Jednotný informačný systém štatistických údajov (JIS ŠU)

Stiahnuť PDF

Projekt má vytvoriť platformu pre štatistické zisťovanie, ktorú budú používať povinné osoby a taktiež vytvoriť potrebné integrácie, aby bolo možné automatizovaným spôsobom získavať niektoré údaje priamo z informačných systémov spravodajských jednotiek (právnické osoby,…)

Náklady na projekt

10,1M Eur (investície) + 16M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Štatistický úrad SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Cieľ projektu (znižovanie administratívnej záťaže pri štatistickom zisťovaní na strane spravodajských jednotiek) považujeme za vhodný, avšak už dnes výrazne mešká podľa pôvodného plánu v reformnom zámeri. Štúdia nie je delená na samostatné moduly, čo znemožňuje vyhodnotenie opodstatnenosti pre jednotlivé časti projektu. Ako problematické vnímame náklady projektu, ktoré boli podľa štúdie urobené síce vhodnou UCP metodikou, avšak chýbajú zdrojové dáta, čiže nie je možné overiť opodstatnenosť týchto nákladov. Ako problematické vnímame aj náklady na prevádzku (10 rokov), ktoré výrazne prevyšujú investičné náklady. Participáciu na projekte vnímame pozitívne.

Stanovisko Slovensko.Digital

Opodstatnenosť nákladov projektu nie je možné z dostupných materiálov vyhodnotiť a javia sa ako neúmerne vysoké vzhľadom na poskytovanú funkcionalitu. Štatistický úrad prisľúbil, že tieto informácie sprístupní, dokiaľ ich relevantnosť nebudeme môcť overiť, vidíme kritický nedostatok (dávame red flag) za časť kalkulácie efektívnosti.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 12.6.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Reforma VS sa zameriava na znižovanie administratívnej záťaže a zvýšenie kvality zberu štatistických dát. Nemáme väčšie výhrady.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ciele z reformného zámeru

image
image

Zo štúdie

Tieto merateľné ukazovatele považujeme za vhodné, s výnimkou “implementovaná integračná platforma”, ktorý môže byť naplnení aj keby k zvýšeniu konzistetnosti dátových zdrojov nikdy neprišlo. Metrikou by malo byť zníženie chybovosti dát.

Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere bol plán nasledovný a je zrejmé, že tento plán je už výrazne v sklze.


image

Harmonogram zo štúdie
image


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS zatiaľ nebol vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::star:

Biznis prínos projektu je uveriteľný a pochopiteľný. Nemáme výhrady.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt sa orientuje na odbremenenie administratívnej záťaže pomocou integrácie na externé systémy a integrácie údajov v rámci cieľa jedenkrát a dosť. Taktiež buduje centrálne riešenie, ktoré má jasných konzumentov. Hodnotíme pozitívne.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Problematickou časťou štúdie je fakt, že nedelí projekt na jednotlivé moduly, ktoré majú vlastné prínosy a náklady, ale “moduly” predstavujú jednotlivé fázy projektu (špecifikácia, návrh…). Z dodaných slepých rozpočtov je však zrejmé, že dodávatelia na systém pozerajú práve takto. Toto nepovažujeme za vhodné, kedže sa dá na projekt pozerať len ako jeden veľký celok.


Alternatívy :star::star::star::star:

Štúdia popisuje viaceré alternatívy, pričom hodnotíme pozitívne, že multikriteriálnou analýzov nebol zvolený maximalistický variant.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácie prínosov projektu sú overiteľné v časti existujúceho stavu, budúci stav je expertným odhadom avšak je uveriteľný. Túto časť hodnotíme pozitívne. Z pohľadu nákladov bola použitá vhodná metodika pomocou UCP, avšak zdrojové údaje sú nedostupné, čiže je nemožné overiť odpodstatnenosť týchto nákladov. CBA taktiež obsahuje pomerne vysoké poplatky za licencie a sw dodávateľovi pričom nie je zrejmé, čo tieto náklady sú. V neposlednom rade tým, že projekt nebol rozdelený na moduly nie je zrejmé, ktoré časti projektu majú aké prínosy a náklady, preto sa dajú brať len ako celok, čo považujeme za nevhodné. Úrad prislúbil detailnejšiu dokumentáciu k UCP, kým sa tak stane dávame red flag za časť nákladov.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Z pohľadu participácie vnímame záujem úradu o zlepšenie aktuálneho stavu a orientáciu na občana, ceníme si odbornú diskusiu a otvorenosť. Viaceré zásadné pripomienky však neboli akceptované (napr. delenie na moduly).


:file_folder: Dokumenty

  • Štúdia uskutočniteľnosti

:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • máj 2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti