadaviek / potrebných zmien. Táto analýza je verejne dostupná. Prebehlo štandardné verejné pripomienkovanie dokumentov prípravnej fázy. ŠÚ SR sa o pripomienky zaujímal a poskytol detailné vysvetlenia. Avšak na základe pripomienok nebola projektová dokumentácia upravená (s odôvodnením, že už bola schválená zo strany MIRRI).


:file_folder: Dokumenty

Online informácie: MetaIS

Dokumenty prípravnej fázy projektu:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 17.8.2023 MIRRI schválilo projekt
  • august 2023 Verejné pripomienkovanie projektu
  • 22.9.2023 Schválenie projektu v OP Slovensko