Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám

Stiahnuť PDF

Projekt (kam zahŕňame aj časť financovanú z OP EVS) si kladie za cieľ vykonať všetky činnosti potrebné v oblasti riadenia priestorových údajov tak, aby bola zaistené ich sprístupnenie G2G aj pre verejnosť, prepájanie, využívanie a harmonozácia formátov, vrátane dosiahnutia cieľov deklarovaných v strategických dokumentoch NKIVS pre tento okruh údajov. Rozsah pokrývaných údajov je odvodený od smernice INSPIRE.

Náklady na projekt

3.638.000 Eur (OP EVS), 9.885.729 Eur (OPII, s DPH)

Garant

Ministerstvo životného prostredia SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Zlepšenie riadenia priestorových údajov, zlepšenie ich dostupnosti a harmonizácia sú správne ciele. Máme však zásadné pochybnosti, že v tejto oblasti je kľúčové vybudovanie “centrálnych komponentov”, kde tieto údaje budú uložené a spracúvané, najmä ak sú s tým spojené veľké investície. Alternatívne prístupy neboli reálne zvážené. Vytvorenie podobných centrálnych služieb už bolo riešené v projekte RPI. Doterajšie výsledky v tejto oblasti sú slabé z veľkej časti kvôli slabej spolupráci správcov údajov, a v navrhovanom novom projekte tento problém nie je adresovaný. Slabú spoluprácu vidno už aj pri komunikácii pri príprave projektu. Naproti tomu sú deklarované veľké prínosy z úspory času úradníkov, ktoré však považujeme za nereálne.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pre reálny pokrok v oblasti riadenia priestorových údajov je potrebné začať vykonávať činnosti deklarované v už schválenom reformnom zámere. Naopak, projekt financovaný z OPII žiadame v súčasnej podobe neschvaľovať, vzhľadom na jeho vysoké náklady, neisté prínosy k cieľovému stavu a postup naplnenia cieľov. Tieto riziká bude možné efektívne riešiť až po dosiahnutí konkrétnych výsledkov v spolupráci so správcami údajov a vykonaní analýzy stavu všetkých pokrývaných údajov.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Príprava obstarania predmetu projektu a žiadosti o NFP

Hodnotenie 2 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt neadresuje žiadnu konkrétnu optimalizáciu verejnej správy, alebo jej procesov, je zameraný na zlepšenie dostupnosti priestorových údajov a zjednodušenie práce s nimi.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Podľa reformného zámeru:
Capture
Capture

Merateľné ukazovatele sú vhodné pre riešenú oblasť a veľmi ambiciózne. Vidíme riziko v tom, že projekt nevytvára dostatočné nástroje aby bolo s určitosťou možné predpokladať ich naplnenie, najmä v oblasti spolupráce vlastníkov údajov.

K naplneniu týchto merateľných ukazovateľov budú smerovať najmä aktivity financované z OP EVS. Naopak, nie je jasné, aký je priamy prínos budovania centrálnych komponentov financované z OP II.

V štúdii uskutočniteľnosti sú deklarované odlišné merateľné ciele:

Ciele majú byť splnené v roku 2022.
Nie je jasné, prečo došlo k zníženiu cieľov oproti reformnému zámeru.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Úspech projektu je závislý najmä od spolupráce správcov údajov. Dnešný stav v oblasti riadenia priestorových údajov (deklarovaný ako zásadne negatívny) je daný najmä doterajšou mierou záujmu týchto správcov. V projekte nie sú popísané žiadne nové nástroje, ktoré by mali lepšiu mieru kooperácie zaistiť. Nie je známy žiadny konkrétny plán zapojenia správcov údajov, alebo postupnosti spracúvania jednotlivých typov priestorových údajov.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS garanta projektu a zapojených organizácií sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Viaceré ciele a výsledky centrálneho riadenia priestorových údajov, uvedené v tomto projekte, boli deklarované v projekte Registra priestorových informácií. Špecificky RPI mal za cieľ aj “zabezpečiť zverejnenie a dostupnosť služieb pre súbory priestorových údajov”, “harmonizované špecifikácie údajov”, mali byť vykonané všetky legislatívne, štandardizačné a podobné aktivity potrebné v oblasti sprístupnenia priestorových údajov atď.
Súčasný novo plánovaný projekt považujeme preto za z veľkej časti duplicitný s pôvodným RPI, a preto by nemal byť opätovne financovaný z EÚ zdrojov.

Jednotná centrálna prezentácia podstatnej časti priestorových údajov bola deklarovaná už aj v rámci budovania systému ZBGIS, ktorý bol financovaný s OPIS a v existujúcej klientskej aplikácii sú aj niektoré z kľúčových údajov už aj zobrazované.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Splnenie deklarovaného cieľa - sprístupnenie priestorových údajov v hramonizovaných formátoch bude mať výarazne pozítívny efekt. Riadenie údajov je jednou z hlavých priorít informatizácie v súčasnosti.
Štúdia deklaruje podporu realizácie konceptu 1x a dosť, avšak nie je jasné akým spôsobom to má byť zaistené. Štúdia taktiež deklaruje, že budú riešené aj koncepty OpenAPI a My Data. Vytváranie otvorených údajov je jedným z kľúčových zámerov projektu.
Vybudovanie nových centrálnych komponentov nebolo naplánované postupom v súlade so strategickým dokumentom Strategická priorita NKIVS Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov. Takéto centrálne komponenty pre priestorové údaje neboli predpokladané ani podľa dokumentu Strategická priorita NKIVS Manažment údajov.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, avšak sústredí sa na popis vytvorenia nových centrálnych komponentov a nie celkovú analýzu situácie v oblasti priestorových údajov a z nej odvodenie potrebných prístupov.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

V štúdii sú popísané 4 varianty, v ktorých sú rozobrané kombinácia možných prístupov k riešeniu úložiska, dátovej integrácie a manažmentu priestorových údajov.
Nie je zvažovaný variant poskytnutia podpory jednotlivým správcom údajov.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Prínosy projektu sú deklarované najmä ako úspora času úradníkov pri získavaní s používaní priestorových údajov. Predpokladané veľké úspory času považujeme za zásadne nereálne. Úspory času sú nepriame - výsledok projektu iba vytvorí predpoklad, aby pri spracovaní určitej agendy bolo možné pracovať efektívnejšie. Pri príprave projektov pre jednotlivé agendové systémy sú úspory času deklarované priamo, t.j. niektoré úspory času boli už zarátané v iných projektoch (napr. v príklade “urbanista” je optimalizácia práce riešená v projektoch súvisiacich s reformným zámerom “Kvalitné a efektívne riadenie výstavby”.
Naopak náklady projektu sú veľmi vysoké. Po realizácii projektu sú predpokladané trvalé podstatné náklady na jeho prevádzku. Pritom nie je zaistené, že kapacity vybudované v rámci projektu budú aj reálne využívané (napr. správcovia môžu údaje sprístupniť priamo, tak ako to aj v súčasnosti viacerí robia).
Nie sú analyzované reálne objemy a zložitosť priestorových údajov, ktoré majú byť projektom pokrývané.
Zdroje na prácu so správcami údajov (v aktivitách financovaných z OP EVS) sú niekoľkonásobne nižšie v porovnaní so zdrojmi na vybudovanie “centrálneho riešenia” (financované z OPII), čo je v protiklade s doterajšími skúsenosťami v oblasti riadenia údajov.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt bolo možné pripomienkovať. Aj na základe diskusie z verejnej prezentácie a podaných pripomienok k projektu usudzujeme, že diskusia (najmä s dotknutými vlastníkmi údajov vo verejnej správe) o spôsobe prístupu k riadeniu priestorových údajov a smerovaniu investícií bola doteraz nedostatočná.
Absolútna väčšina pripomienok k projektu zo strany Slovensko.Digital bola iba nekonkrétne “vysvetlená” a neviedla k úpravám štúdie uskutočniteľnosti projektu.
Keďže dobrý výsledok projektu (napr. v zmysle naplnenia deklarovaných merateľných ukazovateľov) je vo veľkej miere závislý od spolupráce s množstvom dotknutých organizácií, nedostatočný záujem o participáciu už pri jeho príprave predstavuje vysoké riziko aj do budúcnosti.
V štúdii je uvedené, že Reformný zámer (projekt ESPUS) bude predmetom samostatnej verejnej konzultácie, ktorá však nebola vykonaná.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 13.9.2018 Verejné prerokovanie projektu
  • 24.9.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 11.10.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená v RV PO7 OPII