Centrálne komponenty konania vo verejnej správe

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vybudovať niekoľko nových centrálnych komponentov, ktoré by poskytovali ako službu procesy bežné pre informačné systémy vo verejnej správe (správne konanie, priestupky…)

Náklady na projekt

37 930 269 EUR vývoj + 29 289 368 EUR prevádzka (podľa štúdie)

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Predkladaná štúdia je celá orientovaná výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. Projektové ciele nevyžadujú, aby sa vytvorené centrálne komponenty kdekoľvek použili a neodpovedá na zásadnú otázku t.j. za akých okolností a kedy majú orgány verejnej moci tieto komponenty využívať, aby to bolo výhodné. V takejto podobe by projekt nemal v žiadnom získať financovanie z eurofondov v súčasnom programovom období.

Stanovisko Slovensko.Digital

Vo viacerých oblastiach vidíme v tomto projekte zásadné problémy. Pred ich vyriešením by projekt nemal byť projekt schvaľovaný.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Zrušený projekt

Čo sa práve deje

 • Zrušený projekt

Hodnotenie 3 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Predkladaný reformný zámer je celý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. V dokumente nie sú uvedené žiadne ciele pre oblasť efektívnej verejnej správy, ani žiadne konkrétne aktivity, ktoré budú vykonané v tejto oblasti. Tento postup považumeme aj vzhľadom na doterajšie negatívne skúsenosti s výsledkami informatizácie VS za nesprávny a nezlučiteľný so záväznými mechanizmami koordinácie OPII. Konkrétne v Prílohe č.3 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa uvádza aj nasledovné:

 • „OPII realizuje investície do ISVS a služieb eGovernmentu; ich implementácia je podmienená zmenou procesov a organizácie VS“
 • „Reforma verejnej správy bude navrhovaná v rámci OP EVS. Jej výstupmi budú:
  a) analýza súčasného stavu
  b) redizajn procesov s cieľom ich zefektívnenia
  c) pilotné testovanie navrhnutých zmien a ich vyhodnotenie
  d) legislatívna úprava optimalizačných procesov
  e) implementácia nových procesov“

V rámci reformného zámeru nie je konkrétne identifikovaná nosná reforma verejnej správy a jej procesov, pre ktoré majú byť navrhované IS realizované ako podporné. Túto reformu je potrebné detailne naplánovať a rozpracovať na úrovni obsahovej, analytickej, organizačnej aj implementačnej.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia popisuje iba dva všeobecné merateľné ukazovatele. Nastáva tak situácia, kedy implementácia väčšiny centrálnych blokov (resp. reforiem VS s ktorými ich implementácia súvisí) plánovaných v tomto projekte nijako neprispieva k naplneniu merateľných ukazovateľov. Teoreticky sa dá povedať, že projekt bude rovnako úspešný aj ak sa manažmenty logov, centrálna evidencia splnomocnení, elektronický archív atď. nerealizujú. resp. nikto ich nikdy reálne nevyužije vo svojom agendovom systéme. Zároveň v rámci merateľných ukazovateľov nie je nijako zahrnuté sledovanie prechodu organizácií VS na používanie nových centrálnych blokov, ani sledovanie efektívnosti vybudovaných riešení (napr. z pohľadu nákladov) s porovnateľnými aplikáciami v komerčnej sfére.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia obsahuje plán vývoja jednotlivých modulov/IS avšak ide o úplne izolované komponenty a pre každý z nich je plánovaná realizácia klasickým vodopádovým modelom. Úplne chýbajú také aktivity, ktoré je potrebné vykonať s cieľom, aby vytvorené IT riešenia skutočne boli využívané ostatnými prevádzkovateľmi ISVS.


Súlad s KRIS (zatiaľ nie je vyhodnotený)

Súlad s KRIS predkladateľa projektu - MV SR sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Zo schváleného strategického dokumentu “Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov” je zrejmý biznis prínos centrálnych spoločných komponentov, no v predloženej štúdii sú veľké pochybnosti o tom, že takto nastavený projekt (viď ostatné flags) tieto biznis prínosy dokáže priniesť.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Dokument predpokladá vytvorenie nových centrálnych blokov v rámci integrovaného informačného systému VS. Takéto riešenia patria do oblasti strategickej priority „Využívanie centrálnych spoločných blokov“ podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Strategický dokument pre túto oblasť bol schválený a projekt ide v línii tohto dokumentu, avšak absentujú vyžadované analýzy vyžadované týmto dokumentom (konkrétne Analýza vhodnosti použitia CSB oproti vlastnej implementácii - pre aké typy organizácii sú tieto spoločné bloky vhodné a za akých predpokladov).


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia rámcovo predstavuje funkcionalitu jednotlivých centrálnych blokov, mapuje existujúce riešenia na trhu, no má veľké rezervy v tom, že nedáva odpovede na klúčové otázky (viď ostatné flags) potrebné pre rozhodnutia ako a či tento projekt realizovať.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Uvádzané alternatívy zjednodušujú rozhodnutie o vybudovaní centrálnych blokov na otázku, či všetky vytvoriť pomocou existujúcich riešení alebo vytvoriť nanovo. Máme za to, že každý modul je špecifický a niektoré je vhodné mať centrálne no iné sú podporné a lokálne riešenie može byť postačujúce. Podľa schváleného strategického dokumentu “Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov” je potrebné komplexne porovnať výhodnosť použitia vlastného riešenia voči využívaniu iného SaaS riešenia, napr. z pohľadu celkových nákladov na vlastníctvo a typy inštitúcii. Toto sa neudialo pre jednotlivé bloky, ale uvádzané bloky ako celok. Kompatibilita medzi rôznymi riešeniami sa dá vyžadavať aj štandardizáciou, ktorá nebola taktiež zvažovaná.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Štúdia nedáva odpoveď na otázku, kedy a akým typom inštitúcii je odporúčané využívať centrálne komponenty, čo považujeme za jej obrovský nedostatok, pretože bez tejto odpovede nemožno brať očakávané prínosy za úplne relevantné. V štúdii chýbajú náklady spojené s integráciou na tieto spoločné bloky, čo môže opäť negatívne ovplyvniť biznis prínos. CBA obsahuje licencie, ktoré sú duplicitné k iným centrálnym projektom (napr. API gateway alebo logovanie v PaaS) alebo mnohonásobne naddimenzované (napríklad 125 000 eur ročne za licenciu fulltext vyhľadávača na nových 30 tisíc dokumentov). Pre rozpočet projektu sú uvedené odhady prácnosti bez uvedenia metodiky a jej vstupných dát, čím sa stávajú náklady na vývoj v hodnote vyše 30 miliónov eur neoveriteľnými.


Participácia na príprave projektu :star::grey_star::grey_star::grey_star:

RZ bol zverejnený a otvorený pripomienkovaniu. Slovensko.Digital zaslalo pripomienky k reformnému zámeru, tie však neboli zapracované a reformný zámer bol schválený v pôvodnom stave. Zaslané zásadné pripomienky neboli zapracované ako pri reformnom zámere, tak ani pri štúdii uskutočniteľnosti a po verejnom híringu.

Diskusie k projektu na platforme:


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 23.03.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
 • 03.04.2017 Slovensko.Digital odoslalo pripomienky k Reformnému zámeru
 • 25.04.2017 Reformný zámer schválený hodnotiacou komisiou bez zapracovania pripomienok
 • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT
 • 12.7.2018 Verejný híring k štúdii
 • 2018 Schválená štúdia uskutočniteľnosti
 • 3Q 2021 Projekt zrušený