Digitálna platforma údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov v Slovenskej republike

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vytvorenie databázy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov, zabezpečenie výmeny jej údajov, prenosu údajov do monitorovacieho strediska EÚ pre budovy. Údaje budú sprístupnené rôznym používateľom pomocou nového portálu - digitálnej platformy, ktorá umožní vytvárať, sprístupniť, evidovať a uchovávať digitálny energetický certifikát a pasport obnovy budovy.

Náklady na projekt

7,3M Eur (investície) + 300k Eur/rok (prevádzka) s DPH

Garant

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt rieši digitalizáciu rozšírenej špecializovanej agendy Ministerstva dopravy podľa nových smerníc EÚ. Súčasný agendový systém vytvoril a prevádzkuje INFOSTAT, ktorý patrí do rozpočtovej kapitoly ŠÚ SR, čo znemožňuje MD SR realizovať ďalší rozvoj z financií MD SR. Po preverení ekonomickej hospodárnosti vybraného riešenia zo strany ÚHP MF SR je vybudovanie systému v správe MD SR optimálnym riešením. V projekte boli zapracované všetky predložené pripomienky, ktoré boli vypracované podľa metodiky RedFlags.

Stanovisko Slovensko.Digital

Počas verejného pripomienkového konania realizátor projektu odstránil všetky nedostatky, ktoré boli idntifikované podľa metodiky RF. Zostávajúce riziko ešte vidíme v plánovaných platbách za poskytovanie údajov a súvisiacich služieb tretím stranám. Je preto potrebné, aby pri vypracovaní Analýzy a Návrhu riešenia vo fáze Realizácia projektu boli detailne definované platené služby, procesy a kompetencie MD SR a tretích strán. Projekt je prínosom pre zabezpečenie optimalizácie a digitalizácie špecializovanej agendy MD SR.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Schvaľovanie projektu na MIRRI SR

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::grey_star:

V projektovej dokumentácii sú popísané procesy jednotlivých aktérov/stakeholderov a ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti pre prevádzku systému. V projektovej dokumentácii jsú definované procesy jednotlivých aktérov/stakeholderov a ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti pre jednotlivé služby.

V projektovej dokumentácii sú popísané procesy a pracovné postupy všetkých jednotlivých používateľov. V rámci prípravy projektu bol vykonaný používateľský prieskumu a špecifikácia potrieb koncových používateľov.

Odôvodnenie a spôsob plateného poskytovania dát a súvisiacich služieb nie je jednoznačné a môže byť rizikom pri realizácii projektu. Vo fáze Realizácia projektu je potrebné detailne definovať platené služby, procesy a kompetencie MD SR a tretích strán.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::star:

Merateľné ukazovatele sú dostatočné a počas prevádzky bude možné na ich základe potvrdiť, či projekt prináša finančné úspory deklarované pri príprave projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Posup dosiahnutia cieľov je realistický.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIT nebol zatiaľ vyhodnotený.


Biznis prínos :star::star::star::star:

Projekt rieši nasledovné biznis procesy týkajúce sa EHB:

  • evidencia a vydávanie digitálnych energetických certifikátov
  • evidencia a vydávanie pasportov obnovy budovy
  • evidencia dokumentov/ údajov s relevantnými informáciami k budove (napr. správa o uskutočnených kontrolách technických systémov budovy)
  • verejný prístup k údajom o energetickej hospodárnosti budov
  • zdieľanie údajov, ktoré obsahuje digitálna platforma o EHB používateľmi na základe oprávnení

V projektovej dokumentácii sú definované procesy a požiadavky na organizačné a personálne zabezpečenie evidencie a správy odborne spôsobilých osôb, fyzickej kontroly správnosti a opravy dát.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

V projektovej dokumentácii je definovaná a požadovaná integrácia systému MD SR a jeho služieb (napr. žiadostí občanov) na ÚPVS.

Prenositeľnosť / Modulárnosť
Projekt je navrhnutý ako modulárne riešenie realizované vo vládnom cloude.

Vendor Lock-in a autorské práva
V projektovej dokumentácii je jednoznačne požadované, aby zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu mali licenciu EUPL.

Zdrojový kód/ OpenSource
V projektovej dokumentácii je jednoznačne požadované, aby zdrojový kód v repozitári bol sprístupnený bez obmedzení.

Protoyp GUI a navigácie
V projekte je požadované vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre
V projekte sú definované požiadavky na formuláre na ÚPVS.

OpenAPI
V projekte je požadovane OpenAPI pre všetky služby, ktoré sú v systéme definované a požadované.

Riadenie/migrácia údajov
Migrácia údajov zo systému Inforeg (ŠÚ SR/Infostat) je definovaná. V rámci požadovaných výstupov projektu sú požiadavky minimálne na migračný plán, definovanie procesu migrácie, testovania správnosti údajov po migrácii.

Údaje o budovách v SR sa získavajú z viacerých systémoch iných subjektov. V projektovej dokumentácii sú definované referenčné údaje z jednotlivých systémov a sú definované procesy pre prípad vzniku alebo zistenia rozdielov.

1x a dosť
V projekte je definovaná funkcionalita pre dodržanie princípu “1x a dosť”.

MyData
V projekte je definovaná funkcionalita pre Moje údaje.

OpenData
V projektovej dokumentácii je definované, že anonymizované údaje o energetickej hospodárnosti budov a súhrnné údaje o energetickej hospodárnosti budov budú bezodplatne zverejňované vo forme datasetov alebo prostredníctvom OpenAPI.

OpenData budú zverejňované úplné (neselektované) a v prípade potreby anonymizované.

Dokumentácia
V rámci pripomienkového konania boli predložené všetky projektové dokumenty definované vo vyhláške o riadení projektov.

Testovanie
V projektovej dokumentácii sú požadované všetky testovania, ktoré sú definované vo vyhláške o riadení projektov.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

V rámci pripomienkového konania boli predložené všetky projektové dokumenty definované vo vyhláške o riadení projektov.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Sú porovnávané 4 alternatívy riešenia. Kľúčovými dôvodmi pre konečný výber je odstránenie VendorLock a zmena prevádzkovateľa z INFOSTATu na MD SR. Ďôvodom sú obmedzujúce pravidilá pre financovanie realizácie projektu a ďalšieho rozvoja zo strany MD SR, keď vlastník a prevadzkovateľ je z inej rozpočtovej kapitoly (ŠÚ SR).

Nie je vykonané finančné porovnanie ceny jednotlivých alternatív, pokiaľ by boli rozšírené a dopracované na plnú požadovanú funkcionalitu.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::star::grey_star:

Cena projektu sa javí primeraná. Procesy a činnosti sú definované, rozsah služieb bol optimalizovaný, cena bola posudzovaná a pripomienkovaná zo strany ÚHP MF SR.

Kalkulácia efektívnosti je overiteľná. Po dopracovaní je jasné, kde bude prichádzať k úspore času a financií.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

Realizátor projektu zrealizoval verejné pripomienkové konanie a zohľadnil predložené pripomienky.


:file_folder: Dokumenty

Dokumenty predložené do VPK:

Pripomienky Slovensko Digital:

Verejné pripomienkové konanie:

Aktuálne informácie o projekte v MetaIS:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5233e943-95b7-4aa2-87fe-9d09fe7bce2f/cimaster?tab=basicForm


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 16.04.2024 Vyhlásenie Verejného pripomienkového konania
  • 29.04.2024 Ukončenie Verejného pripomienkového konania
  • 13.05.2024 Vyhodnotenie (meeting) Verejného pripomienkového konania