Dátová integrácia - sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Stiahnuť PDF

Realizácia konceptu 1x a dosť - riešenie pre referenčné údaje: data governance, dátové integrácie, OpenData. Plán je pokryť 223 nových objektov evidencie, 515 nových integračných väzieb, viac ako 30 OVM. Tento projekt využíva MÚK/CSRÚ a má zabezpečiť jeho rozvoj v súlade so strategickými dokumentmi NKIVS.

Náklady na projekt

12 449 436,0 EUR (bez DPH PHZ), 15.578.936,4 EUR (s DPH, podľa štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

ÚPPVII SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt má jasné zadanie a ciele. Pozitívne hodnotíme deklaráciu zapojenia všetkých subjektov “na druhej strane” integrácií do realizácie projektu a použitie podstatnej časti investície na úpravy potrebné v ich IS. Jednoznačné merateľné ukazovatele umožňujú detailne sledovať postup a úspešnosť projektu. Projekt je technologicky orientovaný na rozvoj centrálnych IS. Projekt deklaruje v názve “sprístupnenie otvorených údajov”, avšak táto oblasť je zatiaľ iba veľmi slabo rozpracovaná.

Stanovisko Slovensko.Digital

Pre dobrý výsledok projektu považujeme za podstatné detailnejšie sa venovať pohľadu inštitúcie, ktorá sa má do zdieľania údajov zapojiť (a potrebným zdrojom), koordinácii všetkých projektov v tejto oblasti prebiehajúcich a konkretizovať realizáciu sprístupnenia otvorených údajov.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Obstarávanie

Čo sa práve deje

 • Vyhlásené verejné obstarávanie
 • 17.01.2019 Lehota na predkladanie ponúk

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť”.

Projekt má byť zasadený do konceptu reformného zámeru “Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS” od ÚPVII. Schválená verzia reformného zámeru s týmto projektom nepočíta, predložená bola aktualizovaná verzia v ktorej je uvedený, má byť schvaľovaná 18.12.2017 (zatiaľ sme ju nevyhodnotili).

Štúdia uskutočniteľnosti je založená na cieľoch a postupoch NKIVS časť Manažment údajov a výstupoch pre príslušnú strategickú prioritu informatizácie.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Merateľné ciele je možné v súčasnosti identifikovať iba zo Štúdie uskutočniteľnosti, najmä kap.2:

Projekt “maximálne podporí” merateľné ukazovatele pre SP Manažment údajov:

 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov tak, aby 70% objektov evidencie mohlo byť referenčných
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi 82% inštitúcii verejnej správe bude mať prístup k referenčným údajom
 • Zabezpečenie princípu “Jeden krát a dosť” bude umožnené pre 76% možných konaní
 • Projekt je plánovaný na 36 mesiacov realizácie, kde po skončení bude naplnená realizácia princípu „1 x a dosť“ na 95% v celej verejnej správe (kap. 2.6.2.4.1 štúdie) - rozdiel od cieľov v kap.2
 • Povinná deklarácia použitia Centrálneho modelu údajov a URI identifikátorov
 • V platforme integrácie údajov bude množina dostupných údajov o rozšírená 223 objektov evidencie pripojením 31 nových poskytovateľov a rozšírením poskytovaných údajov 8 aktuálne pripojených poskytovateľov. Taktiež bude rozšírené konzumovanie údajov z IS CSRÚ pre 13 existujúcich konzumentov a pribudne nových 39 konzumentov údajov. Celkovo bude v budúcom stave vytvorených nových 223 integračných väzieb pre poskytovanie objektov evidencie a 515 integračných väzieb pre konzumovanie objektov evidencie.
 • pokrytie konkrétne určených poskytovateľov v jednotlivých časovo ohraničených fázach projektu
 • Cena jednej dátovej integrácie klesne v priemere na 17 591,39 EUR bez DPH na dataset.
 • Očakavame, že ročne v produkcii až 1000000 výmen informácií medzi inštitúciami verejnej správy.

Nie sú identifikované žiadne konkrétne ciele v oblasti OpenData.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Pri príprave štúdie uskutočniteľnosti boli už identifikované konkrétne referenčné údaje, ktoré je potrebné pokryť a súvisiace OVM.

Identifikované sú kroky, ktoré pre každý typ údajov/integráciu má zabezpečiť centrálna úroveň a dotknutý OVM.

Projekt využíva existujúci IS CSRÚ, pre ktorý je identifikovaná potreba zmien (napr. uvedenie do súladu s dokumentom SP Manažment údajov). Zmeny majú byť zaistené čiastočne týmto projektom a aj novým samostatným projektom Rozvoj platformy integrácie údajov. Nie je však jasné, akým spôsobom budú časovo a funkčne tieto projekty zladené.

Úspech projektu je silne závislý od spolupráce veľkého množstva OVM (31 poskytovateľov údajov, 39 konzumentov údajov), čo na základe skúseností z OPIS predstavuje zvýšené riziko nenaplnenia plánovaných cieľov. V štúdii uskutočniteľnosti je potrebná koordinácia v tejto oblasti riešená uzavretím deklarácií o spolupráci medzi ÚPVII a OVM dotknutých týmto projektom.

Projekt je členený na 3 časovo ohraničené fázy, realizácia jednotlivých integrácií je rozdelená do týchto fáz.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.
Všetky KRIS majú do konca roka 2017 prejsť podstatnou aktualizáciou, doplnený by mal byť cieľový stav ISVS.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má zabezpečiť realizáciu konceptu 1x a dosť pomocou vytvorenia referenčných údajov, podporou ich riadenia a kvailty a ich G2G sprístupnením.
Projekt má podstatne prispieť k publikovaniu OpenData ich automatickým vytváraním z referenčných údajov.
Identifikované sú kľúčové údaje a OVM, ktoré budú do projektu zahrnuté.

Projekt je silne zameraný na technické riešenia - napr. riadenie údajov, integrácie. Pre realizáciu konceptu 1x a dosť je však pre subjekty (FO/PO) dôležité či v konkrétnych podaniach “musím tie potvrdenia od iných úradov priniesť ja”. V tejto oblasti má projekt iba nepriame možnosti zlepšenia situácie.
V štúdii je deklarované, že podstatná časť z finančných zdrojov projektu bude k dispozícii na integrujúcim sa subjektom.

Nie sú známe analytické materiály, ktoré by komplexne pokryli všetky potrebné zmeny pre zaistenie konceptu 1x a dosť, napr. z pohľadu OVM kde sa tento koncept má realizovať


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Tento projekt má podstatným spôsobom zmeniť spôsob realizácie dátových integrácií G2G, a to aj na organizačnej úrovni. Projekt priamo rieši vytvorenie referenčných údajov a technické zabezpečenie kľúčových integrácií na ich využívanie. Podľa štúdie tento projekt má zabezpečiť realizáciu všetkých požiadaviek na platformu dátovej integrácie podľa dokumentu SP Manažment údajov.

Doteraz bola realizácia dátových integrácií zložitá a zdĺhavá, čo sa odráža aj na vysokých nákladoch, ktoré sú na integrácie kalkulované pre nové projekty, preto zlepšenie v tejto oblasti bude veľkým prínosom.
Projekt je zameraný na systematickú podporu jednotlivých OVM, ktorý sú producenti a konzumenti údajov - čo doteraz chýbalo.

Hoci podľa opisu je projekt silne orientovaný na sprístupnenie otvorených údajov, v štúdii je spôsob zabezpečenia tohto cieľa iba slabo konkretizovaný.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia usktuočniteľnosti je vypracovaná.
Jednou z jej úloh bolo zhodnotenie v súčasnosti prevádzkovaného riešenia, založeného na IS CSRÚ - systematické spracovanie tejto oblasti chýba.
Štúdia je orientovaná na rozvoj centrálnych komponentov, nerieši pohľad na dosiahnutie cieľov zo strany OVM.


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti popisuje 4 varianty riešenia integrácií.
Vyhodnotenie alternatív je realizované zaujímavou multikriteriálnou analýzou, viaceré jej hodnotenia však nie sú hodnoverné (obzvlášť rozdiely hodnotení alt. B1 a B2).
Nie sú uvedené varianty pre zabezpečenie sprístupnenia OpenData.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

V štúdii uskutočniteľnosti je spracovaná CBA, z ktorej vychádza vysoká návratnosť investície - celková hodnota projektu má byť kladná už v 4. roku.
V kalkulácii nákladov však nie sú zahrnuté ďalšie projekty, v ktorých sa budú počas hodnoteného časového obdobia aktualizovať služby platformy dátovej integrácie.
Rovnako nie sú kalkulované celkové náklady OVM, ktoré budú znášať s realizáciou konceptu 1x a dosť, resp. zdieľania údajov G2G.
Pre variant “vybudovanie nového systému” je v CBA kalkulovaná položka 28M EUR, bez uvedenia zdôvodnenia tejto sumy.
Podľa štúdie priemerná cena na riešenie jednej dátovej integrácie má byť v priemere 17 591,39 EUR bez DPH na dataset. Tento údaj bude možné použiť na porovnanie s nákladmi na doterajšie a nové integrácie v iných projektoch. Štruktúra CBA však vytvára dojem, že takáto kalkulácia neodráža skutočné náklady na 1 integráciu, ale iba štatistické rozdelenie všetkých nákladov na počet plánovaných integrácií.


Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená v skorej fáze prípravy, je k nej možné zaslať pripomienky. ÚPVII usporiadalo verejnú prezentáciu zámeru/štúdie.
K projektu je diskusia aj na platforme.
V ďalších draftoch štúdie uskutočniteľnosti boli viaceré body prebiehajúcej diskusie adresované.
Vzhľadom na existujúci stav a nedostatky projektu CSRÚ a dátových integrácií je komunikácia o realizácii príprav tohto projektu a záujem o spätnú väzbu na existujúce riešenia a služby prekvapivo nízka (napr. v pracovnej skupine ÚPVII Lepšie údaje).


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 14.9.2017 Verejná prezentácia štúdie uskutočniteľnosti
 • 12.12.2017 Štúdia uskutočniteľnosti schválená RV OPII PO7
 • 24.5.2018 Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP
 • 23.8.2018 Dátum uzavretia výzvy
 • 7.12.2018 Vyhlásenie verejného obstarávania