Informačný systém Analytického centra MS SR (ISAC)

Stiahnuť PDF

Projekt rieši vybudovanie nového IS pre Analytické centrum MS SR na zabezpečenie procesov zberu, ukladania, spracovania a tvorby analytických výstupov. MSSR realizáciou projektu vytvorí vo svojej pôsobnosti nové komplexné riešenie pre získavanie, ukladanie údajov a poskytnutie analytického a reportingového nástroja na spracovanie údajov.

Náklady na projekt

767k Eur s DPH (investície) + 707k Eur s DPH (prevádzka počas 10 rokov)

Garant

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má nahradiť súčasný IS, ktorý MS SR používa ako provizórne riešenie od roku 2017, ktoré je súčasťou EIS (SAP) prevádzkovaný MF SR. V súčasnosti MF SR buduje nový ekonomický IS a pripravuje ukončenie činnosti EIS. Pozitívne hodnotíme výber alternatívy riešenia, t.j. nahradením súčasného systému, ktorého prevádzku MF SR ruší, novým systémom v prevádzke MS SR, nastavené merateľné ukazovatele a biznis prínos. V projekte je riešená časová optimalizácia aktuálnych procesov.

Stanovisko Slovensko.Digital

V projekte nevidíme zásadné riziká a odporúčame ho realizovať. V realizačnej fáze je potrebné zvážiť, či plánovaný čas jeden mesiac na vypracovanie analýz v jednotlivých inkrementoch je dostatočný.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

 • 10.11.2023 Schvaľovanie projektu v Komisii pre cieľ 1 OP Slovensko

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

V rámci projektu sú realizované aj nasledovné ciele:

 • Zefektívnenie práce s informačným systémom vytvorením prívetivejšieho užívateľského prostredia a implementáciou nových funkcionalít podporujúcich automatizáciu procesov AC
 • Zníženie prevádzkových nákladov na zabezpečenie systému ako aj na zabezpečenie podpory procesov AC
 • Otvorený IS pripravený na integráciu nových IS MSSR alebo iných zdrojových registrov.
 • Menšia závislosť od dodávateľa riešenia pri dimenzovaní biznis procesov a príprave formulárov
 • Vytvorenie reportingu, ktorý bude k dispozícií väčšej skupine užívateľov a teda nebude nutné všetky reporty robiť len v „réžií“ AC
 • Prepojenie reportingu na zobrazovanie nástroje pre potreby diseminácie výstupov AC
 • Vytvorenie publikačnej platformy prostredníctvom ktorej budú údaje k dispozícií aj širokej aj odbornej verejnosti.

V projektovej dokumentácii sú popísané základné činnosti. ktoré jednotlivé dotknuté subjekty realizujú a zároveň sú definované potreby používateľov aj z nich vyplývajúce zlepšenia, ktoré projekt prinesie prostredníctvom svojej realizácie a vytvorených funkcionalít.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa projektovej dokumentácie:

Merateľné ukazovatele sú zadefinované tak, že bude možné aj počas rutiinej prevádky vyhodnocovať ekonomický prínos projektu a úsporu času používateľov oproti súčasnému stavu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Celková dĺžka realizácie projektu je 20 mesiacov.
Projekt bude realizovaný v dvoch inkrementoch.
Inkrement 1 – Sprava používateľov, Zber údajov, Reporting a DWH, Integrácia systémov
Inkrement 2 – Umelá inteligencia, Diseminácia, Archivácia

Harmonogram projektu:

Plánovaný harmonogram je realistický, vysoké riziko predstavuje iba pomerne krátka doba Analýzy a dizajnu 1 mesiac v obidvoch inkrementoch.


Súlad s KRIS (nie je vyhodnotený)

Súlad s KRIT MSSR nie je hodnotený.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Hlavné biznis prínosy projektu sú: vyriešenie stavu keď MFSR pripravuje zrušenie súčasného IS, ktorý používa MS SR, rozšírenie funkcionality IS podľa aktuálnych potrieb a optimalizácia procesov a činností aktérov, ktorí používajú IS.

Z projektovej dokumentácie vyplýva, že nebudú menené súčasné procesy, ale bude optimalizovaný čas jednotlivých činností používateľov.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Vendor Lock-in a autorské práva. - V prípade údajov vygenerovaných prostredníctvom učenia umelej inteligencie budú tieto údaje v otvorených formátoch a budú mať licenciu EUPL. Vlastníkom údajov bude MSSR ako prevádzkovateľ systému, pričom bude dodaný aj popis trénovacích algoritmov, ktoré bude možné importovať a exportovať podľa potrieb.

Protoyp GUI a navigácie. - V projektovej dokumentácii je požiadavka na dodanie popisu používateľského rozhrania a požiadavka na vizuálne komponenty v súlade s IDSK – wireframe model.

OpenAPI. - Systém umožní konzumovanie údajov prostredníctvom OPEN API.

Zdrojový kód/ OpenSource. - V projektovej dokumentácii chýba jednoznačná požadavka, aby dodaný zdrojový kód k vytvorenému riešeniu mal licenciu EUPL.

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre - V projekte je požadovaný nástroj pre používateľov na vytváranie formulárov.

1x a dosť - V projekte sú definované požiadavky na dodržanie princípu 1x a dosť.

Riadenie/migrácia údajov - V projekte budú migrované aktuálne dáta do nového IS.

MyData - v projekte sa neuvažuje s funkcionalitou MyData.

OpenData - datasety budú zverejňované na data.gov.sk.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

Pre projekt je vytváraná štandardná projektová dokumentácia požadovaná zákonom o ITVS, voči ktorej nemáme zásadnejšie výhrady.


Alternatívy :star::star::star::star:

V projekte sú porovnané tri alternatívy realizácie: čiastočná delimitácia súčasného riešenia z MF SR, úplná delimitácia súčasného riešenia z MF SR a vybudovanie nového IS, ktorého prevádzkovateľom bude MS SR.

Na základe vecného a finančného porovnania je dobre vybraná alternatíva vybudovania nového IS.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Kalkulované náklady na projekt sú pomerne nízke.

Preukázanie finančnej efektívnosti projektu je uveriteľné. V projektovej dokumentácii sú uvedené základné údaje z ktorých bola vypočítaná návratnosť investície. V projektovej dokumentácii je uvedený zoznam optimalizovaných procesov a činností, časové skrátenie doby optimalizovaných procesov a činností.

V CBA chýbajú konkrétne požiadavky na funkcionalitu a parametre modulu Umelej inteligencie. Chýbajú napríklad požadované parametre chybovosti a časovej odozvy.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Dokumenty Prípravnej fázy boli zverejnené pred schválením a bolo umožnené verejné pripomienkové konanie. Po prerokovaní boli pripomienky odbornej verejnosti akceptované a zapracované do projektu.


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty do prípravnej fázy:

Pripomienky Slovensko Digital:

Projektová dokumentácia online: MetaIS


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 21.9.2023 Vyhlásenie verejného pripomienkového konania
 • 5.10.2023 Ukončenie verejného pripomienkového konania
 • 17.10.2023 Prerokovanie pripomienok Slovensko.Digital s MS SR
 • 10.11.2023 Schvaľovanie projektu v Komisii pre cieľ 1 OP Slovensko