Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO

Stiahnuť PDF

Projekt definuje požiadavky a postup samotnej implementácie sady podporných analytických nástrojov v podobe komplexného podporného informačného systému (ďalej „IS URPO“), ktorého úlohou bude podporiť výkon procesov a kompetencií ÚRPO. Súčasťou IS URPO bude podpora procesov finančného plánovania a prípravy rozpočtov podriadených organizácií, množina kontrolingových nástrojov na meranie a riadenie výkonnosti podriadených organizácií (63 v I. etape, 109 v II. etape), informatická podpora rozhodovania a schvaľovania v rámci vybraných kľúčových procesov podriadených organizácií a podpora modelovania a optimalizácie biznis procesov (Business Process Modeling). ÚRPO = Úrad pre riadenie podriadených organizácií, súčasť MZ SR zameraná na riadenie 109 organizácií v rezorte zdravotníctva

Náklady na projekt

6,3M EUR (investície) a 560 000 EUR (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt plánuje implementáciu podporných nástrojov na podstatné zlepšenie riadenia organizácií v rezorte zdravotníctva, a to najmä v ekonomickej oblasti, zavedenie merania kvality zdravotnej starostlivosti, optimalizácia procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti a taktiež zvýšenie transparentnosti systému zdravotníctva. Škoda, že nie je známe vyjadrenie zástupcov dotknutých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti k tomuto projektu. Za nedostatky v príprave projektu považujeme podceňovanie plánovaných interných ľudských zdrojov na zabezpečenie podpory a prevádzky IS URPO na strane MZ SR, ktorého interné kapacity (logicky neuvažujúc s kapacitami NCZI) v oblasti IT sú značne poddimenzované.

Stanovisko Slovensko.Digital

Celkovo hodnotíme projekt pozitívne najmä z pohľadu možných biznis prínosov a ich dopadu na zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za riziká v projekte považujeme najmä veľmi optimisticky nastavený harmonogram postupu, koordináciu celého projektu vo vzťahu k PRO (veľký počet zainteresovaných osôb = zvýšené riziko zlyhania ľudského faktoru pri implementácii projektu), poddimenzovanie vlastných zdrojov, potrebných na zabezpečenie podpory a prevádzky IS URPO, oneskorenie výstupov z projektu EVS, potrebných pre vstupy do VO, a zabezpečenie čistenia a konsolidácie údajov zo zdrojov 63 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 12.6.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt čerpá z výstupov národného projektu „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR“, ktorý je realizovaný cez Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS). Cieľom projektu je podstatné zlepšenie riadenia organizácií v rezorte zdravotníctva, a to najmä v ekonomickej oblasti, zavedenie merania kvality zdravotnej starostlivosti, optimalizácia procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti a taktiež zvýšenie transparentnosti systému zdravotníctva.

V prípade dosiahnutia navrhnutých cieľov bude možné podstatne zvýšiť efektívnosť výkonu zdravotnej starostlivosti v SR.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:

Capture

Pre viaceré ukazovatele nie je v súčasnosti známa presná metodika ich merania (napr. hodnotenie kvality a výkonnosti nemocníc), čím vzniká riziko ich rôznej interpretácie.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Naplnenie cieľov projektu je z veľkej časti závislé na spolupráci riadených organizácií. V tejto oblasti sú nastavené vysoké očakávania (potreba “transformácie” organizácií a tiež transformácia samotného ÚRPO, čistenie a konsolidácia údajov). Z toho, aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti z rezortu zdravotníctva, vyplýva vysoké riziko pre dodržanie harmonogramu, zdrojov a naplnenie cieľov projektu.
Súčasne nie je dostatočne popísaný (v dostupnej dokumentácii) spôsob koordinácie a vynútenia zmien v riadených organizáciách, MZ SR sa odvoláva na budúce výstupy z projektu EVS.

Samotná implementácia IS je plánovaná jednoduchým vodopádovým modelom analýza → implementácia → nasadenie, čo predpokladáme že vzhľadom na zložitosť realizovanej reformy a dĺžku trvania jednotlivých krokov nebude optimálne. Nastavený harmonogram realizácie jednotlivých krokov a implementácie IS URPO je veľmi optimistický.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS zatiaľ nie je vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::star:

Projekt je zameraný na zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti kľúčových procesov riadenia ako dlhodobé rozpočtovanie a plánovanie, centrálny nákup, riadenie ľudských zdrojov, controlling či riadenie aktív. Výsledkom bude zvýšená prevádzková a nákladová efektivita a zlepšenie celkovej kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v 63 zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR aj s prispením zvedenia jednotného referenčného modelu a transformácie procesov. Deklarovaný prínos pre uskutočnenie plánovanej reformy v sektore zdravotníctva je podstatný.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt sa javí byť v súlade s princípmi informatizácie spoločnosti, ako boli nadefinované v NKIVS. Plánuje využiť vládny cloud a jeho služby a tiež integráciu na IS 63 poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti a rezortné IS MZ SR. Projekt po jeho realizácii zabezpečí informatizáciu a automatizáciu procesov, ktoré sú dnes pokryté manuálnym zberom a prenosom potrebných údajov. Výzvou pri implementácii IS URPO bude prvotné ako aj trvalé čistenie a konsolidácia údajov z podriadených organizácií a ich prístup k vybraným konsolidovaným údajom. V štúdii nie je uvedené, do akej miery projekt počíta s budovaním Open API a publikovaním OpenData.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle platného vzoru a obsahuje všetky povinné údaje vyžadované platným vzorom. Dostatočne popisuje súčasný aj budúci stav a tiež motiváciu, vedúcu k dosiahnutiu očakávaného budúceho stavu. Za slabšiu stránku ŠU považujeme predpokladaný harmonogram realizácie, ktorý by mohol byť podrobnejšie rozpracovaný a je veľmi optimisticky nastavený (napr. v časti predpokladaných termínov vyhlásenia a ukončenia VO).


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti uvádza 3 alternatívy, pričom 2 z nich sú naviazané na existujúci expertný IS (EIS), ktorý je implementovaný na MZ SR, ale podľa štúdie je nepoužívaný poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a z vyhodnotenia vhodnosti alternatív podľa zvolených kritérií je nevhodný pre dosiahnutie požadovaných biznis cieľov. Reálne je teda v štúdii popísaná a rozpracovaná jediná alternatíva, t.j. vybudovanie nového IS URPO. ŠU nikde neuvádza, ako plánuje MZ SR ďalej (ne)využívať EIS.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na jedinú reálne rozpracovanú alternatívu je pomerne ťažké porovnať plánované výdavky s iným postupom dosiahnutia požadovaných biznis cieľov. Do pozornosti dávame aj “nevyužitie” EIS, ktorého vybudovanie a implementácia na MZ SR určite stála nejaké finančné a ľudské zdroje, ktoré neboli efektívne využité. Štúdia tiež neuvádza, na základe akých metodík bol urobený odhad predpokladaných nákladov projektu. Odhadované ročné náklady na zabezpečenie podpory prevádzky IS URPO považujeme za poddimenzované (cca 1,2% z predpokladaných nákladov na vybudovanie IS URPO). V odhadoch nákladov na prevádzku sú tiež uvedené nulové výdavky na prevádzku IS URPO vo vládnom cloude, čo určite z dlhodobého hľadiska nebude udržateľný stav (bolo by potrebné metodicky riešiť na centrálnej úrovni). Rovnako predpokladané náklady na pokrytie L2 z interných zdrojov majú byť pokryté z projektu EVS, čo ale rozhodne nebude postačovať na plánovanú 10 ročnú prevádzku IS URPO.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Projekt bol predmetom verejného pripomienkovania a prerokovania. Podklady k projektu boli zverejnené, štúdia uskutočniteľnosti v čase verejného prerokovania v dvoch rôznych verziách, čo mohlo spôsobiť problémy s pripomienkovaním materiálov. Jediné pripomienky (podľa dokumentácie) predložilo Slovensko.Digital, pripomienky boli vysvetlené a zapracované do aktuálnej verzie ŠU. Ako problém v participácii na prerokovaní projektu považujeme, že sa k nemu nevyjadril žiadny zo zástupcov dotknutých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti = nie je záznam o predložených pripomienkach a ich vysporiadaní. Ich vyjadrenie k vecnej a procesnej časti projektu by malo byť nutnou súčasťou procesu prípravy tohto projektu. K projektu prebehli prípravné trhové konzultácie, zápis z PTK je uvedený v prílohe.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 20.7.2017 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 24.5.2019 - verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti