Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) - Fáza 2

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vybudovať komplexné riešenie na poskytovanie prehľadu jednotlivých regulácií a posudzovanie vplyvu regulácií na podnikateľské prostredie. V tomto hodnotení je posudzovaná “fáza 2” projektu.

Náklady na projekt

8,1M Eur (investície) + 5,7M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH - fáza 2 projektu

Garant

Ministerstvo hospodárstva SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Pozitívne vnímame celkový cieľ projektu a iteratívny postup realizácie. Zároveň však vnímame riziká spojené so závislosťou úspechu projektu na iných faktoroch ako je ochota zmeny legislatívneho procesu, potreba prípravy vysokej kvality dát a z pohľadu koncového používateľa/podnikateľského subjektu potreba adopcie projektu aj ďalšími gestormi regulácií. V nákladovej rovine vidíme možnosti dodatočných úspor detailnejšou analýzou vybraných modulov, napr. kolaboračná platforma, komplexný monitoring regulovaného prostredia, register regulácií.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pozitívne vnímame konečný cieľ projektu a iteratívny postup realizácie. V projekte nevidíme zásadné problémy, avšak vnímame riziká spojené so závislosťou úspechu projektu na iných faktoroch ako je ochota zmeny legislatívneho procesu, potreba prípravy vysokej kvality dát a z pohľadu koncového používateľa/podnikateľského subjektu potreba adopcie projektu aj ďalšími gestormi regulácií. V nákladovej rovine vidíme možnosti dodatočných úspor, detailnejšou analýzou vybraných modulov. Nerealizovanie verejného prerokovania štúdie vnímame ako negatívum projektu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Výsledok štúdie uskutočniteľnosti by mal mať dopad na proces posudzovania vplyvov a dopadov na podnikateľské prostredie pri zavádzaní alebo zmene relevantných legislatívnych zmien. Takýto prístup je možné hodnotiť ako pozitívny krok, ale zároveň z hľadiska realizácie ide o projekt s pomerne vysokým rizikom a závislosťami od iných, korektných vstupov. Ako riziko vnímame adopciu tejto zmeny aj v doménach, ktoré nie sú v gescii MH SR.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ukazovatele sú definované. Ide najmä o ukazovatele, ktoré reprezentujú výsledky IT projektu. Nie je jasné ako a na základe čoho boli hodnoty ukazovateľov definované, chýba priblíženie spôsobu výpočtu. Niektoré ukazovatele považujeme za nerealizovateľné alebo ťažko realizovateľné, napr počet zlepšených regulácií na základe ex-post hodnotenia s hodnotou 200.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram dosiahnutia cieľov je definovaný. Pozitívne vnímame snahu projekt rozfázovať a pre jednotlivé fázy definovať aktivity (agregované skupiny), ktoré v danej fáze majú byť realizované. Ako nedostatok vnímame pomerne všeobecnú definíciu jednotlivých aktivít., čo neumožňuje identifikovať konkrétne aktivity, identifikovať ich pridanú hodnotu a väzby medzi sebou. Takto sa napr. “skrývajú” aktivity ako je vytvorenie mobilnej aplikácie, chatbot a pod., ktorých dôležitosť z hľadiska implementácie nie je až tak dôležitá a ich prípadná implementácia by mala byť až v posledných fázach projektu.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Na základe štúdie uskutočniteľnosti je možné identifikovať celkový plánovaný biznis prínos. Štúdia uskutočniteľnosti by mala jasnejšie identifikovať aktivity, ktoré sú z pohľadu dosiahnutia výsledkov projektu kritické a ktoré sú ich nadstavbou. Zároveň ako riziko vnímame adopciu výsledkov tohto projektu ďalšími gestormi iných regulácií, potrebou prípravy dát a pod., teda nákladov na strane týchto ďalších gestorov a teda konečný dopad/prínos pre koncového používateľa/podnikateľský subjekt.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdiu uskutočniteľnosti prispieva k týmto princípom informatizácie:

  • rozhodovanie na základ analytických dát a podkladov,
  • publikovanie dát v otvorenej podobe,
  • budovanie otvorených API,
  • poskytovanie výsledkov projektu vo forme PaaS pre ďalších gestorov regulácií.

Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle platného vzoru. Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje všetky povinné údaje vyžadované platným vzorom. K prehľadnosti by pomohla aktualizácia štúdie po každej fáze, t.j. jasné zadefinovanie výstupov už zrealizovanej fázy a plán konkrétnych aktivít a výstupov pre ďalšie fázy.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Navrhované alternatívy považujeme za reálne. Zároveň vidíme možnosti dedfinovania viacerých podalternatív pre vybranú alternatívu a to hlavne vo variovaní obsahu a rozsahu danej alternatívy a jej fáz. Sme názoru, že plánované ukazovatele je možné dosiahnuť aj s menším rozsahom funkčnosti IT riešenia a teda pri nižších implementačných nákladoch. Príklady takýchto nie-kritických funkcionalít modulov sú napr. prieskumy, mobilná aplikácia, chatbot a pod.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Na základe pripomienok ÚHP a S.D došlo skoro k zníženiu pôvodne plánovaných nákladov na polovicu. Zároveň stále vidíme možnosti optimalizácie nákladov projektu vypustením vybranej funkčnosti jednotlivých modulov, resp. detailnejšou analýzou jednotlivých modulov, konkrétne:

  • kolaboračná platforma,
  • komplexný monitoring regulovaného prostredia,
  • register regulácií.

Dôležité je si uvedomiť, že ide o fázu 2, čiže celkové náklady na jednotlivé moduly sú vyššie, nakoľko vo fáze 1 sú pre tieto moduly tiež plánované investície.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Negatívne hodnotíme absenciu verejného prerokovania. MH SR zaslalo štúdiu uskutočniteľnosti pre fázu 2 na pripomienkovanie, ale verejné prerokovanie nebolo realizované. MH SR nezrealizovanie verejného prorokovania odôvodnilo, že štúdia už bola predmetom prerokovania ako celok, t.j. za všetky fázy. Ako S.D vítame možnosť osobného stretnutia s MH SR k pripomienkam, ale verejné prerokovanie je prístupné širšiemu spektru subjektov.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • pripomienkovanie fázy 2
  • stretnutie S.D s MH SR k prerokovaniu pripomienok.