Optimalizácia systému verejného obstarávania

Stiahnuť PDF

Efektívne úsporné technické a procesné zabezpečenie procesov VO, naplnenie povinností a legislatívnych požiadaviek pre zabezpečenie súladu s právom EÚ a povýšenie úrovne elektronických služieb na úroveň zodpovedajúcu súčasným technologickým požiadavkám a princípom moderného manažmentu, ktoré zahŕňajú i užívateľov systému VO a ktoré majú umožniť jednoduchší, transparentnejší a menej chybový výkon VO. (podľa Reformného zámeru)

Náklady na projekt

22 000 000 EUR (bez DPH, podľa reformného zámeru)

Garant

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Do informatizácie elektronických služieb VO bolo v posledných rokoch investované nemalé množstvo zdrojov. Rovnako procesy súvisiace s VO sú dlhodobo detailne sledované a prispôsobované. Potreba a efektívnosť ďalšej masívnej investície do tejto oblasti je preto veľmi otázna a slabo odôvodnená.

Stanovisko Slovensko.Digital

Investícia násobne prevyšujúca doterajšie, ktorá je v hodnote zodpovedajúcej zhruba celkovému rozpočtu ÚVO na 3 roky, sa javí ako extrémne vysoká a riziková. Vzhľadom na množstvo doteraz realizovaných aktivít potreba zásadnej investície do “optimalizácie” značí zásadnú neefektivitu doterajších aktivít, alebo plánovaného projektu. Odporúčame projekt prepracovať.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt deklaruje realizáciu optimalizácie procesov v spolupráci s SVS MV SR. Vzhľadom na detailnosť súvisiacej legislatívnej úpravy a pozornosť, ktorá je jej počas dlhého časového obdobia venovaná očakávame iba malé zmeny v tejto oblasti.
Vzhľadom na intenzitu doterajších investícií do IS a elektronických služieb ÚVO pokladáme prínos tejto optimalizácie voči nákladom projektu za nízky.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:Poznámka 4 upresňuje realizáciu 1x a dosť nasledovne: Pod touto cieľovou hodnotou sú myslené tieto dokumenty: (Výpis z RT FO, výpis z RT PO, potvrdenie o neexistencii daňových nedoplatkov, potvrdenie o neexistencii nedoplatkov na soc. poisťovni, potvrdenie o neexistencii nedoplatkov zo zdrav. poisťovní, potvrdenie zo súdu o tom, že záujemca nie je v likvidácii, potvrdenie zo súdu o tom, že záujemca nie je v kunkurze/reštrukturalizácii). Presný zoznam dokumentov bude uvedený v štúdii uskutočniteľnosti.

Tieto merateľné ukazovatele sú dostatočne konkrétne, avšak podľa nášho názoru nepokrývajú dostatočne deklarované ciele IT aktivít (a to aj vzhľadom na predpokladanú výšku investícií).


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je rozdelený na dve etpay, nie je známe čo každá z nich zahŕňa. Každá etapa je plánovaná štandardným vodopádovým modelom analýza->implementácia->nasadenie. Nie je jasné previazanie plánovanej optimalizácie procesov VO s aktivitami v IT oblasti.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Deklarované je plné zabezpečenie konceptu 1x a dosť v rámci agiend verejného obstarávania. Taktiež aj zosúladenie s národnou a EÚ legislatívou, potrebu aktivít v tejto oblasti však vzhľadom na intenzitu doterajších investícií do IS ÚVO pokladáme za nejasnú a prekvapivú.


Príspevok v informatizácii :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere sú konštatované nasledovné ciele pre projekt:

  • zabezpečenie dátových integrácií, vytváranie OpenData
  • modernizácia interných IS
  • použitie vládneho cloudu
  • zlepšenie prezentácie elektronických služieb ÚVO informácií o VO

Podľa realizovaného OPIS projektu pre elektronické služby VO už majú byť súvisiace agendy plne elektronizované.
Preto ďalší príspevok k informatizácii je možné hodnotiť iba ako nízky.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Štúdia uskutočniteľnosti má byť vypracovaná.


Alternatívy (zatiaľ nie je možné hodnotiť)

Alternatívne riešenia majú byť analyzované v štúdii uskutočniteľnosti.
Vzhľadom na už doteraz implementované IS v rámci ÚVO a náklady investované do ich aktualizácie a prevádzky je potrebné detailne analyzovať možnosti ďalšieho zlepšovania súčasných IS voči obstaraniu nových komponentov.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

V rámci OPIS bol realizovaný projekt pre elektronické služby ÚVO za 3,4M Eur a v rámci jeho udržateľnosti bolo do konca r.2015 investovaných 4,4M Eur. Celkový rozpočet ÚVO je priemerne ~7,8M Eur za rok (podľa r.2014, 2015, podľa RZ).
Z tohto pohľadu sa potreba novej investície násobne prevyšujúcej doterajšie, ktorá je v hodnote zodpovedajúcej zhruba celkovému rozpočtu ÚVO na 3 roky javí ako veľmi extrémne vysoká a riziková.
Vzhľadom na množstvo doteraz realizovaných aktivít potreba zásadnej investície do “optimalizácie” značí zásadnú neefektivitu doterajších aktivít, alebo plánovaného projektu.
Detailná kalkulácia efektívnosti má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

K reformnému zámeru bolo možné poslať pripomienky.
Nie je známa žiadna verejná komunikácia ÚVO o projekte.

Diskusie súvisiace s projektom na platforme:


:file_folder: Dokumenty

  • Reformný zámer: 20.RZ-UVO-Budovanie proklientsky orientovaneho UVO.pdf (1.1 MB)
  • pripomienky k Reformnému zámeru a ich zapracovanie: potrebné získať od MV SR /EVS
  • Dokument Analýza a popis súčasného stavu procesov podľa metodiky Optimalizácie procesov vo VS: potrebné získať od ÚVO, existuje podľa Reformného zámeru

:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: