Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)

Stiahnuť PDF

Informačný systém odpadového hospodárstva zabezpečuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. Informačný systém tvorí súčasť jednotného informačného systému životného prostredia. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. – zákona o odpadoch zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) alebo ním poverená organizácia.

Náklady na projekt

15 299 950 EUR (s DPH, výsledok verejného obstarávania)

Garant

Ministerstvo životného prostredia SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt nemá byť financovaný z OPII, čím Ministerstvo životného prostredia odôvodňuje nevypracovanie štandardných materiálov prípravnej fázy - napr. reformného zámeru, štúdie uskutočniteľnosti. To vytvára celý rad zásadných pochybností o efektivite projektu a jeho výsledkoch. Projekt nie je naviazaný na optimalizáciu procesov verejnej správy, nemá ani určené merateľné ukazovatele úspechu. Nie je možné posúdiť, prečo zvolené riešenie a spôsob jeho dosiahnutia sú najlepšie.

Stanovisko Slovensko.Digital

Viaceré z minulých projektov, ktoré vyvolávajú negatívne ohlasy a pochybnosti, boli vedené podobne ako tento projekt, preto navrhujeme jeho dôsledné prehodnotenie a prepracovanie.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie 3 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa opisu projektu: “V navrhnutom riešení sa požaduje elektronizácia výkonu verejnej moci, resp. relevantných činností v zmysle platnej legislatívy”


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa ŽoNFP:

Možno v súťažných podkladoch a opise projektu sa ešte niečo nájde…


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Nie je známy detailný harmonogram projektu. Ciele projektu sú nastavené spôsobom, že na ich splnenie stačí dodať a nasadiť SW dielo.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má podstatne zjednodušiť internú administratívu súvisiacu s riadením odpadov a elektronickú interakciu pre všetky subjekty zapojené do odpadového hospodárstva.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

V súčasnosti existujú viaceré IS pokrývajúce časti oblasti odpadového hospodárstva. ISOH ich má nahradiť, zaviesť centralizovaný prístup k riadeniu procesov, vytvoriť elektronické formuláre / spracovanie elektronických podaní, integrovať údaje, vytvoriť informačný portál.
Využité majú byť zdroje IaaS vládneho cloudu.

Nie je jasné prepojenie projektu s prioritami informatizácie, najmä v oblasti riadenia údajov a 1x a dosť.
Niektoré budované komponenty sa javia ako duplicitné, napr. modul IAM, alebo nie je zrejmá efektívnosť ich budovania, napr. budovanie novej/vlastnej ESB.


Štúdia uskutočniteľnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti nie je vytvorená.
MŽP SR argumentuje, že projekt nemá byť financovaný z OPII, ale z OP KŽP, kde tento dokument nie je povinný. Nie je však známe ani žiadne iné hodnotenie v oblastiach, ktoré štúdia uskutočniteľnosti pokrýva.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie sú známe žiadne úvahy o alternatívnych možnostiach budovania systému.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie sú známe žiadne podklady kalkulácie efektívnosti zvoleného postupu a odhadu nákladov.
Predpokladaná hodnota predmetnej zákazky bola stanovená využitím metódy „Use Case Point“ na základe vykonaného prieskumu trhu, v ktorom ponuky predložili tri spoločnosti.


Participácia na príprave projektu :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Nie je nám známy žiadny spôsob možnosti zapojenia sa do projektu, alebo verejné aktivity informujúce o detailoch projektu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: