WiFi4SK

Stiahnuť PDF

Dopytovo-orientovaný projekt na podporu zriaďovania voľne použiteľných WiFi sietí na verejných priestranstvách.

Náklady na projekt

max. 15.000 EUR na jednu žiadosť, spolu 10.000.000 EUR (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Tento projekt vychádza z projektu WiFi4EU realizovanom Európskou komisiou a zavádza systematickú podporu pre lokálne budované riešenia verejne dostupných WiFi sietí. Jeho prednosťami sú jednoduchosť zadania a riešenia, zaujímavá je aj nízka suma uvažovaná pre jeden podporený projekt (doteraz najnižšia v rámci projektov financovaných v OPIS/OPII). Za negatíva v prípravnej fáze považujeme absenciu naviazanosti tohto projektu na zmeny procesov verejnej správy, priority a ciele informatizácie v SR, neurčenie konkrétnych cieľov a merateľných ukazovateľov a nevykonanie kalkulácie efektívnosti projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Z hľadiska dlhodobého riadenia projektu a informatizácie verejnej správy považujeme za potrebné definovať konkrétne ciele a merateľné ukazovatele pre tento projekt, zasadenie projektu do rámca existujúcich stratégií (NKIVS, dokumenty SP) a vytvorenie predpokladanej kalkulácie efektívnosti.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Prebieha podávanie žiadostí o NFP
  • 13.11.2018 (plán) Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Ide o čisto technologický projekt, ktorý nie je naviazaný na žiadnu zmenu činností verejnej správy a ani nedeklaruje podporu niektorej z realizovaných reforiem VS, špecificky samosprávy či previazanosť s ňou.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Základným cieľom projektu je podporiť vybudovanie wifi sietí, naplnenie tohto cieľa je možné priamo jednoducho sledovať.
V projekte nie sú určené žiadne konkrétne merateľné ukazovatele, alebo kvantifikovateľné ciele.
Projekt neurčuje nakoľko prispeje k naplneniu existujúcich merateľných ukazovateľov OPII alebo NKIVS.
Nie sú známe žiadne metriky, ktorými bude možné posúdiť naplnenie cieľov projektu, okrem počtu podporených dopytových projektov.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::star:

V štúdii je jasne popísaný časový prebeh tak dopytovo-orientovanej výzvy, ako aj požiadavky na realizáciu jednotlivých dopytových projektov (čo bolo uľahčené nízkou zložitosťou zadania).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Tento projekt nadväzuje na ciele projektu EÚ WiFi4EU, definované nasledovne: “Miestne bezdrôtové pripojenie, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných podmienok, by mohlo prispieť k preklenutiu digitálnej priepasti, predovšetkým v spoločenstvách, ktoré zaostávajú z hľadiska digitálnej gramotnosti, a to aj vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach. Zlepšenie prístupu k rýchlemu a veľmi rýchlemu širokopásmovému pripojeniu, a tým aj k online službám, najmä vo vidieckych oblastiach a na odľahlých miestach, by mohlo zvýšiť kvalitu života uľahčením prístupu k službám, napríklad k elektronickému zdravotníctvu a elektronickej verejnej správe, a mohlo by podporiť rozvoj miestnych malých a stredných podnikov.”

Podľa štúdie uskutočniteľnosti: “Cieľom je dosiahnuť čo najväčšie rozšírenie pozitívnych efektov iniciatívy EK, ktoré sú očakávané ako dôsledok pokrývania verejne dostupných miest v obciach a mestách Slovenska kvalitným signálom WiFi, prostredníctvom WiFi4EU.”


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má napomôcť v zabezpečeniu dostupnosti (rýchleho) pripojenia k sieti Internet na verejných priestranstvách.
V štúdii nie je žiadnym spôsobom vyhodnotené previazanosť pozitívnych efektov tohto projektu s cieľmi informatizácie verejnej správy doteraz rozpracovanými v strategických dokumentoch SR.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, bolo umožnené jej pripomienkovanie, obsahuje dostatočnú mieru detailov pre posúdenie realizovateľnosti vytýčených cieľov (čo bolo uľahčené nízkou zložitosťou zadania).
Viaceré štandardné časti štúdie uskutočniteľnosti absentujú (napr. definovanie konkrétnych cieľov a merateľných ukazovateľov, kalkulácia efektívnosti, vyhodnotenie voči prioritám informatizácie a cieľom NKIVS), čo je zdôvodňované naviazaním na projekt WiFi4EU a dopytovo-orientovaným riešením s nízkou sumou na jeden dopytový projekt.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

V Štúdii uskutočniteľnosti sú popísané dve alternatívy, ktoré vychádzajú z motivácie projektu - širšie uplatniť koncept podpory definovaný v projekte WiFi4EU.
Pre úplnosť by bolo vhodné zaradiť aj “nulovú” alternatívu, t.j. stav bez podpory tvorby WiFi sietí z OPII (t.j. iba podpora v rámci WiFi4EU). Taktiež by bolo vhodné formálne vyhodnotiť alternatívu centrálne budovaného riešenia pre siete WiFi, najmä ak pre iné typy budovania sieťovej infraštruktúry je v niektorých prípadoch deklarovaná iba vhodnosť centrálnych riešení (viď. napr. Edunet).


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti sa uvádza: “Vzhľadom na to, že pôjde o dopytovo orientovanú výzvu a výška NFP na jednu žiadosť neprekročí 15 000 EUR tak sa ekonomická analýza nebude robiť.”
Sme však presvedčený, že kalkuláciu efektívnosti investície bolo treba vypracovať pre projekt ako celok voči celkovému objemu plánovanej investície a možným alternatívnym riešeniam.
Bez takejto kalkulácie nie je možné objektívne vyhodnotiť potrebu či vhodnosť investície (napr. voči iným možným projektom v rámci OPII).


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vopred zverejnená, bolo k nej možné zaslať pripomienky. ÚPVII usporiadalo verejnú prezentáciu zámeru/štúdie a deklaruje záujem o spätnú väzbu k projektu od odbornej verejnosti.
Do pripomienkovania sa zapojili viacerí prevádzkovatelia sietí a dodávatelia komponentov sietí.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 19.3.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • 19.4.2018 Štúdia uskutočniteľnosti schválená
  • 30.7.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
  • 13.11.2018 (plán) Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola
  • 13.2.20119 (plán) Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola