Centrálny ekonomický systém (CES)

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

Náklady na projekt

48 185 000 EUR (zdroj: vyzvanie na projekt)

Garant

Ministerstvo financií SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt sa snaží o dôležitú a potrebnú konsolidáciu ekonomickej agendy štátu. Pri tak veľkej investícii však chýbajú analýzy, ktoré už v čase schvaľovania štúdie k projektu mali existovať. Kalkulácia efektívnosti a merateľné ukazovatele sú nastavené veľmi nepresne a založené na odhadoch bez ich dôslednejšieho merania. Porovnanie alternatív je nedôsledné s potenciálne veľkým dopadom vybranej alternatívy na trhové prostredie. Veľkým rizikom projektu je presun z dnešného stavu do budúceho - najmä vo vzťahu k ostatným zapojeným ministerstvám a OVM a ich záväzku.

Stanovisko Slovensko.Digital

Navrhujeme projekt realizovať najskôr v menšom rozsahu (Proof of Concept), overiť si hlavné predpoklady a až následne (po ich potvrdení) postupovať smerom k veľkej implementácii

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Samotný zámer centralizácie ekonomickej agendy má svoje opodstatnenie. Reforma verejnej správy v tejto oblasti bude veľmi záležať od mapovania a analýzy súčasného stavu. To tvorí obsah prvého z 3 reformných projektov v rámci RZ (alokácia 4,5 mil. EUR). Toto mapovanie sa však malo podľa Uznesenia vlády SR 322/2015 malo vykonať ešte pred projektom. Reformu preto považujeme za nedostatočne pripravenú.

V ŠÚ je navyše postavený predpoklad, že MV SR bude vyňaté mimo scope projektu. Takúto reforma by bola nedostatočná


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

V reformnom zámere sú uvedené nasledovné merateľné ukazovatele:

Kľúčové indikátory pre projekt:

  • nemajú nastavené pevne známe vstupné hodnoty
  • Sú často určené iba odhadom

Kľúčový indikátor z hľadiska kalkulácie (CBA) je 15% zvýšenie efektívnosti. Nie je však dostatočne zdokladované, ako sa k danému číslu prišlo a ako ho MF SR plánuje dosiahnuť.

Rovnako niektoré ukazovatele v RZ nie sú naviazané na výsledky, ale skôr výstupy. Napr.: počet datasetov; počet samostatných ekonomických systémov, atď


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram projektu v RZ predpokladá hĺbkovú analýzu na začiatku projektu, ktorá je predpokladom pre nastavenie celého implementačného projektu. Projekt postupuje štandardným waterfall prístupom, bez overovania riešenia v malom rozsahu (Proof of Concept). Rizikovosť takéhoto postupu je vysoká.

Oblasť migrácie a chýbajúci aktívny záväzok OVM spolupracovať na projekte je ďalším rizikom dosiahnutia prínosov.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili. Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Úvaha, ktorá k projektu viedla, je jasná. MF SR je gestorom problematiky a má predošlé skúsenosti predovšetkým v metodickej oblasti. Nejasná je skôr implementačná skúsenosť projektu podobného rozsahu.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt je primárne orientovaný na back-end služby a teda len čiastkovo prispieva k zlepšeniu elektronických služieb pre občana. Projekt len čiastkovo alebo vôbec neplní niektoré z princípov NKIVS (napríklad jedenkrát a dosť, Open API, modulárnosť)


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia bola vypracovaná, bola predstavená na verejnom hearingu a bolo umožnené aj jej pripomienkovanie. Z obsahového hľadiska sa dá ako nedostatčné považovať spracovanie alternatív a zohľadnenie podmienok na trhu, do ktorého ide projekt centralizáciou veľmi zásadne zasiahnuť.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje vyhodnotenie alternatív, avšak argumentácia použitá pri hodnotení pozitív a negatív jednotlivých scenárov nie je založená na tvrdých dátach, ale skôr domnienkach autora. Štúdia sa nedostatočne venuje analýze výberu platformy, resp. Alternatíve modulárneho vývoja.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Kalkulácia efektívnosti je v zásade založená na predpoklade, že projekt prinesie aspoň 15% zvýšenie efektívnosti. Tento predpoklad však nikde nie je podložený podobnými skúsenosťami z verejnej správy, alebo overený v menšom rozsahu (Proof of Concept). Predstavuje preto zásadné implementačné riziko výhodnosti celého projektu.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Došlé pripomienky však neboli ani zverejnené ani zapracované.

K projektu bola v čase ŠÚ verejná prezentácia a následne umožnené jej pripomienkovanie. Samotný proces participácie bol teda postačujúci.

Kľúčové výhrady však pretrvali a preto nie je možné udeliť vyššie hodnotenie v tejto oblasti.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 21.12.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • ??? - Štúdia uskutočniteľnosti schválená
  • 14.7.2017 - Vyhlásené vyzvanie na národný projekt OPII