Otvorené údaje 2.0

Stiahnuť PDF

Projekt má vytvoriť organizačné a technické riešenia potrebné na dosiahnutie podstatného pokroku v oblasti publikovania otvorených údajov.

Náklady na projekt

3,5M Eur (investície) + 2M (prevádzka na 10 rokov) s DPH

Garant

ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

V projekte nevidíme žiadne kritické nedostatky. Pre jeho úspech bude dôležité sústrediť sa na postup dosiahnutia vytýčených merateľných ukazovateľov, a tomu prispôsobiť realizované aktivity. Pozitívne hodnotíme výsledné kalkulované náklady, ktoré sú podstatne nižšie oproti pôvodným zámerom.

Stanovisko Slovensko.Digital

V projekte sú stanovené veľmi ambiciózne merateľné ukazovatele. Pre ich splnenie bude podstatná najmä efektívna realizácia organizačných opatrení - vytvorenie pozícií a procesov pre riadenie otvorených údajov. Technologické “vylepšenia” portálu data.gov.sk je potrebné vnímať iba ako doplnok k organizačným opatreniam, a tento pohľad je potrebné udržať počas celej realizácie projektu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

EVS časť projektu má zaviesť nové organizačné opatrenia - vytvoriť pozície a procesy, ktoré majú zaistiť starostlivosť o otvorené údaje a sprístupňovanie nových datasetov. Podstatnú časť OPII projektu chápeme ako technologickú podporu pre novo zriadený tím zabezpečujúci procesy súvisiace s otvorenými údajmi a dátových kurátorov v jednotlivých organizáciách.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:


Podľa štúdie uskutočniteľnosti:


Vzhľadom na relatívne malé plánované náklady projektu ide o veľmi detailne stanovené a vysoko ambiciózne merateľné ukazovatele.
Plnenie viacerých KPI je závislé od spolupráce ÚPVII s inými orgánmi verejnej správy. V tejto oblasti vidíme významné riziko nenaplnenia deklarovaných ukazovateľov projektu, a to aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti s “vybavovaním” otvorených údajov.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

V Reformnom zámere je pomerne detailný časový plán zaistenia organizačnej časti projektu. Práve včasné vykonanie týchto krokov je kľúčové pre úspešný priebeh projektu a plnenie deklarovaných ukazovateľov.
V štúdii uskutočniteľnosti je realizácia technickej časti projektu rozdelená do viacerých etáp. Aj tak nasadenie výsledkov “balíka služieb 1” do prevádzky je plánované až na október 2020, čo považujeme za príliš dlhú lehotu. Táto časť pozostáva z množstva malých zlepšení, ktoré spravidla nie sú na sebe navzájom závislé a je ich možné realizovať súčasne.
V oboch dokumentoch absentuje popis postupu, pomocou ktorého vytvorený tím (vybavený potrebnými technológiami) zaistí naplnenie merateľných ukazovateľov projektu.

V zvolenej alternatíve taktiež absentuje mechanizmus zaistenia zdrojov na vytváranie otvorených údajov pre ich poskytovateľov (iné orgány verejnej moci).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Od projektu očakávame podstatný prínos v oblasti procesov súvisiacich s publikáciou otvorených údajov. Na to sú kľúčové najmä aktivity financované z EVS časti projektu.
Za dôležité pre dosiahnutie reálneho pokroku v oblasti publikácie otvorených údajov považujeme sústredenie všetkých dôležitých súvisiacich kompetencií v jednom úrade. V tomto smere je pozitívne preradenie Nases k ÚPVII. Rovnako však za dôležité považujeme, aby ÚPVII prevzalo od Ministerstva spravodlivosti) gestorstvo nad Smernicou o opakovanom použití informácií (smernica PSI), čo v projekte nie je deklarované.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Technická časť projektu sa skladá z cca. 20 navzájom nezávislých “malých” vylepšení.

V súčasnosti pre existujúce riešenie portálu data.gov.sk, ktoré bolo vytvorené v rámci OPIS projektu eDemokracia, beží obdobie udržateľnosti. Podstatná časť technologických zlepšení teda nemala byť realizovaná opäť zo zdrojov EÚ, ale vo vlastnej réžii správcu portálu.

Viaceré plánované technické riešenia sú v skutočnosti skôr výskumného charakteru, napr. ukladanie údajov do Blochcainu.

Viaceré technické vylepšenia nemá zmysel riešiť vývojom na zákazku, ale použitím existujúcej komerčnej služby, napr. zámer “vytvoriť štátny GitHub - repozitár zdrojových kódov”.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná a nevidíme v nej žiadne kritické nedostatky.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Pozitívne hodnotíme, že v štúdii sú identifikované všetky dôležité technické riešenia a komponenty, ktoré majú byť projektom vytvorené. Z nich sú následne vytvorené biznis alternatívy, ktoré zhruba považujeme za dostatočné.

Pre jednotlivé technické riešenia by bolo vhodné v štúdii porovnať náklady/prínosy ak budú vytvorené na zákazku s možnosťou využitia komerčne dostupných služieb (napr. formou SaaS).


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Podľa pôvodného zámeru Nases a ÚPVII malo ísť o pomerne veľký projekt, na ktorý mala byť vynaložená podstatná časť OPII zdrojov v špecifickom cieli otvorené údaje. Pozitívne hodnotíme postupné “zmenšenie” projektu až na súčasnú úroveň.
Za dôležité považujeme taktiež zámer znížiť prevádzkové náklady, ktoré sa nám pre súčasný portál data.gov.sk zdajú nadhodnotené, aj vzhľaom na iba nepatrnú činnosť v oblasti otvorených údajov.

Pri absencii prehľadu kapacít a ich vyťaženia v existujúcom riešení data.gov.sk chýba podstatný zdroj informácií, ktorý by umožnil detailnejše vyhodnotiť zmysluplnosť ďalších investícií.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt bol pomerne dlho pripravovaný. Počas tejto doby sme sa viackrát s gestorom projektu (najprv v rámci Nases, neskôr na ÚPVII) stretli a mali sme možnosť diskutovať o aktuálnom koncepte projektu. Viaceré dôležité pripomienky však neboli adresované, napr. dodanie prehľadu využívania kapacít existujúceho riešenia data.gov.sk, alebo v legislatívnej oblasti prevzatie gestorstva nad smernicou PSI.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 24.9.2018 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 28.3.2019 Verejné prerokovanie štúdie uskutočeniteľnosti