Redizajn siete GOVNET

Stiahnuť PDF

Projekt bol zúžený na oblasť zvýšenia bezpečnosti siete Govnet (t.j. zabezpečenie transportnej vrstvy), zníženie prevádzkových nákladov (zmenou vlastníctva hw prvkov a liberalizáciou výberu dodávateľov transportnej vrstvy).

Náklady na projekt

10M Eur (investície) + 12M Eur (prevádzka počas 10 rokov) s DPH

Garant

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

V časti projektu týkajúca sa zvýšenia bezpečnosti siete Govnet nevidíme kritické nedostatky. Navýšenie nákladov na budovanie a zvyšovanie bezpečnosti siete Govnet je zmysluplné. Absentuje naviazanie na strategické ciele v oblasti bezpečnosti. Taktiež absentuje stratégia pre sieťovú a telekomunikačnú infraštruktúru verejnej správy. Nie sú jasné merateľné ukazovatele projektu, najmä pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Stanovisko Slovensko.Digital

Oceňujeme vypustenie časti telekonferencií, ktorú sme v predošlej verzii projektového zámeru považovali za rizikovú a nehospodárnu. Investície do zlepšovania bezpečnosti siete Govnet a investície, ktoré vytvárajú priestor, aby Nases/štát mal správu siete Govnet vo svojom režime, zvyšujú transparentnosť výdavkov, považujeme za opodstatnené. Navýšeniu rozpočtu na túto aktivitu “lebo je viac útokov” je možné rozumieť, avšak dlhodobo poukazujeme na potrebu určenia konkrétnych strategických cieľov v oblasti bezpečnosti a zasadenia projektov do tohto rámca - ináč nie je možné vyhodnotiť reálnu vhodnosť a dostatočnosť projektu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • schvaľovanie projektu dňa 27.10.2022 v RV PO7 OPII
  • Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejného obstarávania

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ide čisto o technologický projekt, ktorý nie je naviazaný na žiadnu reformu/optimalizáciu VS, čo v prípade projektu financovaného z OPII považujeme za chybu.
Pre oblasť sieťovej a telekomunikačnej infraštruktúry VS dlhodobo absentuje kvalitný strategický dokument.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vypúšťajú sa KPI naviazané na pôvodnú časť telekonferencií. Zavádzajú sa nové ciele spojené s bezpečnosťou siete Govnet: počet uzlov Govnetu, kde bude nasadená nová technológia a úspora prevádzkových nákladov.
Aktuálne merateľné ukazovatele projektu nie sú z dostupnej dokumentácia jasné.
Projekt nemá stanovené merateľné ukazovatele pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a nie je naviazaný na merateľné ukazovatele pre túto oblasť podľa NKIVS.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star: :grey_star:

Kedže ide o projekt, ktorý nemá vývojovú časť je plán pomerne jasný. Projekt bol pôvodne schválený v roku 2018, schválený harmonogram sa nedodržal.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Biznis prínosy sú z pohľadu časti “zabezpečenia bezpečnosti siete Govnetu” zodpovedajúce takémuto typu projektu, keďže ide najmä o zvyšovanie bezpečnosti a optimalizáciu a zvyšovania transparentnosti na strane nákladov.
Absentuje strategické určenie cieľov pre oblasť bezpečnosti, a taktiež pre oblasť cieťovej a telekomunikačnej infraštruktúry verejnej správy. Nie je tak možné zasadiť projekt do tohto rámca a voči týmto cieľom vyhodnotiť reálnu vhodnosť a dostatočnosť projektu.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Systematické aktivity v oblasti budovania siete Govnet sa ukázali ako potrebné. Zvyšovanie bezpečnosti, znižovanie závislosti na externých dodávateľoch, optimalizácia a transparentnosť výdavkov sú relevantné a potrebné aktivity.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Projektový zámer bol aktualizovaný a bola vypustená časť o telekonferenciách. Redizajn siete Govnet a zvyšovania bezpečnosti bol dodatočne rozpracovaný. Boli doplnené štatistiky, analytické podklady. Nases dopracoval technické dokumenty.


Alternatívy :star::star::star::star:

Alternatívy pre časť redizajnu Govnet sú popísané vhodne, nemáme výhrady. V rámci aktualizácie projektového zámeru boli prepracované alternatívy budovania siete Govnet. Boli pomenované relevantné alternatívy.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Efektívnosť projekt je založený na znížení nákladov na prevádzku oproti súčasnému stavu.
Pri úprave projektu došlo vypusteniu nákladov na komponent videokonferencií, a taktiež k zníženiu kalkulovaných nákladov na prevádzku o 26,5%.
Očakávame v rámci procesu nákupu vyjednanie zliav hw komponentov.
Nie je jasná kalkulácia kvalitatívnych prínosov pre oblasť bezpečnosti.
Upozorňujeme, že v predloženej CBA je kumulovaná diskontná návratnosť ENPV od roku t5 záporná, t.j. investícia do projektu nie je návratná.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

K projektu bolo možné zaslať pripomienky, uskutočnil sa verejný hearing, na ktorom boli prislúbené ďalšie materiály a úprava štúdie uskutočniteľnosti, zapracovanie pripomienok a osobné konzultácie.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 11.7.2018 Ukončenie pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti.
  • 13.7.2018 Verejný hearing k štúdii uskutočniteľnosti.
  • 11.10.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV PO7 OPII