Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu

Stiahnuť PDF

Vytvorenie IS pre elektronizáciu služieb NBÚ v oblastiach OUS (ochrany utajovaných skutočností) a DS (dôveryhodných služieb). Ide najmä o procesy súvisiace s certifikáciou prostriedkov a zariadení pre OUS a DS, bezpečnostnou previerkou FO a podnikateľov, akreditáciou systémov, vydávaním metodických postupov a usmernení, elektronickým podpisom, poskytovateľmi dôveryhodných služieb, vybavovaním sťažností a petícií a s poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov.

Náklady na projekt

18 687 800 EUR (s DPH)

Garant

Národný bezpečnostný úrad SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Tento projekt bol pripravovaný ešte v čase OPIS a týkajú sa ho viaceré nedostatky typické pre toto obdobie. Merateľné prínosy projektu sú nízke, rovnako predpokladané zlepšenie efektívnosti súvisiacich procesov - čomu neúmerné sú vysoké predpokladané náklady na projekt. NBÚ o projekte zatiaľ prakticky nekomunikuje. Keďže verejné obstarávanie už prebieha, príprava štúdie uskutočniteľnosti a hľadanie najlepších alternatív bude čisto formálne. Ide o ukážkový prípad, ako IT projekty vedú k neefektívnemu výsledku.

Stanovisko Slovensko.Digital

V aktuálnom stave považujeme projekt za nevhodne pripravený a odporúčame jeho zastavenie a prepracovanie.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reformný zámer síce deklaruje, že bude vykonaná optimalizácia procesov súvisiacich s projektom, avšak obstarávanie začalo už pred jeho schválením a v skutočnosti podľa služieb zaradených do obstarávania vidno iba malé reálne zmeny.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa reformného zámeru:
Capture

Tieto merateľné ukazovatele veľmi slabo reflektujú zmeny v procesoch, väčšina z nich sa týka “elektronizácie” toho čo už dnes existuje.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Vzhľadom na nízke ambície projektu je aj plánovaný “klasický” priebeh - analýza, dizajn, implementácia - dostatočný na dosiahnutie cieľov.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má zjednodušiť internú administratívu NBÚ súvisiacu s poskytovanými službami.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt podľa dostupných dokumentov vybuduje “klasické” formulárovo-orientované prostredie pre klienta, resp. celý projekt vyzerá ako z čias OPIS.
Vzhľadom na nízku frekvenciu používania niektorých služieb (napr. žiadosť o poskytnutie školiacich materiálov) je otázne, či má zmysel ich podrobná elektronizácia.


Štúdia uskutočniteľnosti (zatiaľ nie je vyhodnotená)

Štúdia uskutočniteľnosti existuje v štádiu draftu, zatiaľ sme ju nevyhodnotili.


Alternatívy :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie začalo skôr ako bola vypracovaná príslušná štúdia uskutočniteľnosti, posúdenie alternatív reálne nebolo možné vykonať.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vzhľadom na nízku zložitosť realizovaných služieb a nízku frekvenciu ich používania sa cena za ich implementáciu javí ako neobvykle vysoká.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

K reformnému zámeru bolo možné podať pripomienky. Pokiaľ vieme, žiadne však neboli zapracované. NBÚ nijako verejne nekomunikuje o projekte.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky: