Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory

Stiahnuť PDF

Vybudovanie informačného systému na sledovanie plnenia úloh, projektov, sledovanie nákladových stredísk v rámci orgánu verejnej moci, konkrétne ÚPVII. Ide o aplikovanie princípov zo súkromných organizácií v prostredí verejnej správy.

Náklady na projekt

4,2M Eur (investície) + 1,7M Eur (prevádzka počas 10 rokov) s DPH

Garant

ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Pozitívne vnímame cieľ projektu, t.j. prístup k fungovaniu, monitoringu a kontrollingu inštitúcie verejnej správy na základe princípov súkromnej organizácie. Upozorňuje ale, že IT riešenie bude len nástroj a celková zmena je závislá od kvality administratívnych kapacít a nastavenia procesov v rámci ÚPVII.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pozitívne vnímame cieľ projektu. Upozorňuje ale, že IT riešenie bude len nástroj a celková zmena je závislá od kvality administratívnych kapacít a nastavenia procesov v rámci ÚPVII. Pozitívne vnímame redukciu nákladov na základe oslovenia subjektov a nimi predložených slepých rozpočtov. Naďalej vidíme priestor na zníženie nákladov ak sa využijú iné produkty ako SAP, ktorého licenčné poplatky sú pomerne vysoké.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 25.4.2019 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Pozitívne vnímame prístup k fungovaniu, monitoringu a kontrollingu inštitúcie verejnej správy na základe princípov súkromnej organizácie. Pri porovnaní so súkromným sektorom vidíme riziká, ktoré sú spojené s administratívnymi kapacitami a pomerne neflexibilnými procesmi vo verejnej správe. IT riešenie bude predstavovať iba nástroj, ale reálny výkon, zmenu a pod. by mali realizovať administratívne kapacity a procesy v rámci ÚPVII.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele sú definované. Plánované IT riešenie prispieva k naplneniu vybraných ukazovateľov. V štúdii uskutočniteľnosti sú definované ďalšie ukazovatele.
KPI


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::grey_star::grey_star:

Harmonogram dosiahnutia cieľov je definovaný. Pozitívne vnímame snahu projekt rozfázovať, aplikovať agilnejší prístup, prototypy a aplikáciu princípov PRINCE2 v rámci riadenia projektu. Harmonogram, najmä implementácie IT riešenia, by mal byť detailnejšie rozpracovaný, t.j. identifikovať jednotlivé fázy, etapy a konkrétnejšie aktivity v rámci nich. Úroveň aktivít - Analýza, Implementácia, Testovanie, Nasadenie, Nákup HW a SW predstavujú veľmi high level úroveň. Harmonogram nezohľadňuje ďalšie dôležité aktivity, ako napr. prípravu verejného obstarávania.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS nie je zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Pozitívne vnímame prístup k fungovaniu, monitoringu a kontrollingu inštitúcie verejnej správy na základe princípov súkromnej organizácie. Pri porovnaní so súkromným sektorom vidíme riziká, ktoré sú spojené s administratívnymi kapacitami a pomerne neflexibilnými procesmi vo verejnej správe. IT riešenie bude predstavovať iba nástroj, ale reálny výkon, zmenu a pod. by mali realizovať administratívne kapacity a procesy v rámci ÚPVII.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt predstavuje v podstate riešenie klasického agendového systému. Projekt by mal využívať externé centrálne riešenia, registre. Štúdia uskutočniteľnosti nerozpracúva možnosti implementácie otvoreného API, napr. pre import údajov z iných nástrojov, publikovania otvorených údajov a pod. Štúdia neanalyzuje možnosti rozširovania riešenia na iné orgány verejnej moci.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je spracovaná v zmysle platného vzoru. Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje všetky povinné údaje vyžadované platným vzorom. Na základe štúdie je možné pomerne dobre pochopiť biznis zámer. Pre zvýšenie kvality, štúdia by mala byť detailnejšie rozpracovaná v rámci časti alternatív, harmonogramu realizácie.

Štúdia obsahuje nepresnosti, neaktuálne informácie. V rámci CBA bola aktualizovaná verzia minimalistického variantu C a tento variant bol zaslaný aj na ocenenie subjektom vo forme slepého rozpočtu. V rámci štúdie uskutočniteľnosti je uvedené, že ale bola vybratá preferovaná alaternatíva C a nie jej minimalistická verzia.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Navrhované alternatívy považujeme za reálne. Zároveň však štúdia uskutočniteľnosti by mala detailnejšie identifikovať funkčné a nefunkčné požiadavky a mala by detailnejšie vyhodnotiť možnosti využitia existujúcich riešení dostupných na trhu, potrebných modifikácií a programovania na mieru. Takýmto prístupom mohli byť vydefinované ďalšie možné, realizovateľné alternatívy.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Hodnotenie vychádza z CBA pre minimalistickú verziu alternatívy C. Pozitívne hodnotíme oslovenie väčšieho počtu a spektra subjektov pre vypracovanie slepého rozpočtu. Nie je jasný proces, ako sa výsledky slepých rozpočtov premietli do CBA. Naďalej vidíme priestor na zníženie nákladov ak sa využijú iné produkty ako SAP (uvedený ako referenčný v CBA), ktorého licenčné poplatky sú pomerne vysoké.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola klasicky publikovaná v rámci MetaIS. Zo strany ÚPVII bolo realizované verejné pripomienkovanie a verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • verejné pripomienkovanie
  • verejné prerokovanie.