Informačný systém - Živnostenský register

Stiahnuť PDF

Vybudovanie nového informačného systému Živnostenského registra, ktorým bude nahradený existujúci informačný systém. Nový IS ŽR bude plne integrovaný na relevantné ISVS a registre (napr. IS OR), umožní zrušenie miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy a zabezpečí plnú elektronizáciu spisov a práce s nimi.

Náklady na projekt

3,9M EUR (investície) + 1,8M EUR (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt IS ŽR je v podmienkach informatizácie verejnej správy v SR objemom menší ale svojim dopadom pomerne významný projekt, majúci dopad na stav podnikateľského prostredia v SR. Jeho realizácia môže mať pozitívny dopad na zlepšenie podnikateľského prostredia a tiež môže prispieť k zlepšeniu stavu informatizácie. Štúdia uskutočniteľnosti bola v záverečnej fáze dopracovaná do podoby bez výraznejších výhrad a obsahuje niektoré pozitívne výstupy, ktoré považujeme za štandard IT projektov (automatická výmena údajov medzi OVM, notifikácie, implementácia princípu jedenkrát a dosť, OpenData, MyData, Open API a iné). Škoda, že nie je známe vyjadrenie zástupcov živnostníkov a podnikateľov k tomuto projektu. Za nedostatky v príprave projektu považujeme absenciu vyčíslenia plánovaných interných ľudských zdrojov na prevádzku IS ŽR na strane MV SR. Rizikom realizácie projektu je závislosť na vybudovaní centrálnych komponentov, ktoré budú realizované v rámci iných projektov.

Stanovisko Slovensko.Digital

Celkovo hodnotíme projekt pozitívne najmä z pohľadu možných biznis prínosov, prínosov v oblasti informatizácie, využitia agilných metód implementácie jeho častí a tiež z pohľadu odhadovania nákladov projektu metódou Use Case Pointov (UCP). Za riziká v projekte považujeme najmä nejasnosti ohľadom dostupnosti centrálnych komponentov a nejasné zapojenie zástupcov živnostníkov a podnikateľov do prípravy projektu. Odporúčame jasne zadefinovať míľniky a závislosti - najmä na projekty centrálnych komponentov - a určiť stratégiu postupu v prípade ich značného oneskorenia alebo možného zlyhania.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Projekt čerpá z výstupov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, ktorý je realizovaný cez Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS). IT projektu predchádzala analýza súčasného stavu procesov a agend a návrh ich zmien. Procesy aktuálneho stavu aj navrhovaného budúceho stavu sú uvedené v prílohách na Meta IS. V rámci projektu je riešené napojenie a integrácia s existujúcimi aj novo budovanými ISVS v rámci MV SR aj inými OVM, najmä novým IS OR.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Projekt definuje viacero KPI, z ktorých za relevantné považujeme najmä:

  • zníženie počtu administratívnych úkonov a predkladania potrebných dokladov
  • automatizáciu a notifikácie vo vybraných prípadoch
  • skrátenie doby vybavenia podania
  • zvýšenie kvality údajov

Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram dosiahnutia cieľov je definovaný. Pozitívne vnímame snahu definovať aktivity (agregované skupiny) pre realizáciu jednotlivých fáz projektu. Zároveň zdôrazňujeme, že projekt je “odkázaný” na vybudovanie centrálnych komponentov správneho konania. Časový harmonogram ich realizácie je otázny a v projekte predstavujú (popísané ale nevyčíslené) riziko. Pozitívom plánovanej realizácie projektu je využitie agilných metód implementácie niektorých jeho unikátnych častí.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Za najväčšie prínosy realizácie projektu považujeme odstránenie papierovej formy spracovania podaní, automatizovanú výmenu údajov medzi viacerými kľúčovými ISVS, možnosť zakladania obchodných spoločností v budúcnosti po prepojení IS ŽR a IS OR bez nutnosti čakania na vybavenie živnostenského oprávnenia v prípade podnikania v oblasti voľných živností, odstránenie miestnej príslušnosti vybavovania živnostenskej agendy, čo na jednej strane ušetrí čas živnostníkom a na strane druhej umožní efektívne prerozdeľovanie vybavovanej agendy medzi odbormi živnostenského podnikania v rámci celej SR. Za prínos považujeme aj implementáciu systému notifikácií v oblasti termínov oprávnení a odborných spôsobilostí pri viazaných a koncesovaných živnostiach ako aj zvýšenie kvality údajov.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt sa javí byť v súlade s princípmi informatizácie spoločnosti, ako boli nadefinované v NKIVS. Plánuje využiť vládny cloud a jeho služby, centrálne komponenty správneho konania a automatizované napojenie na externé ISVS a registre, najmä na nový IS OR. Riziká, vyplývajúce z potreby časového zosúladenia týchto iniciatív, sú v projekte definované. V projekte je zahrnutý princíp jedenkrát a dosť, automatizácia výmeny údajov a maximálna miera odstránenia “papierovej” agendy. Projekt zároveň počíta s budovaním Open API a publikovaním OpenData a MyData.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle platného vzoru. Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje všetky povinné údaje vyžadované platným vzorom. K termínu verejného prerokovania bola k dispozícii stará verzia štúdie uskutočniteľnosti s viacerými nedostatkami, ktoré boli následne odstránené a do prepracovanej verzie štúdie uskutočniteľnosti bolo doplnených viacero údajov, grafov a informácií, ktoré do značnej miery zlepšili kvalitu štúdie uskutočniteľnosti.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Alternatívy boli posúdené a vyhodnotené. Za nie úplne šťastné považujeme určenie niektorých KO kritérií, ktoré následne ovplyvňujú aj vyhodnotenie alternatív. Napríklad kritérium “využitie spoločných komponentov” v tomto kontexte vnímame úplne zbytočne. Nedôjde totiž k reálnemu porovnaniu alternatívy C a D, lebo alternatíva C je vyradená na základe pomerne formálneho kritéria. V skutočnosti by bolo zaujímavé sledovať, aká je úspora z využitia centrálnych komponentov (alt. D) oproti ich nevyužitiu (alt. C) a teda porovnať tieto dve alternatívy ekonomicky, nielen formálne. Je to dôležité aj vzhľadom na riadenie projektu - väzba na projekt centrálnych komponentov je časovo nejasná a teda by bolo vhodné toto riziko aj finančne vyjadriť a manažovať (“ak nebudú centrálne komponenty včas pripravené, musí projekt pokračovať alternatívou C, ktorá je o XY EUR drahšia”).


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulácie sú spracované pre 2 zo 4 alternatív. Oceňujeme, že kalkulácie nákladov sa dostali až na úroveň metódy UCP a sú naviazané na procesné modely (výstupy optimalizačného projektu). Je škoda, že sa stráca väzba medzi UCP odhadmi a rozpočtom, ktorý je stále postavený na odhadoch človekodní a FTE. Vhodnejšie by bolo rozdelenie rozpočtu na jednotlivé moduly a previazanie na UCP. Nakoľko sa v odhadoch nákladov na realizáciu projektu počíta s úsporami vďaka realizácii iných projektov, bolo by vhodné vyčísliť riziká a prípadný finančný dopad, spôsobený oneskorením alebo aj zlyhaním týchto projektov. Za nedostatok kalkulovaných nákladov považujeme absenciu plánovania akýchkoľvek interných personálnych kapacít na prevádzku IS ŽR (zabezpečenie úrovne podpory L2 v rozsahu 24x7). Zdôvodňovanie takéhoto prístupu tým, že tých ľudí má MV SR v súčasnosti k dispozícii, považujeme z pohľadu plánovania potrebných ľudských zdrojov na prevádzku ISVS za chybný.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt bol predmetom verejného pripomienkovania a prerokovania. Podklady k projektu boli zverejnené, štúdia uskutočniteľnosti v čase verejného prerokovania v starej verzii s viacerými nedostatkami. Ako problém v participácii na prerokovaní projektu považujeme, že sa k nemu nevyjadril žiadny z relevantných zástupcov živnostníkov ani podnikateľských zväzov. Ich vyjadrenie k vecnej a procesnej časti projektu by malo byť nutnou súčasťou procesu prípravy tohto projektu.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 28.3.2018 verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti