Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Stiahnuť PDF

Implementovať nový register, v ktorom budú evidované všetky mimovládne neziskové organizácie (MNO)

Náklady na projekt

4 560 387 EUR (s DPH, podľa Štúdie uskutočniteľnosti)

Garant

MV SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt elektronického registra MNO je dlhodobo plánovaný a potreba jeho realizácie je jasná a zmysluplná. Projekt je však závislý na 6 nových centrálnych komponentoch v správe MV SR, ktoré nemajú jasný ani plán realizácie, iné alternatívy neboli zvážené. Už v súčasnosti došlo k posunu termínu plnenia kľúčových ukazovateľov projektu o 3 roky a k zvýšeniu nákladov o 25%.

Stanovisko Slovensko.Digital

Nový elektronický register MNO je potrebné vytvoriť, tak ako predpokladá zákon. V ďalších fázach projektu je potrebné sústrediť sa najmä na časový harmonogram realizácie a zlepšenie efektívnosti investície pomocou zníženia nákladov.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 17.12.2018 je plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::star::star:

Projekt deklaruje podstatnú zmenu súčasných procesov registrácie / evidencie MNO.
Projekt má napomôcť zásadnej zmene procesov vo verejnej správe v rámci konceptu “1x a dosť”.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::grey_star::grey_star:

Podľa Reformného zámeru:V KPI “Počet dní potrebných pre MNO … na splnenie administratívnych podmienok” sa uvádza ako výsledný stav nahradenie papierových potvrdení elektronickými. To je v protiklade s realizáciou konceptu 1x a dosť.

Z reformného zámeru nie je zrejmé, prečo uvedené KPI sú kľúčové pre činnosti súvisiace s evidenciou MNO.

Merateľné ciele podľa štúdie uskutočniteľnosti:

V termíne naplnenia merateľných ukazovateľov došlo k posunu o 3 roky od deklarácie v reformnom zámere, zdôvodnenie nie je známe.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Pred schvaľovaním Reformného zámeru bola vypracovaná analýza MNO, vrátane modelu pre Otvorený IS MNO.

Realizácia projektu je závislá na dostupnosti šiestich nových centrálnych komponentov v správe MV SR, pre ktoré nie sú v súčasnosti známe žiadne výsledkové míľniky.

Zákon o registri MNO, ktorý bolo nevyhnutné prijať aby bolo možné IS nasadiť, je už vydaný a platný (zákon č.346/2018 Z.z.), podľa §7 ods.1 musí byť register MNO uvedený do prevádzky najneskôr do 1.1.2021. Z doterajšieho priebehu projektu, plánovaného harmonogramu realizácie a stavu centrálnych komponentov na ktorých je register MNO závislý vidíme vysoké riziko nedodržania tohto termínu.

V štúdii plánované aktivity sami o sebe nebudú dostatočné na naplnenie niektorých cieľov, najmä KPI pre používanie elektronických výpisov, realizáciu konceptu 1x a dosť, získanie informácií o štatutárnych zástupcoch a org. jednotkách MNO.

Nie je presnejšie špecifikovaný spôsob iniciálneho naplnenia registra údajmi, pričom je možné predpokladať že súčasná evidencia MV SR nebude dostatočná.

V projekte už došlo k posunu termínu naplnenia merateľných ukazovateľov o 3 roky (z 2020 podľa Reformného zámeru na 2023 v Štúdii uskutočniteľnosti).


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS či už ÚPVII, alebo OVM, ktoré majú byť do projektu zapojené, sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::star::star:

MV SR už v súčasnosti registráciu / evidenciu MNO vykonáva. Projekt má výrazne zefektívniť súvisiace činnosti a taktiež zabezpečiť záväzné informácie o MNO pre iné orgány verejnej správy.
Realizácia projektu je súčasťou dlhodobého známeho, verejne komunikovaného plánu v tejto oblasti.

Projekt deklaruje realizáciu konceptu 1x a dosť, pre procesy súvisiace s Registrom OVM, aj pre poskytovanie údajov z neho. Poskytovanie výpisov z evidencie OVM je už v súčasnosti zaradené do plánu realizácie 1x a dosť na rok 2019, t.j. bez použitia nového registra OVM.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt má naplniť ciele informatizácie v konkrétnych agendách súvisiacich s evidenciou MNO.
Predpokladaná je dátová integrácia na 15 iných registrov (Reformný zámer).
Register MNO má byť zdrojovým registrom pre RPO pre sektor MNO (cca. 50.000 subjektov).

Projekt má byť pilotným použitím nových centrálnych komponentov v správe MV SR.

V projekte je deklarovaná implementácia konceptu My Data. OpenData je plánované iba vo forme štatistických informácií, čo je nedostatočné.

Predpokladaný je vodopádový model vývoja, čo bude limitovať flexibilnosť riešenia a jeho prispôsobenie potrebám používateľov, najmä pre GUI.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná, avšak má viaceré nedostatky, najmä v oblasti rozpracovania alternatív, kalkulácie nákladov, a harmonogramu projektu.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii sú detailne popísané iba implementačné alternatívy ponechania súčasného IS REZ, alebo dodanie nového IS ako nadstavby nových centrálnych komponentov v správe MV SR.

Chýba popis alternatívy prepracovanie súčasného IS REZ tak, aby spĺňal požadované parametre a alternatívy vytvorenia nového IS bez použitia centrálnych komponentov (pre porovnanie - vo všetkých ostatných štúdiách je opačná situácia, plánujú iba alternatívu vlastného vývoja a nie použitie nových centrálnych komponentov).

Nebolo zvážené použitie generického registra vytvoreného na tento účel v IS RPO.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Odhadované náklady na projekt sa zvýšili od odhadu v Reformnom zámere z 3,6M Eur na 4,5M Eur (s DPH) v Štúdii uskutočniteľnosti.

Keďže detailná procesná analýza už je v súčasnosti vypracovaná a pri implementácii majú byť využité centrálne komponenty IS Manažmentu logov, IS Centrálnej evidencie splnomocnení, IS Registratúrneho strediska, IS Elektronického archívu, IS Správneho konania a IS Manažmentu priestupkov a pokút, kalkulované náklady sa javia ako neodôvodnene vysoké.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Pre Reformný zámer bolo možné zasielať pripomienky.
Zákon o MNO bol pripravovaný participatívnou formou s intenzívnym zapojením neziskového sektora.
Štúdiu uskutočniteľnosti bolo možné pripomienkovať, žiadne zásadné pripomienky však neboli akceptované.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 20.7.2017 Reformný zámer schválený HK OP EVS
  • 28.11.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • 10.12.2018 Zákon o registri MNO publikovaný v zbierke zákonov, účinný od 1.1.2019