Rezortný privátny cloud

Stiahnuť PDF

Rezortný privátny cloud bude SW a HW infraštruktúra rozprestierajúca sa naprieč troma výpočtovými centrami DataCentra poskytujúca rezortu Ministerstva financií SR a podriadeným organizáciám rezortu financií služby typu IaaS, PaaS, SaaS a CaaS. Bude odzrkadlením pravidiel a najlepších praktík implementácie IT projektov z pohľadu ako technického, tak aj ekonomického. Základy riešenia sú postavené na štandardných a otvorených technológiách, ktoré sú sprístupňované konzumentom služieb prostredníctvom samoobslužného portálu služieb. Ten sprístupňuje manažment funkcie a centralizovaný pohľad na infraštruktúru tvorenú poolmi výpočtových, kapacitných, sieťových a bezpečnostných zdrojov prispôsobených na prevádzku konkrétnych typov v rezorte využívaných služieb.

Náklady na projekt

48,7M Eur (investície) s DPH

Garant

DataCentrum/MF SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Zámer projektu je jasný, avšak dokumentácia je slabo spracovaná a odpovede na viaceré otázky z nej nie je možné zistiť. Ide najmä o kritériá Merateľné ukazovatele, Postup dosiahnutia cieľov, Súlad s KRIT, Alternatívy, Kalkulácia efektívnosti. Sme presvedčení, že prípadné dopracovanie týchto oblastí by sa pozitívne premietlo aj v nákladovej efektívnosti a pridanej hodnote projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Projektový zámer má rácio, na high level úrovni rozumieme problémom, ktoré sa snaží adresovať. V rámci projektu je viacero technických otázok/problémov, ktoré považujeme za potrebné ešte riešiť. Zároveň nie je schválená stratégia budovania komunitných cloudov v štáte zo strany MIRRI, pričom doteraz platná stratégia s “komunitnými cloudami” neráta. Schvaľovať projekty tohto typu bude možné až po schválení novej stratégie a vyhodnotení ich súladu s ňou.

Hodnotenie zverejnené dňa

28.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

 • 27.10.2022 - schvaľovanie v rámci RV PO7 OPII

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Súlad s KRIT

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Gestor deklaruje potrebu obnovy HW a potrebu efektívnej prevádzky IS v rámci rezortu. Ide o technologický projekt. Chýba širší pohľad na reformu v rámci rezortu financií, na ktorú je technologický projekt naviazaný.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projektový zámer neobsahuje merateľné ukazovatele, ktoré sú relevantné pre cloud a cloud služby. Počty služieb a počty prevádzkovaných IS nepovažujeme za relevantné merateľné ukazovatele.

Za relevantné by sme považovali napr. Cloud KPIs You Need to Measure Success - CloudHealth by VMware Suite Na základe skúseností s privátnou časťou prevádzkovanou MV SR je potrebné ako KPI mať napr. náklady na nevyužívané zdroje.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V rámci postupu dosiahnutia cieľov ako kľúčový a prvý krok, ktorý je potrebné vykonať je analýza jednotlivých IS a ich kategorizácia. Tento krok by mal dať odpoveď na viacero problémov:

 • ktoré IS musia byť umiestnené v privátnej časti
 • ktoré môžu byť umiestnené v public časti
 • aké kapacitné zdroje sú potrebné
 • a pod.

Následne je možné navrhnúť efektívne riešenie.


Súlad s KRIT :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Absentuje KRIT MF SR. Nie je známy širší pohľad na DataCentrum ako organizáciu. DataCentrum doteraz realizovalo pomerne vysoké výdavky do budovania infraštruktúry KTI a KTI2. Nie je známe, čo sa udaje s doteraz realizovanými investíciami. Ako sa zmení rozpočet organizácie ako takej. Projektový zámer je postavený izolovane a neposkytuje širší pohľad na DataCentrum ako organizáciu.

V rámci projektového zámeru sa spomína aj DCOM, že by mal byť prevádzkovaný v rámci navrhovaného riešenia. DCOM plánuje aj MV SR v rámci svojho projektu Rozvoja Kopčianskej. Do infraštruktúry DCOM boli realizované výdavky a investície, čo sa s nimi udeje?


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Rozumieme potrebám rezortu financií. Myšlienka špecializovaného prostredia, v ktorom by sa mali prevádzkovať IS na technológií SAP a Oracle, podpora pre open-source technológie a poskytnúť OVM virtuálne DC technologicky agnostické, je v poriadku a je racionálna.

Ako prvé mal byť urobený audit IS, rozhudnutie, že ktoré z týchto IS môžu byť umiestnené do public cloudu, ktoré má význam migrovať a až následne by sa mali definovať technické požiadavky a estimácia zdrojov na budovanie cloudu. Absentuje odhad záujemcov z iných OVM o služby predmetného “komunitného cloudu”.

V rámci biznis prínosu absentuje pohľad cez licencovanie vybraných technológií, napr. pri SAPe je riziko, že vybudované riešenie bude vnímané ako on-premise inštalácia a tak bude prebiehať aj licencovanie.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Absentuje schválená stratégia budovania “komunitných cloudov” zo strany MIRRI. Predmetná stratégia je rozpracovaná.

Projektové zámery v oblasti cloudu a infraštruktúry je možné schvaľovať až po dokončení a schválení tejto stratégie a governance modelu k tejto stratégii.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je slabo spracovaná. Ide o technologický projekt, avšak v dokumentácii absentuje technický detail. Pre projektové zámery v oblasti cloudu a infraštruktúry by mal byť definovaný minimálny štandard informácií, ktoré by mali projektové zámery obsahovať, aby sa dali navzájom porovnávať.

Projektový zámer je postavený na CAPEX koncepte a to kriví alternatívy.

Chýba pohľad na už doteraz realizované výdavky v organizáciach a čo sa s predmetnými investíciami bude diať.

Chýba analýza potrieb IS, ich kategorizácia, estimácia zdrojov a služieb na základe kategorizácie IS


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie je jasný rozdiel mezi alt1 a alt4.

Absentuje alternatíva hybridného konceptu.

Alt2 má viac podalternatív, ktoré nebili vyhodnotené, napr. prenájom cloud providera na území SR.

Kritériá v rámci multikriteriálnej analýzy umelo zvýhodňujú alt4 a sú nekorektne vyhodnotené voči alt2.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Náklady považujeme za vysoké a chýbajú detailnejšie podklady pre ich estimáciu. Ako základe pre estimáciu nákladov považujeme analýzu a katagerizáciu IS, ktoré by v danom prostredí mali byť prevádzkované a absentuje odhad budúcich “zákazníkov”.

Nie sú jasné vstupy do CBA analýzy:

 • absentuju prevadzkove naklady
 • nie je jasné ako sa dospelo k počtom kusov HW a licencii v ramci zalozky Rozpocet – HW a licencie

Je potrebné sledovať všetky náklady pri budovaní cloudu:

 • vybudovanie cloudu
 • personal - mzdy, rozvoj, …
 • elektrika
 • budova
 • sekundarne lokality urcite naklady nasobia
 • migracia IS do cloudu

Alt4 je uchopená ako CAPEX projekt. Nie je jasné, čo sa bude diať po dobe udržateľnosti projektu. Hyperscsale providers budujú a prevádzkujú cloudové služby efektívne kvôli tomu, že realizujú kontinuálny vývoj a obmenu, čo pri CAPEX ponímaní projektu nie je reálne.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Prebehol štandardný participatívny proces. Projektový zámer zverejnený, umožnené pripomienkovanie, verejný hearing.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 8.8.2022 bol projekt vrátený na dopracovanie