Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vytvorenie analytického nástroja na podporu ekonomickej regulácie v oblasti zdravotníctva. Vytvorený softvérový nástroj by mal podporovať a modelovať vývoj a dopad nákladových opatrení na oblasť zdravotníctva. MZ SR už teraz realizuje analýzu a stanovenie cien jednotlivých výkonov. Realizácia OPII projektu má význam až po dodaní výsledkov EVS projektu, t.j. uceleného nákladového modelu. Nákladový model bude generovať požiadavky na softvérový nástroj. Dáta majú byť získavané vzorkovo primárne z bežných ambulancií. Medziročná úspora v zdravotníctve by sa mala dosahovať na základe porovnania definovaného nákladového modelu pre jednotlivé úkony voči reálnym finančným prostriedkom. Zo strany zdravotných poisťovní majú byť preplácané náklady len do výšky nákladového modelu pre jednotlivé úkony.

Náklady na projekt

Vývoj 1,53 mil. EUR (s DPH) + Prevádzka 1,47 mil. EUR (s DPH)

Garant

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Realizácia OPII projektu má význam až po dodaní výsledkov EVS projektu, t.j. uceleného nákladového modelu. Nákladový model bude generovať požiadavky na softvérový nástroj. Zároveň ide o dátový projekt, z tohto dôvodu je potrebné venovať veľkú pozornosť práve analýze dát, potrebnej štruktúre, potrebnej kvalite a integrite dát, atď. V rámci CBA a víťazná alternatíva boli postavené na použití komerčných produktov od výrobcov ako SAP, Microsoft. Je potrebné v rámci VO a realizácie projektu zabezpečiť technologickú neutralitu požiadaviek a klásť dôraz na TCO výsledného riešenia.

Stanovisko Slovensko.Digital

Je vidieť pridanú hodnotu projektu. Nákladovo ide aktuálne o jeden z najlacnejších projektov. Projekt má ale význam realizovať až po úspešnej realizácii potrebných aktivít v rámci EVS projektu, konkrétne návrh ekonomického nákladového modelu a regulácie. Tento výstup by mal slúžiť ako vstup do VO OPII projektu. Zároveň ide o dátový projekt, z tohto dôvodu je potrebné venovať veľkú pozornosť práve analýze dát, potrebnej štruktúre, potrebnej kvalite a integrite dát, atď. Pri príprave VO a realizácii projektu odporúčame zabezpečiť technologickú neutralitu požiadaviek, detailne sa venovať prípravným trhovým konzultáciám a overiť vhodnosť riešenia pomocou pilotného riešenia.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

 • ŠÚ po verejnom prerokovaní. ŠÚ by mala byť predložená na schvaľovanie v rámci decembrového riadiaceho výboru OPII pre výber projektov.

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Reformný zámer existuje a je schválený. Cieľom reformy je lepšia regulácia vo výdavkovej oblasti zdravotníctva, najmä v oblasti ambulantných výkonov. Sekundárnymi cieľmi je budovanie analytických kapacít a riadenie a rozhodovanie sa na základe dát a dátových analýz a dátových modelov.
RZ_MZSR


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ plánuje len jeden ukazovateľ a to zníženie medziročného nárastu dlhu v zdravotníctve. Realizáciou projektu sa plánuje dosiahnuť v roku 2026 zniženie medziročného nárastu dlhu o 1%, t.j. 905 440,- EUR.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Bolo by vhodné harmonogram realizácie doplniť o ďalšie dôležité informácie a závislosti. Realizácia projektu má význam až v momente ako budú dostupné výsledky EVS projektu, t.j. nákladový model. Zároveň v rámci harmonogramu chýba informácia o termíne a dĺžke plánovaného verejného obstarávania a z neho vyplývajúcich krokov. Odporúča sa aplikovať overenie si správnosti postupu prostredníctvom pilotného riešenia, pilot akceptovať zo strany MZ SR a následne vo forme ďalších iterácií softvérové riešenie rozvíjať.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ a z nej vyplývajúci projekt môže predstavovať prínos v systematickom riadení vybraných výdavkov v rámci rezortu zdravotníctva. Na základe získaných informácií, by malo isť o náklady bežných ambulantných výkonov. Otázne je do akej miery bude možné daný projekt využiť aj na reguláciu iných výdavkov v rezorte zdravotníctva.
Rizikom ovplyvňujúcim úspešnosť projektu sú vstupné dáta, ich kvalita, aktuálnosť. Navrhované softvérové riešenie bez potrebných vstupných dát a v potrebnej kvalite bude irelevantné.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

ŠÚ priamo podporuje ciele informatizácie a to rozhodovanie sa a tvorbu politík na základe dát a dátových analýz.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ spĺňa všetky bežné a povinné náležitosti.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ a CBA rozpracúva 3 alternatívy:

  1. nerobí sa nič,
 • A. modfikácia existujúcich IS a budovania BI nad týmito IS,
 • B. vytvorenie samostatného riešenia, do ktorého sú dáta z jednotlivých IS importované.
  Víťaznou alternatívou je B.

Z pohľadu SD chýbala alernatíva, ktorá by posúdila možnosti realizácie projektu prostredníctvom open-source technológií. Alternatíva B v rámci CBA ráta s nákupom sw produktov a zabezpečením ich prevádzky. Ide o komerčné produkty od výrobcov ako napr. Microsoft a SAP.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

CBA spĺňa základné požiadavky na CBA. CBA obsahuju slepé rozpočty. CBA predpokladá prevádzku vo vládnom cloude.
V rámci CBA chýba identifikácia výšky nákladov na interné zdroje. Interné zdroje predstavujú legitímny náklad projektu.
V rámci CBA chýba identifikácia prípadných nákladov potrebných na úpravu existujúcich IS, aby poskytovali potrebný rozsah dát a v požadovanej štruktúre. V rámci iných ŠÚ sú takéto náklady priznávané._
CBA identifikovala potrebu 1 108 externých MD na vývoj aplikácii v rámci projektu.
CBA na základe komerčných sw produktov identifikovala potrebu obstarania vo výške 530 tis. EUR a zároveň podporu pre prevádzku týchto produktov na 10 rokov vo výške 899 tis. EUR.
V rámci VO by nemali byť preferované žiadanie konkrétne produkty. Požiadavky v rámci VO takto môže splniť viacero produktov a existuje predpoklad na možnú úsporu.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

MZ SR štandardne sprístupnilo ŠÚ na MetaIS. Zároveň pružne reagovalo na dodatočnú emailovú komunikáciu. Verejný hearing bol vedený konštruktívne, diskutovalo sa o viacerých témach, pripomienkach.

Diskusie k projektu na platforme:

 • nie sú známe topicy ku projektu, alebo príslušnej téme, tu na platforme

:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • verejné vypočutie 28.11.2018
  _