eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých

Stiahnuť PDF

Národný projekt zabezpečujúci využitie inteligentných IoT (internet of things) zariadení pre komplexné riešenie parkovania na vyhradených miestach pre osoby so zdravotným postihnutím

Náklady na projekt

9 133 014,- EUR s DPH

Garant

DEUS

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Projekt nepochybne rieši oblasť, ktorú zástupcovia komunít ŤZP považujú za dôležitú - parkovanie a obsadenosť parkovacích miest. Vo viacerých oblastiach je zvolený prístup hodný nasledovania - napríklad rozdelenie projektu na pilotnú (proof of concept) a rollout fázu. Nedostatky vidíme predovšetkým v porovnaní alternatív a v hodnotení ekonomickej výhodnosti projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital

Navrhujeme zrealizovať prvotnú fázu “proof of concept” a následne vyhodnotiť očakávania v rámci projektu a v prípade pozitívneho výsledku realizovať širší rollout.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • Štúdia uskutočniteľnosti bude posudzovaná riadiacim výborom 11.10.2018

Hodnotenie


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Reforný zámer k projektu nebol predložený. Projekt sa primárne zameriava na infraštruktúrne investície a ako taký, nenesie v sebe zásadnú reformu fungovania verejnej správy.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

KPI sú v štúdii uskutočniteľnosti nastavené nasledovne:KPI vhodne vyjadrujú hlavné prínosy projektu. Nakoľko pri oboch KPI neexistujú “tvrdé dáta”, kľúčovým bude zmeranie súčasnej a budúcej hodnoty auditovateľným spôsobom.

Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::star:

Projekt bol rozdelený na 2 fázy - pilotné overenie konceptu a následný rollout. Počas pilotnej fázy budú overené nielen technické aspekty riešenia (realizovateľnosť), ale aj predpoklady na úrovni cieľov, plnenia KPI a CBA. Tento postup hodnotíme pozitívne.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt má širokú podporu komunít ŤZP a ich relevantných zástupcov. To ukazuje, že je vítaným riešením problému, ktorý preukázateľne existuje. Na druhej strane však treba povedať, že štúdia nepreukázala, že tento projekt je tou najlepšou digitálnou iniciatívou, zo všetkých možností, ktoré by sa pre komunitu ŤZP dali spraviť.


Príspevok v informatizácii :star::star::star::grey_star:

Projekt preukázateľne plní ciele Operačného programu integrovaná infraštruktúra a zapadá do jeho rámca. Nie je však preukázané, že tento projekt je tou najdôležitejšou digitálnou iniciatívou, ktorú dnes pre ŤZP vieme spraviť. Túto skutočnosť považujeme za celkové mínus.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti existuje a je spracovaná relatívne kvalitne a detailne. Autori štúdie si dali prácu (prieskumy, zapojenie do projektu) aj s cieľovou skupinou projektu a jednotlivými stakeholdermi, čo je potrebné oceniť. Ako nedostatok vnímame nedostatočnú vzorku, ktorou sú podložené zásadné tvrdenia o výhodnosti projektu. Štúdiu tiež treba doplniť o výsledky prieskumu trhu (na ktorý sa štúdia veľmi spolieha) a ustrážiť, že detailné technické špecifikácie, ktoré štúdia uvádza, nespôsobia limitovanie konkurencie.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Vyhodnotenie alternatív považujeme za jedno zo slabších miest štúdie z viacerých dôvodov. Motivácie, ktoré vstupujú do MCA sú niekedy až umelo detailné a tým pádom umelo zvýhodňujú jednu alternatívu. Máme viacero pripomienok k celej časti MCA, ktoré neboli akceptované, ale môžu mať zásadný dopad na výber alternatív. Nebola zhodnotená alternatíva nákupu celého projektu ako služby. Pritom investičné náklady sú pomerne vysoké (a opakujúce sa) - čo je dôvod na zváženie nákupu služby namiesto CAPEX.


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Za najslabšie miesto štúdie považujeme CBA. Treba oceniť, že na strane spracovateľa bola snaha o metodologický postup (využitie meraní a prieskumov, odkazy na zdroje údajov, atď.). Vidíme však nedostatky v 3 oblastiach:

  • vstupné merania nie sú reprezentatívne (niektoré z kľúčových parametrov sú založené na vzorke 76 ŤZP aj keď cieľová skupina má 80 000 členov)
  • priemerné MD sadzby - slepé rozpočty a sadzby považujeme za nadhodnotené - napríklad sadzba na testera 576,- na deň sa javí ako prehnaná vzhľadom na to, že priemer trhovej ceny na verejných zákazkách napr. v Čechách sa pohybuje na úrovni 400 EUR. Rovnaká pripomienka platí pre ostatné role, ktoré sa pri porovnaní s analýzou z Českej republiky javia ako nadhodnotené
  • štúdia bola nejasná v tom, kto zaplatí obnovu zariadení s ktorou sa počíta po 6 rokoch (a pohybuje sa v rádoch niekoľkých mil. EUR)

Participácia na príprave projektu :star::star::star::grey_star:

Štúdia bola predmetom verejného prerokovania, pripomienky boli vysporiadané, aj keď vo viacerých bodoch rozpor pretrváva. DEUS si očividne dal záležať na informovaní a práci so stakeholdermi. Ak budú do štúdie doplnené aj výsledky predbežnej trhovej konzultácie, dá sa povedať, že proces zapájania stakeholderov bol rozsialy. Výsledky transparentnej konzultácie so zástupcami trhu považujeme za dôležité aj preto, že jednou z alternatív riešenia projektu je podľa nášho názoru nákup služby - trhová konzultácia by mala preukázať, či je táto varianta oprávnene opomenutá.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • 3.9.2018 Štúdia uskutočniteľnosti zverejnená na pripomienkovanie
  • 13.9.2018 Verejný hearing k ŠÚ