RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ

Stiahnuť PDF

Regulačný úrad prevádzku veľa fragmentovaných interných systémov, ktoré sú dnes už aj neudržiavané. Agendu do istej miery rieši ešte aj dnes papierovo alebo veľmi neefektívne. Tento projekt má primárne elektronizovať internú agendu úradu.

Náklady na projekt

4 608 150 EUR, (7 524 708 eur TCO)

Garant

Regulačný úrad

Zhrnutie hodnotenia Red Flags

Ciele a biznis prínosy projektu sú uveriteľné a pochopiteľné. Máme však zásadné výhrady voči množstvu aspektov projektu. Či už ide o nevyužívanie vládneho cloudu kvôli bezpečnosti, odhadovaným nákladom projektu, merateľným ukazovateľom ako aj deklarovaným prínosom.

Stanovisko Slovensko.Digital

Žiadame adresovať zásadné pripomienky ako presun do vládneho cloudu, revíziu nákladov a zásadné prekontrolovanie podkladových údajov pre deklarované prínosy projektu. Bez toho nemôžeme odporučiť projekt na schvaľovanie.

Hodnotenie zverejnené dňa

27.06.2024

Aktuálny stav projektu

Príprava projektu

Čo sa práve deje

  • 17.12.2018 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie 2 ×


Merateľné ciele (KPI)

Postup dosiahnutia cieľov

Biznis prínos

Príspevok v informatizácii

Štúdia uskutočniteľnosti

Alternatívy

Kalkulácia efektívnosti

Participácia na príprave projektu

Detailné hodnotenie projektu

I. Prípravná fáza


Reforma VS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

K projektu bol vypracovaný reformný zámer Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu.


Merateľné ciele (KPI) :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Primárnym cieľom projektu je konsolidácia fragmentovaného prostredie a šetrenie času na strane úradníkov. Merateľné ukazovatele projektu sú pomerne detailné, no absentujú práve tie, ktoré by nútili projekt dosahovať a monitorovať tento biznis cieľ. Chýbajú súčasné hodnoty, bez ktorých je nemožné overiť dosiahnutie deklarovaných cieľov. Odporúčame zaradiť všetky ukazovatele z prínosov z CBA ako tvrdé KPI projektu.


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

Harmonogram projektu predstavuje klasický vodopádový model, je na zváženie, či by nebolo efektívnejšie postupné odovzdávanie po jednotlivých agendách, ktoré sú vnímané ako najproblematickejšie. Znížilo by sa tak riziko problémov pri nárazovej zmene prostredia pre zamestnancov a odhalili potenciálne problémy oveľa skôr.


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)


Biznis prínos :star::star::star::star:

Biznis prínosy projektu sú zrejmé. Momentálne agenda úradu existuje značne fragmentovaná po rôznych systémoch, je neefektívna a miestami ešte stále papierová. Zámer projektu ako taký je v poriadku, zvolený plán realizácie však vyvoláva veľké otázniky.


Príspevok v informatizácii :star::star::grey_star::grey_star:

Projekt sa primárne zameriava na elektronizáciu internej agendy úradu, z pohľadu informatizácie sú preto prínosy marginálne.


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::grey_star::grey_star:

Štúdia jasne popisuje aktuálny stav IT na úrade a navrhuje konsolidáciu framentovaných systémov do jedného integrovaného celku. V štúdii bol deklarovaný záväzok, že výsledné dielo bude modulárne a spadať v maximálnej miere pod EUPL licenciu. Zo štúdie sa zdá, že niektoré špecializované moduly bude potrebné vyvinúť na zákazku (napr. ekonomické, evidencia pracovných ciest, evidencia majetku), čo považujeme za nevhodné a naopak odporúčame čo najviac využiť existujúce riešenia na trhu. Z pohľadu celkového projektu do veľkej miery sa zdá, že úradu by stačilo zakúpiť a nakonfigurovať jeden centrálny ECM/DMS/ticketovací systém, ktoré sú dnes dostupné na trhu. Za zarážajúce považujeme konštatovanie a zdôvodnenie, že citlivé dáta nemôžu byť ukladané do vládneho cloudu a plán vybudovať vlastnu virtualizačnú platformu na tieto účely za nevhodný. Dokonca v rozpore so strategickými prioritami štátu.


Alternatívy :star::star::star::grey_star:

Štúdia uvažuje tri alternatívy prvá je optimalizácia súčasného stavu, druhá vytvorenie jednotného systému a tretia s využitím plánovaného centrálneho modulu správneho konania. Je smutnou správou, že alternatíva využitia centrálneho modulu správneho konania bola zamietnutá kvôli vysokým nákladom na integráciu, pričom práve táto centralizácia správneho konania mala priniesť úspory. Voľba alternatívy na výmenu existujúceho stavu je z pohľadu ukončenia podpory niektorých systémov pochopiteľná a akceptovatelná.


Kalkulácia efektívnosti :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

Voči kalkulácii efektívnosti projektu máme zásadné výhrady. Vstupné dáta nie sú uveriteľné, kedže nie sú zrejmé vstupné údaje. Toto absolútne podčiarkuje aj fakt, že počas aktualizácie CBA boli prínosy a náklady pre jednotlivé moduly zmenené tak zásadne, že ťažko uveriť tomu, že ide o akokoľkvek releventné dáta. Nie je zrejmé ako boli vypočítané náklady na jednotlivé moduly, kedže podľa nás presahujú tieto sumy aj ceny za kompletné ECM/DMS systémy na trhu.

Porovnanie dvoch verzii nákladov a prínosov modulov z CBA:Participácia na príprave projektu :star::star::grey_star::grey_star:

K projektu bolo možné zaslať pripomienky, boli spomenuté na verejnom híringu, no aj tie zásadné neboli nezapracované.


:file_folder: Dokumenty


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

  • Schválený reformný zámer
  • 23.11.2018 - Zaslané pripomienky za Slovensko.Digital k štúdii.
  • 26.11.2018 - Verejný híring ŠÚ web