Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Stiahnuť PDF

Cieľom projektu je vybudovanie nasledovných navzájom nezávislých IT komponentov v prostredí MV SR: komponent dátovej integrácie (zdieľanie údajov, podpora dostupnosti údajov, My Data), komponent pre orchestráciu procesov umožňujúci riadenie procesov pomocou case management a služieb ITIL a call centrum ako službu.

Náklady na projekt

Štúdia uskutočniteľnosti 16,4M Eur (investície z OPII) + 11,6M Eur (prevádzka 10 rokov) s DPH

Garant

Ministerstvo vnútra SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Na úrovni reformy verejnej správy deklaruje projekt viaceré zaujímavé ciele, najmä zavedenie komplexného riadenia životných situácií a plošné monitorovanie procesov verejnej správy. Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo ju možné pripomienkovať, sú v nej uvádzané konkrétne údaje a zámery. Vo viacerých oblastiach však vidíme podstatné nedostatky, najmä návrh a vyhodnotenie alternatív, použitie už existujúcich komponentov, kalkulácii efektívnosti. Za najvážnejší problém pokladáme absenciu analýzy plošnej realizácie cieľov projektu vo verejnej správe a analýzu odôvodnenia budovania nových centrálnych blokov vyžadovanú strategickými dokumentmi NKIVS.

Stanovisko Slovensko.Digital

Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov (1x a dosť, OpenData, My Data, centrálna platforma zdieľania údajov) je urýchlene potrebné. Vzhľadom na nedoriešené témy v štúdii uskutočniteľnosti preto pokladáme za správne časť projektu týkajúcu sa zdieľania údajov čo najrýchlejšie realizovať a ostatné časti štúdie dopracovať, najmä analyzovaním a navrhnutím systematického prístupu pre celú verejnú správu.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Zrušený projekt

Čo sa práve deje

 • Zrušený projekt

Hodnotenie 1 ×


Reforma VS

Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt nadväzuje na schválený reformný zámer.
V rámci reformy procesov verejnej správy je možné identifikovať cieľ zavedenia nového prístupu ku komplexnému riadeniu životných situácií (orchestrácia) a plošné monitorovanie procesov verejnej správy - viď. časť “biznis prínos”.
Pred samotným schvaľovaním IT projektu však považujeme za nevyhnutné rozpracovať plán, ako tieto zmeny budú realizovaná v rámci celej verejnej správy a aj s použitím iných nástrojov ako implementáciou jedného IT projektu. Pritom gestorom v oblasti merania procesov VS je práve MV SR.
Projekt taktiež napomáha dosiahnutiu cieľov v oblasti zdieľania údajov v prostredí verejnej správy, v ktorej takýto dlhodobý plán existuje.


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

Merateľné ukazovatele podľa reformného zámeru:

Merateľný ukazovateľ podľa projektového zámeru:

 • (Zjednodušenie dátovej a procesnej integrácie vo verejnej správe) Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, cieľový stav: 5, realizácia “Výstupy z informačného systému”

Ďalšie ciele (merateľné) podľa štúdie:

 • Zníženie potreby času na podávanie informácií občanom odbornými pracovníkmi z 115,2 hodín ročne na 57,6 hodín ročne (zníženie o 50%)
 • Zníženie času na získanie právneho alebo metodického výkladu v konaní z 2 na 1 hodinu na podanie (o 50%). Vytvorením štandardizovaných procesov je predpoklad zníženia počtu potreby právneho alebo metodického výkladu len pre 3% konani oproti súčasnosti.
 • Počet integrácií do centrálnej integračnej a dátovej vrstvy - integrácia 35 informačných systémov do jednotnej integračnej platformy. Súčasný počet integrácií IS do jednotnej vrstvy je 0, keďže jednotná integračná platforma neexistuje.
 • Vybudovanie a zapísanie do katalógu SaaS (as_56457) komponentu pre Call Centrum

Tieto ciele vzťahujú iba na rezort MV SR. Ciele v oblasti úspory času sú relevantné, súčasný stav MV SR podrobne vyhodnotilo. Merateľné ukazovatele nepokrývajú všetky oblasti v ktorých má byť projektom dodaná implementácia. Ukazovatele týkajúce sa poskytovania údajov G2G sú už zahrnuté v centrálnych projektoch zdieľania údajov v gescii ÚPVII.


Postup dosiahnutia cieľov :star::grey_star::grey_star::grey_star:

Podľa harmogramu uvedeného v štúdii uskutočniteľnosti je nábeh prevádzky výsledkov projektu plánovaný až o 2 roky po jeho začatí. To je nedostatočné, najmä pre prioritné ciele v oblasti zdieľania údajov.

V štúdii taktiež absentuje konkrétny plán úpravy dotknutých agendových systémov, tak aby boli ciele projektu naplnené.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

Súlad s KRIS predkladateľa projektu - MV SR sme zatiaľ nevyhodnotili.


Biznis prínos :star::star::grey_star::grey_star:

Hlavným prínosom má byť zlepšenie prístupu k údajom z registrov a zavedenie plošného merania (monitorovania) a vyhodnocovania biznis procesov. Projektom je plánované vybudovanie novej integračnej vrstvy, zavedenie riadenia procesov spôsobom case management a služieb riadenia procesov podľa ITIL.

Nie je však dostatočne vysvetlené, prečo doteraz budovaná integračná vrstva (SOA) v rámci MV SR nie je dostatočná na pokrytie deklarovaných cieľov. V prípade orchestrácie procesov je potrebné zvoliť jednotný postup v rámci celej verejnej správy, pri budovaní izolovaného riešenia pre MV SR hrozí vytvorenie neefektívneho riešenia.


Príspevok v informatizácii :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Projekt rieši tri konkrétne nové komponenty, ktoré majú byť použité v prostredí MV SR, napriek tomu MV SR deklaruje, že tieto komponenty budú povinne používané v celej verejnej správe.
Pre komponent orchestrácie procesov a call centrum mal byť pred schvaľovaním konkrétneho riešenia v zmysle dokumentu Strategická priorita NKIVS Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov vopred vyhodnotený systematický postup v tejto oblasti pre celú verejnú správu.
Nie je vysvetlený dôvod budovania vlastného komponentu pre integráciu údajov a nie použitia centrálnej platformy v správe ÚPVII v maximálnej miere.
Pre oblasť zdieľania údajov nie je jasné, prečo má byť budovaný samostatný komponent pre MV SR. Projekt nedostatočne popisuje pokrytie cieľov pre My Data, Open Data a Open API.
V projekte je nedostatočne riešená prioritizácia úloh v informatizácii verejnej správy v zmysle existujúcich strategických dokumentov.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::grey_star:

Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo ju možné pripomienkovať, sú v nej uvádzané konkrétne údaje a zámery. Nedostatky štúdie sú uvedené v ostatných položkách hodnotenia, najmä vyhodnotenie alternatív, použitie už existujúcich komponentov a odôvodnenie budovania (alebo nebudovania) nových centrálnych komponentov.


Alternatívy :star::grey_star::grey_star::grey_star:

V štúdii sú uvažované 3 alternatívy - súčasný stav, vybudovanie celkového nového riešenia a rozšírenie existujúceho systému MV SR o procesnú platformu. Alternatívy sú vynodnotené iba povrchne.
Jednotlivé komponenty mali byť posudzované samostatne.
Možnosť dosiahnutia deklarovaných cieľov (napr. monitoring procesov a stavu žiadostí) nebola vôbec analyzovaná iným spôsobom ako vybudovaním nového komponentu. Špecificky nebola analyzovaná možnosť úpravy existujúcich systémov.


Kalkulácia efektívnosti :star::star::grey_star::grey_star:

CBA pre projekt je vypracovaná, parametre pre kalkuláciu prínosov sú k súčasnému stavu podrobne vyhodnotené.
Do CBA nebolo zahrnuté dosiahnutie deklarovaných cieľov iným spôsobom, napr. úspora času úradníkov pomocou využitia elektronických služieb, realizáciou konceptu 1x a dosť atď.
Predpokladaný model zníženia počtu potrebných právnych výkladov o 50% v treťom roku realizácie projektu (po nábehu implementácie) považujeme za nereálny. V CBA nie sú kalkulované náklady na úpravu existujúcich systémov.


Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt bol prezentovaný a pripomienkovaný vo februári 2018, aj v júli 2018. Podľa vyjadrenia MV SR, v rámci verejného pripomienkovania v júli 2018 pripomienky zaslalo iba Slovensko.Digital. Na základe (aj) našich pripomienok boli v štúdii zmenené iba vysvetľujúce kapitolu (napr. motiváci, výpočet CBA), navrhované riešenie, alternatívy, náklady neboli nijako upravené ani doplnené.

Diskusie k projektu na platforme:

II. Obstarávanie / nákup


Stratégia obstarávania (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Prípravné trhové konzultácie (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Druh postupu (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Predmet zákazky (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Rozdelenie na časti (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Podmienky účasti (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Kritériá hodnotenia (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Vendor Lock-in a Autorské práva (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Lehoty (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Obchodné podmienky (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Vyhodnotenie obstarávania (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Hospodárska súťaž (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Cena (nie je zatiaľ vyhodnotené)


Subdodávatelia (nie je zatiaľ vyhodnotené)


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

 • 23.3.2017 Reformný zámer zverejnený na stránke Ministerstva vnútra
 • 25.4.2017 Reformný zámer schválený
 • 15.2.2018 Prezentácia stratégie a vízie MVSR v oblasti IT
 • 12.7.2018 Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • 26.7.2018 - schválená štúdia uskutočniteľnosti
 • 9.10.2018 - vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP
 • 18.1.2019 - predložená žiadosť o NFP
 • 29.5.2019 - schválená žiadosť o NFP
 • 2.7.2019 - podpísaná zmluva o NFP (541/2019 | Centrálny register zmlúv)
 • 1.8.2020 - začiatok realizácie EŠIF projektu (35 mesiacov, t.j. do 31.7.2023)
 • 3Q 2021 - ukončenie projektu