Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie

Stiahnuť PDF

Projekt komplexne pokrýva informatizáciu činností SIŽP spojené s výkonom kontrolnej činnosti od zberu podnetov, cez prácu inšpektorov až po zverejňovanie výsledkov.

Náklady na projekt

8,7M Eur (investície) + 4,9M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

IT časť projektu je v štúdii pomerne dobre spracovaná, sú jasné ciele projektu a harmonogram rozdelený do 4 etáp. SIŽP na základe pripomienok viaceré časti štúdie dopracovali. Slabými miestami projektu zostávajú vysoké náklady - v niektorých prípadoch spôsobené nie nevyhnutnými funkciami, a taktiež slabo identifikovaný cieľový stav a výsledok reformy verejnej správy.

Stanovisko Slovensko.Digital

V predkladanej štúdii uskutočniteľnosti nevidíme zásadné nedostatky, ktoré by bránili jej schváleniu. Vzhľadom na vysoké predpokladané náklady projektu je potrebné hľadať možnosti úspory najmä nastavením vhodných parametrov verejných obstarávaní súvisiacich s projektom. V rámci aktivít financovaných z OP EVS je taktiež potrebné lepšie identifikovať cieľový stav v oblasti kontroly životného prostredia a vymožiteľnosti ich výsledkov.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 21.2.2019 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je realizovaný v rámci schváleného reformného zámeru.
V programovom vyhlásení vlády 2016-20 je uvedená “potreba prijatia opatrení na zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia”.
Naplánované je riešenie optimalizácie procesov SIŽP v rámci projektu financovaného z OP EVS.

Želaný cieľový stav však nie je v existujúcich dokumentoch detailnejšie popísaný. Podľa nášho názoru by nemal byť definovaný “počtom kontrol”, ale určitým stavom životného prostredia, resp. podielom skutočne existujúcich a kontrolovaných či postihovaných problémov.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa reformného zámeru:
Capture
Capture

V štúdii uskutočniteľnosti sú tieto merateľné ukazovatele detailnejšie popísané a pridané sú ďalšie, najmä:

  • Podiel poskytovateľov meraní pripojených on-line rozhraním: NA→100%
  • Pomer podaní cez mobilnú aplikáciu voči všetkým podaniam: NA→75%
    podaní
  • Počet incidentov ohrozujúcich integritu výstupov: NA→0% incidentov

Za hlavný merateľný ukazovateľ je možné považovať “počet vykonaných kontrol za rok”. Pritom v štúdii uskutočniteľnosti je deklarované, že cieľový stav 4000 kontrol za rok “je potreba považovať za minimum z minima”, ktoré “je stále pod úrovňou porovnateľných údajov zo susedných štátov”. Nie je pritom jasné, aké sú obmedzenia pre stanovenie skutočnej potrebnej cieľovej hodnoty. Optimálny cieľový stav nie je ani odhadnutý.

Podľa nášho názoru v rámci tohto projektu budovaný informačný systém je dostatočne robustný a nebráni dosiahnutiu aj vyšších parametrov v hlavných merateľných ukazovateľoch.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

V reformnom zámere a štúdii uskutočniteľnosti sú detailne popísané kroky vedúce k cieľovému stavu. Nie sú predpokladané zásadné zmeny v štruktúre a počte zamestnancov SIŽP.
Projekt je rozdelený do viacerých etáp, čím je možné efektívnejšie riadiť dosahovanie konkrétnych výsledkov.
V niektorých prípadoch vidíme zmysel zmeniť poradie implementácie funkčných celkov, napr. modul/aplikáciu “podnety” realizovať čím skôr, keďže je funkčne nezávislá od ostatných časti projektu a práve jej pomocou má dôjsť k napĺňaniu niektorých cieľov projektu.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili


Biznis prínos :star::star::star::star:

Realizácia projektu je kľúčová pre zvýšenie efektívnosti práce SIŽP. Pomocou projektu majú byť riešené aj viaceré zásadné problémy vyplývajúce z digitálneho riadenia údajov, napr. garancia integrity a autenticity záznamov tak, aby nedochádzalo k ich spochybneniu.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt má zmeniť súčasné IT prostredie v SIŽP v oblasti výkonu kontrolnej činnosti tak, aby spĺňalo všetky súčasné požiadavky v rámci NKIVS. Deklarovaná je podpora konceptu MyData (prostredníctvom zriadenia osobnej zóny klienta) a OpenData (zverejňovanie informácií o kontrolách), prepojenie s inými OVM, explicitne nie je uvedený spôsob riešenia témy 1x a dosť.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná a bola pripomienkovaná. Vo viacerých oblastiach má slabé miesta, identifikované aj v tomto hodnotení.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je uvedený variant zachovania súčasného stavu s pokračovaním jeho rozvoja a dva rozvojové varianty. Variant C bol vylúčený na základe “nemožnosti vyčísliť prínosy riešenia pre účel CBA”, čo považujeme za nesprávne.
Vzhľadom na vysoké predpokladané náklady chýba rozpracovanie variantu, ktorý by hľadal optimálne nízke náklady pri čo najvyšších výsledkoch.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Počas pripomienkovania štúdie uskutočniteľnosti došlo k podstatnému zníženiu odhadu potrebných nákladov. Náklady však stále považujeme za nadhodnotené, čo je možné vidieť aj na porovnaní prevádzkových nákladov, kde je plánovaný 17 násobný nárast oproti súčasnému stavu.

V niektorých moduloch je plánovaná funkčnosť vyžadujúca vysoké náklady, avšak nie je jasný ich priamy prínos pre ciele projektu, napr. použitie umelej inteligencie a strojového učenia.

V rámci ďalšieho priebehu projektu vidíme veľký priestor na ďalšie znižovanie nákladov, najmä na prevádzku IS. V tejto oblasti bude kľúčové správne nastavenie parametrov verejných obstarávaní.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať a prebehlo jej verejné prerokovanie. SIŽP sa zaujímalo o spätnú väzbu na projekt a na základe pripomienok podstatne upravilo viaceré časti štúdie uskutočniteľnosti.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 24.9.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 24.1.2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti