Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Stiahnuť PDF

Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Na konci projektu bude vytvorené a funkčne i obsahovo overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia.

Náklady na projekt

1M Eur (investície) + 100k Eur/rok (prevádzka po ukončení projektu) s DPH

Garant

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt vytvorí nástroj na podporu vzdelávania dospelých v oblasti digitálnych zručností a jeho financovania z verejných zdrojov/štátom. Projekt má vytvoriť a funkčne i obsahovo overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia. Projekt nemá spracovanú procesnú analýzu kto a ako bude systém používať pri vzdelávaní a kto a ako bude vytvárať nový a aktualizovať existujúci vzdelávací obsah. V projekte je definovaná len licencia pre vzdelávací obsah, ktorý bude do systému vložený počas projektu. Licenčná politika budúceho nového vzdelávacieho obsahu chýba. Toto vytvára riziko Vendor Locku pre budúci vzdelávací obsah.

Stanovisko Slovensko.Digital

Projekt sleduje správne a reálne ciele. Na elimináciu rizík ich efektívneho dosiahnutia je do podkladov projektu potrebné doplniť popis procesov realizátorov vzdelávaní v rámci ktorých bude systém používaný, popis procesov subjektov, ktoré budú vytvárať nové vzdelávacíe obsahy a popisu procesov na kontrolu kvality a vkladania nových vzdelávacích obsahov do systému; popis biznis procesu pre prevádzkovateľa a lektorov na zabezpečenie vytvárania alebo vloženia nových testov alebo vzdelávacieho obsahu a úpravy existujúcich testov alebo vzdelávacích obsahov a dokument “Licenčná politika pre vzdelávací obsah”, čo v budúcnosti, po schválení dokumentu, vylúči Vendor-lock a nastaví transparentné pravidlá pre zmeny, doplnenia a “znovupoužitie” testov alebo vzdelávacieho obsahu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 11.6.2021 Plánované schvaľovanie projektu v riadiaciom výbore OPII

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Súlad s KRIS

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, kapitola 3.1.1 a prispieva k cieľom definovaným v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie. Dokumenty Prípravnej fázy projektu neobsahujú popis reformy verejnej správy, t.j. aké budú procesy na zabezpečenie vzdelávacích aktivít s využitím vybudovaného systému. MIRRI SR sa spolieha na aktivity a procesy, ktoré realizujú členovia Digitálnej koalície (partner projektu) pri zabezpečovaní svojich vzdelávacích aktivít, ktoré ale v dokumentoch Prípravnej fazy popisane nie sú.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ukazovatele projektu sú správne a explicitne definované.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt má jasne určené zásadné kroky, ktoré budú vykonané na vytvorenie testovacej platformy.
Projekt nemá spracovanú procesnú analýzu kto a ako bude systém používať pri vzdelávaní a kto a ako bude vytvárať nový a aktualizovať existujúci vzdelávací obsah. V tejto téme sa MIRRI SR spolieha na aktivity a procesy, ktoré realizujú členovia Digitálnej koalície (partner projektu), ktoré ale v dokumentoch Prípravnej fazy popisane nie sú.


Súlad s KRIS :star::star::star::grey_star:

Projekt je v súlade s KRIT, zverejnenom v MetaIS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

MIRRI SR je v projekte koordinátorom opatrení v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov technológii a digitalizácie na spoločnosť, Partnerom v projekte bude Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky a to vzhľadom na jej špecifické postavenie definované aj v rámci Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030.
Výstupy projektu budú slúžiť predovšetkým na podporu a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície, pre posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva (široká verejnosť, podnikateľský sektor, verejná sprava a samospráva) a pre podporu a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Európskej komisie s názvom Digital Skills and Jobs Coalition (Digital skills and jobs coalition | Shaping Europe’s digital future) na Slovensku.
Členovia Digitálnej koalície, ktorí sa na podpore projektu podieľajú, sú: IT Asociácia Slovenska, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Z dokumentov fázy Príprava projektu nie je zrejmé ako budú výstupy projektu zakomponované do procesov vzdelávania a tvorby nového vzdelávacieho obsahu.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

Projekt je v súlade s cieľmi informatizácie verejnej správy, ktoré sú definované v NKIVS


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Dokumenty fázy Príprava projektu sú v súlade s príslušným metodickým pokynom. Obsahujú dostatočne špecifikovaný a konkrétny predmet projektu.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

V dokumentoch fázy Príprava projektu sú popísané a logicky členené 4 alternatívne spôsoby riešenia.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

V dokumentoch fázy Príprava projektu, “BC/CBA – odôvodnenie projektu” čísla uvedené v kalkulácii efektívnosti sú založené na realite a náklady na projekt sú porovnané s nákladmi na podobné riešenia v komerčnom svete.
V projekte je definovaná len licencia pre vzdelávací obsah, ktorý bude do systému vložený počas projektu. Licenčná politika budúceho nového vzdelávacieho obsahu chýba. Toto vytvára riziko Vendor Locku pre budúci vzdelávací obsah.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Dokumenty fázy Príprava projektu boli zverejnené ešte pred schválením. Bolo umožné verejné pripomienkovanie pred schválením a pripomienky Slovensko.Digital boli adekvátne vysvetlené a zapracované.


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 7.5.2021 Verejné pripomienkovanie národného projektu