Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR)

Stiahnuť PDF

Projekt „Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR“ je súčasťou riešenia e-Justice, ide o agendový IS, ktorý zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb určených pre súdy SR, Najvyšší súd SR ako aj klientov súdov, MS SR a ďalšie externé subjekty. Ministerstvo spravodlivosti SR je prevádzkovateľom informačných systémov pre súdy a zodpovedá za ich rozvoj. Vzhľadom na plošný dopad projektu na 63 súdov a z pohľadu prijímania nových IT nástrojov a technológií pomerne konzervatívne prostredie predstavuje implementácia CSSR veľkú príležitosť na zvýšenie efektivity súdnictva, ale zároveň aj výzvu s nemalými rizikami možného oneskorenia či neúspešného nasadenia do produkčnej prevádzky.

Náklady na projekt

11,89M EUR (investícia) a 3,6M EUR (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt CSSR má rozhodujúci vplyv na možné zvýšenie efektívnosti súdnictva. Jeho implementáciu odporúčajú závery auditu, vykonaného organizáciou CEPEJ v rámci projektu EVS. Pri realizácii projektu je potrebné zvládnuť vývoj a implementáciu tých jeho častí, ktoré budú mať výrazný vplyv na časovú úsporu a vyššiu efektivitu práce všetkých pracovníkov súdov - prepojenie na IS Súdny spis, integrácia na ostatné rezortné a všetky potrebné centrálne IS a registre s cieľom automatizovať všetky rutinné činnosti, zaviesť a rozvíjať prvky knowledge manažmentu, zaviesť automatizáciu zberu potrebných podkladov pred rozhodovaním v súdnych veciach v maximálnej možnej miere a tiež automatizáciu pri tvorbe súdnych rozhodnutí a ich následnej anonymizácii pred zverejnením. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť automatický centralizovaný zber konsolidovaných údajov, potrebných pre tvorbu štatistík a podkladov pre prijímanie rozhodnutí na úrovni vedenia rezortu. V hodnotení sme ocenili navrhovaný postup implementácie a zároveň sme poukázali na niektoré slabšie stránky a riziká realizácie projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Celkovo hodnotíme projekt pozitívne najmä ak sa podarí dosiahnuť stanovené ciele a jeho dopad na zefektívnenie súdnictva v SR. Odporúčame MS SR, aby vo veľmi krátkom čase určilo hierarchické zaradenie roly strategického manažéra v štruktúre rezortu (aj s ohľadom na potrebu maticového riadenia projektu) a prioritne začalo riešiť aj jej personálne obsadenie v duchu širokého konsenzu strán, zainteresovaných na budúcej realizácii projektu. Vzhľadom na špecifickosť práce sudcov a pracovníkov súdov odporúčame pred spustením verejného obstarávania na projekt vykonať štúdiu user experience, zameranú na návrh optimálneho variantu užívateľského prostredia pre jednotlivé kategórie používateľov. Výstupy tejto štúdie by mali byť súčasťou zadávacej dokumentácie VO.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 12.6.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

Projekt CSSR nadväzuje na projekt “Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci”, realizovaný v rámci OP EVS a má realizovať návrhy a odporučenia ktoré boli výsledkom auditu https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sprava-k-stavu-justicie.aspx. CSSR nahrádza existujúci decentralizovaný a technologicky dožívajúci IS “Súdny manažment”. Základnými cieľmi projektu sú zefektívnenie činnosti súdnictva prostredníctvom vytvorenia automatizovaných a štandardizovaných postupov, zlepšenia analytických a kontrolných mechanizmov (jednotná centralizovaná databáza údajov bude slúžiť ako základ aj pre sledovanie počtu, stavu a dĺžky súdnych konaní) a podpora knowledge manažmentu.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Projekt definuje nasledovné KPI:

  • Miera vybavenia nápadu na prvostupňových súdoch v civilných, obchodných, správnych a iných veciach, súčasná hodnota 91%, cieľová hodnota 100%
  • Čas potrebný na vybavenie veci v sporových občianskych a obchodných veciach (1 stupeň), súčasná hodnota 437 dní, cieľová hodnota 380 dní
  • Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu, súčasná hodnota 1440 dní, cieľová hodnota 1140 dní

Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram dosiahnutia cieľov je definovaný. Pozitívne vnímame pomenovanie faktorov na minimalizáciu negatívnych dopadov, súvisiacich so zavádzaním zmien v značne konzervatívnom používateľskom prostredí súdnictva, a to najmä postupnú implementáciu a náhradu modulov, aby si používatelia postupne osvojovali novú funkcionalitu. Rovnako oceňujeme zavedenie roly strategického manažéra zodpovedného za komunikáciu so všetkými kľúčovými osobami. Zároveň konštatujeme, že MS SR zatiaľ nemá ujasnenú hierarchickú úroveň tejto pozície a tým ani jeho právomoci vo vzťahu k realizácii projektu - odporúčame, aby bola na túto pozíciu na základe širokého konsenzu obsadená osobnosť s dostatočnými odbornými skúsenosťami, prirodzenou autoritou a komunikačnými schopnosťami, ktorá bude akceptovaná tak v prostredí súdov a nebude spochybňovaná ani pri prípadnej zmene vedenia rezortu. Prípadné zmeny na tejto pozícii môžu mať fatálny dopad na úspešnú realizáciu projektu. MS SR v projekte plánuje zapojenie budúcich používateľov do testovania CSSR a kvalitné a rozsiahle školenia - upozorňujeme na vytvorenie dostatočného časového priestoru na realizáciu týchto zámerov vo vzťahu k plneniu bežných pracovných povinností zainteresovanými používateľmi. Za rizikový považujeme ako krátky plánovaný časový rámec na realizáciu projektu v rozsahu 36 mesiacov (aj s kompletným čistením, centralizáciou, konsolidáciou a migráciou údajov), pričom moduly projektu majú byť implementované v 5 etapách, čo bude počas implementácie projektu vytvárať veľký tlak na takmer všetkých zainteresovaných pracovníkov súdov. Existuje tiež isté riziko kompatibility prepojenia CSSR a IS Najvyššieho súdu SR, a to napriek tomu, že v ŠU k CSSR sa spomína aj prepojenie na IS NS SR, ale nie je definovaná požadovaná funkcionalita odlišných procesov NS SR a je možné, že bude potrebné zabezpečiť prepojenie IS, ktoré budú vytvorené rôznymi dodávateľmi (optimálnejšia by bola cesta partnerskej participácie NS SR na projekte CSSR a vytvorenie potrebnej funkcionality pre NS SR v rámci budovania a implementácie CSSR).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS ministerstva zatiaľ nie je vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Budovaný CSSR nahrádza existujúci decentralizovaný IS “Súdny manažment”. Vďaka novo dobudovaným funkciám, konsolidácii údajov a automatizácii ich zberu na centrálnej, ako aj vďaka budovaniu knowledge manažmentu a automatizácii činností pri súdnych konaniach a rozhodnutiach je možné dosiahnuť nemalé časové úspory v práci sudcov a pracovníkov na súdoch. Vznikne tým nemalý potenciál na efektívnejšie prerozdeľovanie práce na jednotlivých súdoch ako aj prerozdeľovanie ľudských zdrojov v rámci celého súdneho systému v SR, čo by sa malo prejaviť najmä v skrátení lehôt na vybavenie súdnych konaní.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt sa javí byť v súlade s princípmi informatizácie spoločnosti, ako boli nadefinované v NKIVS. Plánuje využiť vládny cloud a jeho služby, súčasťou projektu je aj konsolidácia a riešenie kvality údajov, elektronizácia a automatizácia mnohých rutinných činností a podpora knowledge manažmentu, integrácia na potrebné rezortné aj centrálne IS za účelom automatizovanej práce ako aj overovania potrebných údajov v centrálnych registroch. Projekt počíta s využitím agilných metód vývoja jednotlivých modulov a sú v ňom podporované princípy OpenData. Vzhľadom k tomu, že ide o agendový IS, dopad projektu na širokú verejnosť bude zrejme limitovaný.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je kvalitne spracovaná v zmysle platného vzoru a v plnej miere popisuje súčasný aj budúci stav ako aj motiváciu, vedúcu k dosiahnutiu očakávaného budúceho stavu, a prípadné riziká spojené s jeho realizáciou. Rovnako oceňujeme podrobný popis modulov a častí, ktoré majú byť v rámci CSSR realizované. Isté obavy vzbudzuje pomerne optimisticky nastavený predpokladaný harmonogram realizácie, ktorý nemusí byť s ohľadom na riziká a konzervatívne prostredie súdov naplniteľný.


