Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Stiahnuť PDF

Rozvoj centrálnych komponentov pre zdieľanie údajov do cieľového stavu podľa dokumentu Strategickej priority Manažment údajov - prepracovanie CSRÚ, zjednodušenie integrácií, doplnkové služby. Implementácia konceptu My Data - prístup k údajom subjektu, prehľad kto ich použil, súhlas s použitím údajov, konania subjektu, zmeny stavov konaní.

Náklady na projekt

17.180.666,00 EUR (podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má zabezpečiť realizáciu konceptov riadenia údajov (1x a dosť, prístup k údajom G2G, riadenie kvality údajov), a implementáciu konceptu My Data. V štúdii usktutočniteľnosti však je popisované iba vytvorenie nových centrálnych komponentov. Absentuje rozpracovanie súvisiacich úloh (a nákladov) potrebných zo strany ostatných OVM, navrhnutý časový harmonogram je v omeškaní voči míľnikom z NKIVS o niekoľko rokov.

Stanovisko Slovensko.Digital

Realizácia projektu je potrebná pre naplnenie jednej z kľúčových priorít informatizácie verejnej správy - riadenie údajov a prístup k údajom subjektu. Avšak v existujúcej štúdii uskutočniteľnosti sú zásadné nedostatky, ktoré vytvárajú podstatné riziká nenaplnenia deklarovaných cieľov, tak z časového ako aj obsahového pohľadu, preto považujeme za dôležité dopracovať ju.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Čo sa práve deje

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť” a zvýšenia kontroly nad vlastnými údajmi subjektu pomocou služby My Data.

Pomocou riešení v tomto projekte má dôjsť k principiálnemu otvoreniu prístupu k údajom subjektu (FO/PO) zo strany subjektov mimo verejnú správu SR.

Projekt je zasadený do konceptu reformného zámeru “Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS” od ÚPVII. Štúdia uskutočniteľnosti je založená na cieľoch a postupoch NKIVS časť Manažment údajov a výstupoch pre príslušnú strategickú prioritu informatizácie.


Merateľné ciele (KPI) :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt obsahuje odvolávky na merateľné ukazovatele definovaná v NKIVS, dokumente SP Manažment údajov a jemu príslušného reformného zámeru. Keďže však projekt rieši iba vybudovanie nových centrálnych komponentov, nie je jasné aký konkrétny výsledok bude týmto projektom dosiahnutý, resp. ako realizátor tohto projektu vie zabezpečiť plnenie deklarovaných cieľov (napr. cieľ “počet zrušených oznamovacích povinností - 4 pre občanov”.

V štúdii je uvedený zámer dosiahnuť zníženie “prevádzkových nákladov [integrácií] približne o 20% a nákladov na prístup k údajom o 20%”. Nie je však jasné ako sú tieto odhady určené (a ani konkrétne súčasné či cieľové náklady).

Nie sú identifikované žiadne konkrétne ciele v oblasti OpenData.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V kap. 7 NKIVS sú uvádzané konkrétne termíny pre dosahovanie výsledkov v tejto oblasti. Plnenie týchto úloh je už v súčasnosti v podstatnom omeškaní, miestami aj viac ako rok.

Pritom v rámci štúdie je predpokladaný klasický “vodopádový” priebeh projektu, kedy prvé realizované výsledky sú plánovaná na r.2019, alebo neskôr. Nesúlad s platnými úlohami v tejto oblasti nie je nijako riešený.

V oblasti riadenia údajov sú realizované ďalšie projekty (napr. centrálny projekt pre integrácie, pripravované dopytové projekty pre riadenie údajov), nie je však jasné, akým spôsobom budú časovo a funkčne zladené s týmto projektom.

Úspech projektu je silne závislý od spolupráce veľkého množstva OVM. V štúdii však potrebný harmonogram krokov v tejto oblasti absentuje.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

Projekt má napomôcť realizácii konceptu 1x a dosť, podporiť riadenie kvailty údajov, ich G2G sprístupnenie, prístupnosti údajov subjektu pomocou služby My Data.

Nie sú známe analytické materiály, ktoré by komplexne pokryli všetky potrebné zmeny pre zaistenie konceptu 1x a dosť a My Data, napr. z pohľadu OVM kde sa tento koncept má realizovať


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Realizácia cieľov tohto projektu (tak v úprave platformy dátovej integrácie, ako aj pre službu My Data) je v zmysle NKIVS aj Akčného plánu jednou z najvyšších priorít informatizácie verejnej správy.

Projekt má zabezpečiť vytvorenie nástrojov pre realizáciu cieľov v oblasti riadenia údajov a My Data. V rámci štúdie uskutočniteľnosti však je popisované iba vytvorenie centrálnych komponentov, iné aspekty nie sú dostatočne rozpracované.

Projekt má pre OVM napomôcť v plnení požiadaviek GDPR, keďže však všetky úlohy musia OVM vedieť plniť už v máji 2018, nie je jasný prínos projektu v tejto oblasti.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná.
Štúdia je orientovaná iba na vybudovanie centrálnych komponentov, nerieši dostatočne iné aspekty dôležité pre dosiahnutie deklarovaných zámerov, najmä pohľad na dosiahnutie cieľov zo strany OVM.
Veľká časť cieľov deklarovaných v tomto projekte mala byť dosiahnutá už pomocou doterajšieho riešenia CSRÚ, v štúdii chýba systematické vyhodnotenie súčasného neuspokojivého stavu s existujúcicmi riešeniami.

Štúdia je orientovaná na rozvoj centrálnych komponentov, nerieši pohľad na dosiahnutie cieľov zo strany OVM.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

Štúdia popisuje 3 alternatívy pre rozvoj platformy integrácie údajov a 4 alternatívy pre službu My Data.
Alternatívy sú vyhodnocované multikriteriálnou analýzou, absentuje vyhodnotenie CBA.
Pre viaceré “nadstavbové” služby, ktoré nie sú kritické pre realizáciu kľúčových zámerov projektu, nie je samostatne vyhodnotená opodstatnenosť ich realizácie.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je spracovaná CBA, z ktorej vychádza vysoká návratnosť investície - celková hodnota projektu má byť kladná už v 4. roku.
V kalkulácii nákladov však nie sú zahrnuté ďalšie projekty, v ktorých sa budú počas hodnoteného časového obdobia aktualizovať služby platformy dátovej integrácie.
Rovnako nie sú kalkulované náklady OVM, ktoré budú znášať s realizáciou konceptu My Data, resp. zdieľania údajov G2G, riešenia GDPR atď.
Celková cena za projekt (viac ako 17M Eur) sa javí ako neodôvodnene vysoká, vzhľadom na fakt, že ide iba o realizáciu centrálnych komponentov a väčšina deklarovaných cieľov už mala byť implementovaná projektom CSRÚ.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená v skorej fáze prípravy, bolo k nej možné zaslať pripomienky. ÚPVII usporiadalo verejnú prezentáciu zámeru/štúdie.
Vzhľadom na existujúci stav a nedostatky projektu CSRÚ a dátových integrácií je záujem o spätnú väzbu na existujúce riešenia a služby prekvapivo nízka (napr. malý počet subjektov čo zaslali pripomienky, nezapojenie sa do diskusie v rámci verejnej prezentácie).


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 6.4.2018 Verejná prezentácia štúdie uskutočniteľnosti