Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vytvorenie workdesku pracovníka verejnej správy, teda vytvorenie interného informačného systému verejnej správy, ktorý by slúžil ako frontend pre iné agendové informačné systémy. Súčasťou projektu je aj vytvorenie infraštruktúry virtuálnych desktopov.

Náklady na projekt

20 124 338 EUR s DPH (indikatívny rozpočet), 30 473 111 EUR (TCO z CBA)

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Predkladaný projekt je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. Schválené strategické dokumenty o digitalizácii agiend vyžadujú, aby pre centrálne komponenty bola vopred pripravená analýza prístupu v celej verejnej správe, vrátane posúdenia prínosov a nákladov, čo pre tento projekt nebolo vykonané. Sú veľké pochybnosti aj o samotných prínosoch projektu, keďže chýbajú zjavné alternatívy a prínosy sú viazané na iné ešte nezrealizované projekty.

Stanovisko Slovensko.Digital

Vo viacerých oblastiach vidíme v tomto projekte zásadné problémy. Pred ich vyriešením by projekt nemal byť projekt schvaľovaný.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Zrušený projekt

Čo sa práve deje

  • Zrušený projekt

Hodnotenie 2 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predkladaný projekt je celý orientovaný výlučne na implementáciu informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V dokumente nie sú uvedené žiadne ciele pre oblasť efektívnej verejnej správy, ani žiadne konkrétne aktivity, ktoré budú vykonané v tejto oblasti. Tento postup považujeme aj vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti s výsledkami informatizácie VS za nesprávny a nezlučiteľný so záväznými mechanizmami koordinácie OPII. Konkrétne v Prílohe č.3 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa uvádza aj nasledovné:


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere ako aj v štúdii uskutočniteľnosti boli uvedené také merateľné ukazovatele, že implementácia niektorých modulov projektu by nijako neprispela k ich naplneniu. Dá sa povedať, že projekt bude rovnako úspešný aj keď sa časť projektu nezrealizuje. Zároveň v rámci merateľných ukazovateľov nie je nijako zahrnuté sledovanie prechodu organizácií VS na používanie nových centrálnych blokov, resp. sledovanie napĺňania všeobecných cieľov týmito organizáciami. Vo finálnej verzii ostal jediný merateľný ukazovateľ “Ušetrenie ročného 0,9% pracovného času zamestnanca”. Kedže však workdesk úradníka je projekt, ktorý nemá v pláne integrovať existujúce agendové systémy, a výstupom je len pilotné nasadenie na vybrané úseky nie je vôbec zrejmé ako k tejto úspore času dôjde.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii je uvedený štandardný vodopádový model pre moduly. Pilotné nasadenie sa plánuje v druhom roku len na vybrané služby osobitej matriky. V takomto prípade bude výsledok s vysokou pravdepodobnosťou opätovne trpieť viacerými nedostatkami identifikovanými pre súčasný stav – obzvlášť ak cieľom je vytvoriť primárne klientskú aplikáciu typu workdesk úradníka, pri ktorej je nevyhnutná potreba dielčích riešení, postupného a trvalého zlepšovania.


Súlad s KRIS (nehodnotené)

Súlad s KRIS Ministerstva vnútra nie je vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Realizácia tohto projektu podľa štúdie uskutočniteľnosti by mala priniesť úsporu času úradníkov. Vzhľadom na harmonogram projektu a pilotné nasadenie nie je však jasná hodnota za peniaze v projekte, vzhľadom k ostatným flagom, by ju bolo potrebné podrobnejšie zdokumentovať pri príprave projektu.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia predpokladá vytvorenie nových centrálnych blokov a komponentu „workdesk úradníka“ v rámci integrovaného informačného systému VS. Takéto riešenia patria do oblasti strategickej priority „Využívanie centrálnych spoločných blokov“ podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Strategický dokument pre túto oblasť bol schválený a projekt ide v jeho linii avšak ignoruje niektoré dôležité časti v ňom uvedené (napr. zváženie efektívnosti nasadenia centrálnych blokov, ktorým workdesk úradníka bez pochýb je, pre rôzne typy inštitúcii). Schválenie štúdie v tejto situácii by znamenalo rozpor so záväznými dokumentmi príslušnej strategickej priority.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava na problém neefektívneho prostredia workdesku úradníka, no limituje sa len na agendy MV, čo považujeme za nedostatočné pre pôvodnú ambíciu vytvorenia spoločných blokov pre celú VS. Problémy pri neefektívnosti práce úradníkov v súčasnom prostredí sú uveriteľné (potreba viacnásobného prihlasovania, hľadanie podkladov, preposielanie súborov…), no nie je z výstupov zrejmé, že ktorá časť spôsobuje najväčšiu neefektivitu a či navrhované moduly s ich nákladmi sú adekvátne čiastkovým prínosom, ktoré sľubujú. Napríklad viacnásobné prihlasovanie by namiesto zložitej integrácie widgetov na frontende bolo možné vyriešiť aj pomocou SSO. Niektoré časti ako napr. infraštruktúra virtuálnych desktopov len z ťažkostami možno namapovať na ciele projektu a mali by byť posudzované samostatne.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje tri alternatívy (zachovanie súčasného stavu, doplnenie funkcií digitálneho pracoviska a vytvorenie rozhrania digitálneho pracoviska). Minimálne v časti “zníženie výpadkov systémov” považujeme všetky tri alternatívy za ekvivalentné, kedže workdesk nijakým spôsobom nemôže zvýšiť dostupnosť agendových systémov, ktorých “widgety” bude priamo využívať. Zjednotenie ergonómie pracovného prostredia zamestnanca by si vyžadovalo hlbšie zamyslenie nad možnými alternatívami. Napríklad na centrálnej úrovni je identický problém z pohľadu občana riešený dizajn manuálom, táto alternatíva tu zjavne chýba.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti predpokladá plošné nasadenie no výsledkom projektu podľa harmonogramu je len pilotné nasadenie na vybranú agendu matriky. Prínosy sa viažu na iné projekty, ktoré ešte neboli ani schválené. Existujú preto veľké pochybnosti o tom, že prínosy budú v tomto rozsahu. V kalkulácii nákladov na vytvorenie diela sú miliónové položky, ktoré nie sú bližšie špecifikované - ide o expertné odhady a nie je uvedená ani metodika, ani vstupy, na základe ktorých sa k týmto výstupom došlo. Taktiež CBA obsahuje licencie v rádoch miliónov eur, kde opäť nie je zrejmé odkiaľ je požiadavka a rozsah pre na niektoré z nich (napr. websphere).


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k reformnému zámeru, tie však neboli zapracované a reformný zámer bol schválený v pôvodnom stave. Zaslané pripomienky boli značne závažné, ich nezapracovanie môže znamenať veľmi nepriaznivé hodnotenie aj pre ďalšie flagy projektu.

Štúdia uskutočniteľnosti bola priebežne zverejňovaná a aktualizovaná, Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti, tie zásadné však neboli zapracované. Uskutočnilo sa aj neformálne stretnutie na ministerstve vnútra, no k detailnej diskusii o našich pripomienkach tam nedošlo.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 23.03.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
  • 04.04.2017 Slovensko.Digital odoslalo pripomienky k Reformnému zámeru
  • 25.04.2017 Reformný zámer schválený
  • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT
  • 2018 Schválenie projektu
  • 3Q 2021 Projekt zrušený