Alternatívy :star::star::star::star:

Štúdia uskutočniteľnosti uvádza 5 možných alternatív riešenia, pričom bola zvažovaná aj alternatíva (“D”) vybudovania CSSR bez migrácie údajov z existujúceho IS “Súdny manažment”, ktorá by umožnila “začať na zelenej lúke” ale bez možnosti práce s historickými údajmi v novom IS. Na základe definovaných kritérií a vyhodnotenia možných rizík a ich dopadov bola podľa nášho názoru správne vybraná alternatíva (“C”) postupne modulárne budovaného a implementovaného CSSR, ktorá je oproti alternatíve (“B”) síce časovo aj finančne náročnejšia, predstavuje však oveľa menšie riziko zlyhania celého projektu resp. jeho odmietnutia zo strany používateľov. Zvolená alternatíva bude vyžadovať paralelnú prevádzku starého aj nového IS až do vytvorenia a implementácie všetkých modulov CSSR.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Ekonomická analýza projektu v CBA vychádza veľmi priaznivo. Predpokladané náklady na realizáciu projektu boli oproti pôvodným odhadom z reformného zámeru výrazne znížené a považujeme ich za primerané rozsahu a náročnosti CSSR aj napriek tomu, že ŠU neuvádza, na základe akých metodík bol odhad predpokladaných nákladov určený. Odhadované ročné náklady na zabezpečenie podpory prevádzky CSSR na úrovni pod 4% z hodnoty nákladov na vybudovanie CSSR považujeme za poddimenzované, a to najmä s ohľadom na plošný rozsah projektu a rozsah plánovanej funkcionality a potrebných integrácií na rezortné aj mimorezortné IS. V odhadoch nákladov na prevádzku sú tiež uvedené nulové výdavky na prevádzku IS URPO vo vládnom cloude, čo určite z dlhodobého hľadiska nebude udržateľný stav (bolo by potrebné metodicky riešiť na centrálnej úrovni). Rovnako predpokladané náklady na časť školení a následné pokrytie L1, L2 z interných zdrojov majú byť podľa vyjadrenia MS SR pokryté z projektu EVS, čo ale rozhodne nebude postačovať na plánovanú 10 ročnú prevádzku CSSR.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

MS SR venovalo príprave ŠU a samotného projektu množstvo času a konzultácií v rámci rezortu, s predstaviteľmi CEPEJ v rámci uskutočneného auditu ako aj so stavovskými organizáciami = podľa dátumov medzi schválením Reformného zámeru a verejným prerokovaním ŠU. Dokumenty k projektu boli predmetom verejného pripomienkovania a prerokovania, pripomienky k ŠU, CBA a rozpočtu predložené zo strany Slovensko.Digital boli vysvetlené, predpokladáme, že boli vysporiadané aj pripomienky od UHP (nie sú vo zverejnenom zápise). V rámci prípravy ŠU prebehli k projektu aj PTK. Za nedostatok v rámci participácie v príprave projektu považujeme skutočnosť, že sa na verejnom prerokovaní ŠU nezúčastnil žiadny zo zástupcov vecných vlastníkov procesov ani nebola možnosť, aby sa odborná verejnosť v rámci prípravy projektu oboznámila aj s internými pripomienkami a odporúčaniami k projektu CSSR, čo by vytvorilo plastickejší obraz o pripravenosti (pomerne konzervatívneho) prostredia na súdoch na vybudovanie nového kľúčového agendového IS pre prácu súdov…


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 14.7.2016 Reformný zámer “Zefektívnenie súdneho systému” schválený HK OP EVS
  • 24.5.2019 verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti