Zvýšenie dostupnosti eZdravia

Stiahnuť PDF

Výsledkom projektu bude:

Náklady na projekt

Celkové náklady projektu sú plánované na 74 mil EUR s DPH, z toho náklady na implementáciu projektu predstavujú 48 mil. EUR s DPH a náklady na prevádzku predstavujú 26 mil EUR s DPH.

Garant

NCZI

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Štúdia uskutočniteľnosti po jej schválení bude zaradená do tzv. zásobníka projektov. ŠÚ získala redflag v rámci nákladovej efektívnosti. ŠÚ v iných kritériách získala len jednu hviezdičku. Negatívne hodnotíme teda hlavne nákladovú efektívnosť projektu, nedostatočnú úroveň detailu informácií pri technickom type projektu, nedostatočné rozpracovanie alternatívnych riešení projektu vo vzťahu k jeho zameraniu. PTK realizovaná v rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti hodnotíme negatívne najmä z pohľadu administratívno-procesnej stránky.

Stanovisko Slovensko.Digital

Negatívne vnímame nákladovú stránku projektu. Máme informácie, že NCZI má k dispozícii podrobnejšie informácie o plánovanom nákupe HW a SW. Tieto zoznamy neboli poskytnuté verejnosti na posúdenie. Na základe dostupných informácií v CBA a pod. sme názoru, že existujú potenciálne úspory rádovo v desiatkach % (pomerne vysoké ceny za človekodni, aplikácia cenníkových cien, …). Z týchto dôvodov projekt získal redflag práve v kritériu nákladovej efektívnosti a pred vyhlásením verejného obstarávania odporúčame aplikovať PTK. PTK v rámci štúdie uskutočniteľnosti nehodnotíme pozitívne.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

 • pripomienkovanie do 20.5.2019
 • verejný hearing 21. mája 2019 od 13:00 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová ul. 2, Bratislava
 • účasť na verejnom hearingu je potrebné potvrdiť Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 19. mája 2019
 • štúdia má byť predmetom schvaľovania dňa 1.7.2019

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer je schválený. Ide o reformný zámer “e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva”. Reformný zámer pokrýva viacero OPII projektov. Cieľom reformy je vo všeobecnosti zvýšenie využívania systému eZdravie a iných IS a z toho plynúce výhody ako napr. že eZdravie bude predstavovať jeden zdroj pravdy pre všetky zainteresované subjekty, zvýšenie dostupnosti eZdravia a ďalších IS v rezorte zdravotníctva a pod.

Výsledkom projektu teda nebude priamo zmena, reforma VS, ale projekt vytvára prostredie pre:

 • možnú racionálnejšiu a efektívnejšiu prevádzku existujúcich a plánovaných IS,
 • možnú stabilizáciu a riešenie prevádzkových problémov existujúcich IS.

Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ má definované ciele (KPI). Ide o KPI spojené s výsledkami projektu a bude možné KPI jasne monitorovať. Ide hlavne o KPI vyplývajúce z technickej stránky realizovaného projektu..

Postup dosiahnutia cieľov ::star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram projektu počíta s etapizáciou dodávky. Harmonogram projektu počíta s overovaním si prototypov, PoC pre jednotlivé plánované aktivity.

Je potrebné upozorniť, že práve pri budovaní cloudových riešení sa postupuje vo forme etáp, kde sa vybuduje úvodné riešene so skoro finálnou funkčnosťou, následne sú migrované, nasadené jednotlivé IS do tohto prostredia a na základe monitoringu parametrov a potrebných zdrojov je prostredie následne rozširované.

Zároveň vidíme možnosť projekt realizovať ako viacero samostatných častí a to minimálne pre budovanie cloudového riešenia a potrebné modifikácie existujúcich IS z dôvodu ich migrácie do cloudového riešenia.

Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie

Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Výsledky projektu môžu priniesť racionalizáciu zdrojov, prevádzky, dostupnosti IS NCZI a ďalších IS v rezorte zdravotníctva.

Negatívne hodnotíme budovanie privátneho cloudu. Vlastník ŠÚ dané rozhodnutie argumentuje existenciou legislatívy a v nej definovaných možností. Ako legitímnu alternatívu na porovnanie považujeme využitie vládneho cloudu, budovaného MV SR a s plánovanými pomerne rozsiahlymi investíciami.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

ŠÚ reflektuje na vybrané ciele a strategické priority NKIVS, najmä na:

 • princípy vládneho cloudu,
 • cloud ready architektúru IS.

Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle štandardného formuláru a pokynov.

Negatívne hodnotíme úroveň detailu vo vzťahu k predmetu ŠÚ. NCZI je v stave, kedy je možné jasne pomenovať existujúce nedostatky prevádzky. Zároveň MV SR realizuje a plánuje rozšírenia projektu vládneho cloudu a teda by sme v ŠÚ očakávali jasné pomenovanie nedostatkov a dôvodov, ktoré bránia využitiu budovaného vládneho cloudu v správe MV SR.

ŠÚ popisuje realizáciu technologického projektu, kde je možné ísť do pomerne veľkého detailu a teda ŠÚ vie exaktne pomenovať jednotlivé implementačné alternatívya ich nákladovú náročnosť. Nákladová stránka budovania cloudových riešení záleží od požiadaviek, ktoré má dané riešenie splniť. Úroveň požiadaviek vie poztívne a aj negatívne ovplvvniť nákladovú efektívnosť cloudového riešenia. ŠÚ nie je rozpracovaná v týchto smeroch.

Úroveň detailu ŠÚ vo vzťahu k plánovanej investícii považujeme za nedostatočnú. Na základe takejto úrovne informácií nie je možné exaktne zhodnotiť vybrané aspekty ŠÚ.

Máme informáciu, že NCZI disponuje detailnejšími informáciami k plánovanému projektu, ako je detailný zoznam HW a SW, ktorý sa plánuje nakupovať, ceny za MDs a pod. Tieto informácie boli poskytnuté len vybraným subjektom.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Spôsob určenia alternatív považujeme za nekorektný a nedostatočný.

ŠÚ porovnáva len alternatívy:

 • nulový vyriant - ponechanie súčasného stavu
 • preferovaný variant
 • maximalistický variant - ide o preferovaný variant obohatený o lepšie KPI a vybudovania záložnej lokality

Predmet preferovaného variantu v zmysle ŠÚ:

 • Obnova a modernizácia infraštruktúry ezdravia
 • Kapacitný priestor pre nové rozvojové aktivity v rámci ezdravia
 • Kapacitný priestor pre nové rozvojové aktivity v rámci rezortu zdravotníctva s zohľadnením bezpečnostných požiadaviek pre prácu s klinickými údajmi
 • Optimalizácia prevádzkových nákladov

Negatívne hodnotíme budovanie privátneho cloudu. Vlastník ŠÚ dané rozhodnutie argumentuje existenciou legislatívy a v nej definovaných možností. Ako legitímnu alternatívu na porovnanie s existujúcimi alternatívami považujeme využitie vládneho cloudu, budovaného MV SR a s plánovanými pomerne rozsiahlymi investíciami. V tomto vzťahu ide o duplicitné aktivity a náklady.

Cloudové riešenie musí spĺňať viacero požiadaviek, napr. na zálohovanie dát, obnovu dát a pod. Pre takéto požiadavky existuje viacero možných implementácií na základe zvolenej architektúry a technológií. Čiže pre jednotlivé takéto požiadavky existujú alternatívne riešenia a na základe aplikovaných architektonických princípov a technológií je definovaná aj nákladová náročnosť týchto alternatív. ŠÚ neobsahuje takýto prístup a detail posúdenia a výberu vhodných alternatív.


Kalkulácia efektívnosti

Negatívne hodnotíme nákladovú stránku ŠÚ. Ide najmä o náklady spojené s implementáciou, realizáciou projektu a to konkrétne:

 • chýba detailný zoznam plánovaného SW a HW,
 • vysoké ceny MD,
 • nereálne MD na vybrané aktivity,
 • nízke zľavy z cenníkových cien.

Máme informáciu, že NCZI disponuje presným zoznamom HW a SW, ktorý sa plánuje nakúpiť a bol použitý pre stanovenie ceny. Nákup HW a SW predstavuje plánovanú investíciu vo výške 41 mil EUR s DPH v rámci rozpočtu projektu. Na základe dostupných informácií nie je možné zo strany odbornej verejnosti posúdiť výšku týchto nákladov. Sme názoru, že pri takýchto objemoch je potrebné rátať s výraznými zľavami, napr. pri 10% zľave by išlo o úsporu 4 mil EUR s DPH.

NA základe CBA, konkrétne záložka Aktivity podľa príručky, je možné identifikovať plánované počty človekodní a ceny človekodní za jednotlivé aktivity. Pre ilustráciu prikladáme obrázok

Napr. pre aktivitu Nasadenia je cena za človekodeň 1 653 EUR s DPH.
Napr. pre aktivitu Implementácie je plánované tervanie 60 dní a je plánovaná pracnosť 2 340 človekodní, čo by znamenalo, že to bude robiť konštantne 39 ľudí.

Tieto parametre (počty, ceny) považujeme za nereálne. Zreálnením je možné dosiahnúť ďalšie úspory, odhadom medzi 1 mil EUR až 2 mil EUR s DPH.

PTK v rámci prípravy ŠÚ sa nedostatočne venovali práve tejto oblasti, t.j. detailnejšiemu dopytovaniu sa trhu na nákladovú časť projektu, jej racionalizáciu a pod.

Z týchto dôvodov projekt získal redflag práve v kritériu nákladovej efektívnosti a pred vyhlásením verejného obstarávania odporúčame aplikovať PTK.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola štandardne publikovaná v rámci MetaIS. Zo strany NCZI bol k ŠÚ zrealizovaný verejný hearing. Verejného hearingu sa zúčastnili zástupcovia viacerých subjektov a potenciálni dodávatelia. Zo strany potenciálnych dodávateľov neboli v rámci verejného hearingu žiadne pripomienky, otázky a pod.

V rámci procesu prípravy ŠÚ bola realizovaná tzv. prípravná trhová konzultácia (PTK). Tento postup bol realizovaný prvýkrat v zmysle metodiky ÚPVII a ÚHP. V rámci PTK sa celkovo zapojilo 6 subjektov. z toho ÚHP, ÚPVII a potom 4 potenciálni dodávatelia. Na otázky z PTK nakoniec reagovali 2 subjekty.

V rámci procesnej stránky PTK negatívne hodnotíme:

 • nedostatočný spôsob komunikácie a informovania trhu o PTK,
 • nevhodné termíny načasovania PTK - oznámenie, nahlásenie a realizácia workshopu v rozmedzí veľkonočných prázdnin,
 • z vyššie uvedených dôvodov, absencia dôležitých vendorov v rámci PTK.

V rámci obsahovej stránky PTK negatívne hodnotíme rozsah a obsah otázok, ktoré boli v rámci PTK účastníkom položené a to najmä otázky smerujúce k alternatívnym možnostiam realizácie projektu, nákladovej efektívnosti projektu.

Diskusie k projektu na platforme:

 • žiadne

:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: